Barn med simglasögon i vatten.

Hållbar vattenförsörjning

Skåne ska kraftsamla för att skapa en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Tillgång till dricksvatten av god kvalitet och kvantitet är starkt kopplat till människans hälsa.

Havet är påverkat av övergödning, invasiva arter och föroreningar som mikroplaster, miljögifter och läkemedelsrester. Ett hav i balans är ett ekosystem som förser atmosfären med syre, ger husrum till många arter, reglerar väder och klimat, sammanlänkar land och höjer livskvaliteten. Föroreningar ska hindras från att nå havet.

Den samlade kunskap genom havets status ska stärkas genom forskning och innovation. I Skåne ska kunskapen om vattentillgångar öka och en hållbar och god vattenförsörjning säkras. Med denna bakgrund har Region Skåne under många års tid engagerat sig och projektlett, finansierat och/eller deltagit i diverse projekt med fokus på hållbar vattenförsörjning och ett friskt hav.

På denna sida presenteras utförda projekt. Projekten är uppbyggda för att vara en hjälp framåt för företag, myndigheter, politiker eller allmänhet. Både metodik, tillvägagångssätt och goda/mindre goda exempel kan återfinnas i det länkade materialet. Denna sida är under uppbyggnad och fler projekt kommer att läggas upp kontinuerligt.

Projekt

 • Tillgång till vatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd är grundläggande inte bara för människor men också för de flesta verksamheter. Alla aktörer i Skåne behöver se över och effektivisera sin vattenanvändning och en bra början är att göra en vattenkartläggning.

  Som en följd av klimatförändringar kommer tillgången på vatten att fortsätta minska på många platser, inte minst i Skåne. Med en växande befolkning behöver alla nu se över hur vi på bästa sätt kan hushålla med vår gemensamma och mycket värdefulla vattenresurs.

  Hur arbetet med vatteneffektivisering kan genomföras i skånska företag förklaras i en omfattande studie genomförd av Region Skåne tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden.

  Ett resultat från en av rapportens fyra fallstudier tar upp en metod för vattenkartläggning som tagits fram och testats på Skånemejerier. En vattenkartläggning görs för att förstå nuläget kring en verksamhets vattenanvändning, med målet att ta fram åtgärdsförslag för att minska användningen. 

  • Lärnätverk - Vattensnål rengöring

   Lärnätverk - Återanvändning av vatten

 • Vattenanalyser vid sju reningsverk i Skåne visar på betydande utsläpp av läkemedel. Vid ytterligare tio reningsverk finns risk för att halterna överskrider säkra nivåer. Detta visar en omfattande studie som har gjorts av Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Region Skåne och Högskolan Kristianstad.

  I studien har 35 ämnen undersökts. Fyra läkemedel är extra viktiga eftersom de påverkar miljökvalitetsnormen för vatten och där har HaV, Havs- och vattenmyndigheten, tagit fram bedömningsgrunder. Analyserna visar att bedömningsgrunderna överskrids för två av ämnena: diklofenak (smärtlindring) vid samtliga platser och 17-beta-östradiol (hormonpreparat) vid tre av sju platser. Båda ämnena har miljöpåverkan på fisk och andra vattenorganismer.

  Modellen som Länsstyrelsen Skåne arbetat fram utgår från databasanalyser för att identifiera sjöar och vattendrag, särskilt sårbara för utsläpp av läkemedel och andra miljögifter från reningsverk. Enkelt uttryckt är risken störst där flödet i mottagande vattendrag är lågt, samtidigt som flödet från reningsverket är högt.

  – Här i Skåne kan studien ligga till grund för beslut om var avancerad rening är mest angelägen och var man bör gå vidare med ytterligare provtagningar, säger Pardis Pirzadeh, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne, som är den som har utformat modellen.

  – Resultaten från studien pekar på att problemet med läkemedelssubstanser nedströms reningsverk troligen är större än vi tidigare har trott. Dessutom visar studien att påverkan är större under torrperioder. Problemen kommer sannolikt att förvärras i ett förändrat klimat när temperaturerna ökar, säger Susann Milenkovski, miljöstrateg på Region Skåne, som tog initiativ till studien som en fortsättning på den handlingsplan för läkemedel och miljö som togs fram 2019.

  Ola Svahn, forskare i miljöanalytisk kemi vid Högskolan Kristianstad, säger att studien kan vara till stor nytta för den framtida inriktningen på arbetet med avancerad avloppsrening.

  – Jag hoppas att den modell som har tagits fram i studien också får ett nationellt genomslag. Fram till nu har det saknats verktyg för att göra en prioritering av vilka mottagande vattendrag som är mest sårbara. Nu finns ett sådant redskap och jag hoppas att andra länsstyrelser i Sverige tar hjälp av Länsstyrelsen Skånes modell, säger Ola Svahn.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.