Regional kulturplan för Skåne 2025–2028 på remiss

Den 15 februari fattade Region Skånes kulturnämnd beslut om en remissversion av kulturplanen. Kommunerna i Skåne, organisationen Skånes kommuner och Länsstyrelsen i Skåne är formella remissinstanser men även andra aktörer är välkomna att yttra sig.

Yttrandena kommer att ingå som underlag vid justering av den regionala kulturplanen. Beslut om en kulturplan för 2025–2028 kommer fattas av Region Skånes kulturnämnd den 19 juni 2024 och av regionfullmäktige under hösten 2024.

Genomförandeavsnittet tas fram under våren 2024 och finns inte med i den utskickade remissversionen.

Remissversion: Regional kulturplan för Skåne 2025–2028 (pdf)

Senast 2 april behöver vi ert yttrande

Yttrandena ska vara inkomna senast 2 april 2024 till kultur@skane.se. Yttrandena kommer att publiceras nedan efter hand som de skickats in.

Som stöd för att skriva yttrande går det bra att ladda ner ”Att skriva yttrande”.

Att skriva yttrande (pdf)

Översyn regional kulturplan för Skåne

Den 24 april 2023 beslutade Region Skånes kulturnämnd om att påbörja arbetet med nästa regionala kulturplan för Skåne. Innevarande kulturplan löper ut 2024. Utgångspunkten för arbetet med nästa kulturplan är en bibehållen helhetssyn på utveckling och fokuserar på en aktualisering av utvecklingsområdena i innevarande kulturplan.

Det regionala kulturpolitiska målet handlar om att det ska finnas ett brett utbud av kultur av hög kvalitet i hela Skåne och att fler av Skånes invånare ska ha möjlighet att ta del av och delta i kulturlivet.

Kulturplanen tas fram i dialog med kommunerna, det professionella kulturlivet och det civila samhället och beslutas i regionfullmäktige hösten 2024 för att träda i kraft från och med den 1 januari 2025. 

Inkomna remissyttranden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.