En äldre man går i armkrok med en yngre man

Det öppna Skåne 2030

Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett varierat landskap. Skåne välkomnar nya människor och nya influenser. Skåne är porten till Sverige och ut i världen.

Skåne är hållbart, vilket innebär att både människan och platsen mår bra. Skåne är en förebild i klimatarbetet och en motor för teknikutveckling och innovation där åtaganden enligt Parisavtalet är en drivkraft. Här har alla människor likvärdiga möjligheter att förverkliga sina mål i livet. Att vara delaktig i samhället och engagera sig i den gemensamma framtiden är
en självklarhet. Demokratin fungerar genom att ett brett spektrum av uppfattningar välkomnas. Här finns livskvalitet, trygghet och framtidstro. Mångfalden är ett starkt signum, vilket innebär respekt för allas livsval och åsikter.

I Det öppna Skåne rör sig människor fritt över gränserna mellan regioner och länder. Integrationen tillvaratar nya kompetenser för Skånes utveckling. Här finns något för alla: människor, upplevelser, arbete, kultur, rekreation, idrott, kapital, nya idéer, entreprenörskap, utbildning, god miljö, natur, dofter och smaker. Allt byggt på en grund av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, de tre hållbarhetsdimensionerna i FNs Agenda 2030 som utgör grunden för hållbar utveckling.

Visionsmål

 • I Det öppna Skåne ska alla ha möjlighet till god hälsa och likvärdiga förutsättningar att forma sitt liv efter egen förmåga och vilja. Alla ska kunna delta i skapandet av ett demokratiskt och inkluderande samhälle. I Det öppna Skåne ska människor känna en hög tillit till varandra och samhället. Det öppna Skåne erbjuder den trygghet som är en förutsättning för ett gott liv och tillitsfulla relationer. 
   
  Utvecklingstrenderna visar bland annat att den ojämlika hälsan och den psykiska ohälsan ökar i Skåne. Dessutom ökar också könsskillnaderna inom utbildningsområdet. För att kunna vända dessa trender och möjliggöra att alla skåningar ska få förutsättningar till ett bra liv, behöver vi vidta åtgärder.  

  Utvecklingstrender

  • Allt fler äldre och yngre
  • Den ojämlika hälsan ökar
  • Den psykiska ohälsan ökar
  • Ökat intresse för politik genom ett ökat valdeltagande
  • Könsskillnaderna ökar inom utbildningsområdet
  • Skillnaderna i livsförutsättningarna ökar
 • Det öppna Skåne ska vara en globalt konkurrenskraftig ekonomi som bidrar till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Genom innovationer och god kompetensförsörjning säkerställs hög produktivitet och sysselsättning i offentlig sektor och i näringslivet. Aktörerna i Skåne ska utveckla en stark kunskapsregion med goda utbildningsmöjligheter där det finns både bredd och spets.

  Utvecklingstrenderna visar bland annat att Skåne utmärker sig som en innovativ region men att tillväxtutvecklingen av sysselsättning sker främst i sydvästra Skåne, och att det är obalans mellan tillgång och efterfrågan på kompetens. För att kunna möjliggöra att vår region är den tillväxtmotor vi vill att den ska vara, behöver vi vidta åtgärder.

  Utvecklingstrender

  • Fortsatt låg produktivitet, men en god produktivitetstillväxt
  • God ekonomisk utveckling, men växande utmaningar framöver
  • Ökning av antalet sysselsatta, men befolkningen ökar snabbare
  • Arbetsmarknadsregionerna blir större
  • Sydvästra Skåne dominerar utvecklingen av sysselsättningstillväxten
  • Fortsatt obalans mellan tillgång och efterfrågan på kompetens
  • I ett europeiskt perspektiv fortsätter Skåne att utmärka sig som en innovation region
  • Fortsatt låg behörighet till gymnasieskolan
 • I Det öppna Skåne ska det finnas en mångfald av goda livsmiljöer som gör det möjligt att bo, verka och leva i hela Skåne. Skåne ska ta vara på sin flerkärnighet och nyttja regionens alla delar för att stärka helheten. Aktörerna i Skåne ska kraftsamla för att utveckla tillgängligheten och binda samman regionen med såväl digital infrastruktur som transportmässig infrastruktur.

  Utvecklingstrenderna visar bland annat att tillgången till bredband via fiber är otillräckligt och ojämnt fördelad i Skåne. Kapaciteten är alltmer ansträngd på både väg och järnväg, och glappet mellan behovet av bostäder och möjligheten att kunna efterfråga har ökat. För att hela Skåne ska vara en bra plats att leva på, behöver vi vidta åtgärder.

