Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge

För att säkerställa det regionala inflytandet över de pengar som kommer från EU genom regionalfonden och socialfonden så har det i Sverige bildats så kallade strukturfondspartnerskap. Skåne och Blekinge bildar tillsammans ett av åtta strukturfondspartnerskap i Sverige.

Ett av strukturfondspartnerskapets uppdrag är att prioritera ansökningar till två strukturfonder:

Skåne och Blekinge bildar ett strukturfondspartnerskap

Strukturfondspartnerskapet för Skåne och Blekinge består av 23 ledamöter som representerar kommun och landsting/region, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorganisationer, föreningar och företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer. Det är också regeringen som utser ordförande för strukturfondspartnerskapet

Strukturfondspartnerskapets huvudsakliga uppgift är att yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som kommit i och godkänts av förvaltande myndigheter (Svenska ESF-rådet för Europeiska Socialfonden och Tillväxtverket för Europeiska regionala utvecklingsfonden).

Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i den förvaltande myndighetens fortsatta handläggning. I praktiken betyder det att strukturfondspartnerskapet beslutar vilka ansökningar som ska beviljas och inte.

Samråd med den regionala utvecklingsaktören

Innan strukturfondspartnerskapet prioriterar mellan de olika ansökningarna så ska ett samråd ske med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret (Region Skåne för Skåne och Region Blekinge för Blekinge).

Innehållet i programmen som styr fonderna är baserat på de regionala strategier och den gemensamma socioekonomiska analys som tagits fram för Skåne och Blekinge. Alla projekt som prioriteras av Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge syftar till att förbättra detta. Se respektive regionalt program och handlingsplan för regionala prioriteringar.

Det regionala samrådet bedömer projektansökningar utifrån fyra regionala kriterium:

 • Regionala strategier
  Projekt ska ha en tydlig koppling till regionala strategier, exempelvis de Regionala Utvecklingsstrategierna (RUS) och Innovationsstrategier. Ytterligare en styrka är om projektet är strategiskt utpekat så som t ex områdesstrategier, plattformar, styrkeområden, mål och viljeinriktningar.

 • Gränsöverskridande samverkan
  Kriteriet bedöms ur flera dimensioner, exempelvis sektorövergripande och/eller geografisk samverkan.

 • Spridningseffekter och lärande
  Kriteriet bedöms främst utifrån hur projekt kan visa på att hur resultaten skall spridas och ny kunskap tillvaratas.  

 • Strukturförändrande insatser
  Kriteriet bedömer projektets möjlighet att kunna bidra till strukturella förändringar av mer varaktig karaktär, både för individer och organisationer. Exempelvis hur resultat och lärdomar ska förvaltas och implementeras efter projektavslut.
 • Ordförande

  Per Einarsson (KD), Region Skåne

  Vice ordförande (ordförandes ersättare)

  Fredrik Thomasson (SD), Region Blekinge

  Kommuner och regioner

  Ilmar Reepalu (S), Region Skåne
  Vilmer Andersen (V), Region Skåne
  Niclas Nilsson (SD), Region Skåne
  Anna Ekberg (KD), Region Blekinge
  Ingrid Hermansson (C), Region Blekinge
  Camilla Karlman (SD), Region Blekinge
  Anne-Charlotte Fröberg (M), Region Blekinge
  Richard Pelle (S), Region Blekinge
  Lina Bengtsson (M), Skånes kommuner
  Per Bengtsson (S), Skånes kommuner

  Arbetsmarknadens organisationer

  Anna Nilsson, TCO
  Marie Nilsson, LO

  Länsstyrelser

  Johanna Christensen, Länsstyrelsen Skåne
  Doris Nicht, Länsstyrelsen Blekinge

  Försäkringskassan

  Ulrika Thell Mijdema, Försäkringskassan

  Arbetsförmedlingen

  Carita Wittfjord, Arbetsförmedlingen

  Universitet/Högskola

  Mats Viberg, Lärosäten Syd

  Näringsliv

  Pontus Lindberg, Sydsvenska Handels- och Industrikammaren
  Ingrid Landgren, Forsknings- och Innovationsrådet Skåne (FIRS)

  Intresseorganisationer och föreningar

  Mattias Larsson, NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne
  Markus Alexandersson, NÄTVERKET Idéburet Blekinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.