  Utvecklingstrender

  • Bostadsbyggandet har ökat, men glappet mellan behovet av bostäder och möjligheten att kunna efterfråga har ökat och förväntas öka än mer framöver
  • Skåne blir en allt viktigare transitregion och transporterna på väg, järnväg och på sjön ökar
  • Fler cyklar och åter kollektivt, andelen resor med bil har minskat något
  • Skånes åkerareal har under en längre rid minskat
  • Fler fordon drivs med hållbara drivmedel
  • Kapaciteten är allt mer ansträngd på både väg och järnväg, vilket förvärras av eftersatt underhåll
  • Tillgången till bredband via fiber är otillräcklig och ojämnt fördelad i Skåne
  • Risk för effektbrist i elnätet gör samhället mer sårbart
 • I Det öppna Skåne ska det finnas en rik biologisk mångfald. Skogar, hav, kuster, sjöar, vattendrag och landskap ska må bra. Ett samhälle med hälsofrämjande miljöer, effektiv resursanvändning, forskning, innovation och teknikutveckling ska lämna ett hållbart och klimatneutralt Skåne för kommande generationer – utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

  Utvecklingstrenderna visar bland annat att tillståndet för den biologiska mångfalden inte är hållbart och att den negativa påverkan på ekosystemen fortsatt är hög. Det gäller också påverkan på havsområden, sjöar och vattendrag. Dessutom ser vi att utsläppen genom vår konsumtion av produkter tillverkade utomlands ökar kraftigt. För att Skåne ska kunna vara miljömässigt välmående, behöver vi vidta åtgärder.

  Utvecklingstrender

  • Tillståndet för den biologiska mångfalden är inte hållbart och negativ påverkan på ekosystemen är fortsatt hög
  • Värdefulla habitat minskar, många arter är hotade och främmande arter fortsätter att spridas
  • Fortsatt negativ påverkan på havsområden, sjöar och vattendrag
  • Utsläppen av växthusgaser har minskat, men samtidigt har utsläppen genom vår konsumtion av produkter tillverkade utomlands ökat kraftigt
  • Luftföroreningar i form av kväveoxider minskar, men halterna av partiklar i luften är fortsatt höga
 • Det öppna Skåne ska ha ett välfärdssystem som ser individens behov utifrån ett helhetsperspektiv. Involverade aktörer ska samarbeta över organisations- och sektorsgränser och dra nytta av varandra. Skåne ska erbjuda jämlika välfärdstjänster av hög kvalitet som är tillgängliga för alla. Välfärdens förmåga och leverans är en konkurrensfördel och en del av Skånes attraktionskraft och tillväxt.

  Utvecklingstrenderna visar bland annat att efterfrågan på välfärdstjänster ökar samtidigt som kostnaderna för välfärden stiger, därtill ökar invånarnas förväntningar på välfärden. Vi ser också ökade möjligheter att effektivisera välfärden med hjälp av ny teknik. För att möjliggöra att alla skåningar ska erbjudas en väl utvecklad välfärd, behöver vi vidta åtgärder.

  Utvecklingstrender

  • Befolkningen blir allt äldre och friskare
  • Allt större efterfrågan på välfärdstjänster samtidigt som kostnaderna för välfärden stiger
  • Invånares förväntningar på välfärden ökar både sett till kvalitet och innehåll
  • Ökad polarisering i samhället
  • Ökad konkurrens om kompetens
  • Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
 • Det öppna Skåne ska vara en välkomnande och attraktiv plats att besöka, bo och verka i – för såväl människor som för företag från hela världen. Skåne ska vara en dynamisk och framgångsrik gränsregion där lokala och globala utmaningar kan lösas i internationellt samarbete med övriga världen. Skåne ska stärka samverkan inom Öresundsregionen och vara nära sammankopplat med Östersjöområdet, Tyskland samt övriga Europa.

  Utvecklingstrenderna visar bland annat att Skåne fortsätter att utmärka sig som en innovativ region i ett europeiskt perspektiv, och att genomfartstrafiken och trafiken väntas öka kraftigt framöver. Vi ser också att integrationsprocessen i Öresundsregionen har utvecklats sedan Öresundsbron öppnades, men att den tappat fart. För att Skåne ska vara den globalt attraktiva region vi vill att den ska vara, behöver vi vidta åtgärder.

  Utvecklingstrender

  • Ur ett europeiskt perspektiv fortsätter Skåne att utmärka sig som en innovativ region
  • Genomfartstrafiken och trafiken väntas öka kraftigt framöver, inte minst när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar
  • En ökad tillgänglighet till Europa och fortsatt god internationell tillgänglighet då Kastrup fortsatt är Nordens största flygplats
  • Integrationsprocessen i Öresundsregionen har utvecklats sedan Öresundsbron öppnades, men har de senaste åren tappat fart
  • Skånes befolkning fortsätter att växa snabbt, framförallt genom utrikes inflyttning
  • Antalet utländskt ägda företag ökar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.