• Familjevisning på Moderna Museet Malmö. Foto: Sanna Dolck Wall

  Moderna Museet Malmö är ett av fyra museer som medverkar i språkfrämjande projektet Bokstart Skåne. Foto: Sandra Dolck Wall

 • Konst målad på en vägg.

  Nätverket för offentlig konst i Skåne var på nätverksmöte och studiebesök på Herlevs hospital i november 2019. Konstnärlig gestaltning av Poul Gernes.

 • Stor ljus lokal på Ifö Center i Bromölla.

  Ifö Center i Bromölla är en av verksamheterna som presenteras i foldern Resurscentrum och kollektivverkstäder i Skåne. Foto: Ann-Christine Påhlsson

 • Text på bild: Välkommen till samtidskonstdagarna.

  Bild från Statens konstråd

Bildkonst, form och design

Skåne har genom sina institutioner, konsthallar, konstmuseer, fria aktörer, gallerier, organisationer och professionella kulturskapare ett stort utbud av bild- och formkonst.

Ett flertal konstorganisationer och centrumbildning­ar arbetar med att stärka förutsättningarna för professionell konstnärlig verksamhet inom området. På flera platser i Skåne finns det olika resurscentra och kollektivverkstäder som professionella bild- och formkonst­närer har möjlighet att nyttja. Många konstnärer väljer också att bosätta sig och arbeta med Skåne som bas. Utbildningsmöjligheterna i Skåne är goda. Universitet, högskolor och folkhögskolor erbjuder en mångfald av konstnärliga utbildningar med hög kvalitet.

Inom ramen för studieförbundens och konstföreningarnas kursverksam­heter finns ett rikt kursutbud av bildkonst och form. Tillsammans bidrar dessa aktörer till ett omfattande och varierat konstliv i hela Skåne, som uppmärksammas nationellt såväl som internationellt.

På kommunal nivå finns det många kulturskolor som erbjuder barn och unga möjligheten att skapa och ta del av konst. Därutöver finns ett rikt utbud hos institutioner, festivaler/biennaler samt konstfrämjande verk­samheter där barn och unga kan möta professionell bildkonst, form och design i hela Skåne.

Konstnärlig gestaltning i Region Skåne

Den offentliga konsten har en viktig roll att spela för att miljöer ska få en genomtänkt gestaltning och för att stärka estetiska och sociala värden. När Region Skåne uppför nya byggnader är konsten en naturlig del av byggprocessen och en viss del av budgeten för byggkostnaden avsätts alltid för konstnärlig gestaltning. Det innebär att Region Skåne är en stor beställare av konst. Det gäller lös konst i form av till exempel målningar och skulpturer samt permanent konstnärlig gestaltning skapad för specifika platser, miljöer och sammanhang. Kommunernas och Region Skånes satsningar sammantaget gör att den offentliga konsten har stor närvaro i Skåne.

Konstnärlig gestaltning i Region Skåne

Region Skånes roll är att verka för att Skåne ska fortsätta vara en stark bildkonst-, form- och designregion genom att stötta de institutioner, organisationer och andra aktörer som utgör områdets infrastruktur. I samverkan med relevanta aktörer stöttar och stimulerar Region Skåne kompetensutveckling, kunskapsutbyten och professionella nätverk för såväl konstnärlig produktion som förmedling och kontakter med publiken. Utvecklingsarbetet omfattar att bredda intresset för bildkonst, form och design, stärka konstens ställning och främja samarbetet mellan kulturska­pare, institutioner, kommuner och andra aktörer.

Prioriterade insatser 2023

Konstkonsulent  

I Skåne finns konsulenter med främjandeuppdrag inom flera konstområden som till exempel film, hemslöjd, teater och cirkus. Bildkonstområdet saknar i dagsläget en konsulentfunktion. Under 2023 ska Kulturförvaltningen verka för att en regional konstkonsulent finns på plats i Skåne från och med 2024. 

Barn och unga 

Kommunala kulturgarantier är en strukturerad modell för att säkra barns och ungas rätt till konst och kultur. Garantierna bygger ofta på samspel mellan kommunala medel och regionala insatser och stöd. För att främja ett brett möte med många olika konst- och kulturformer för barn och unga, ska regionala stöd för konstområdena bild och form, litteratur och serier samt film och rörlig bild testas genom en pilot hösten 2023. Förslaget tas fram i dialog med konstfältet samt sex kommuner i Skåne. Konstfältet representeras av Konstfrämjandet Skåne, Wanås Konst och Form/Design Center. 

Nätverket för offentlig konst i Skåne (NOKS) 

Nätverket för offentlig konst i Skåne bildades 2018. Nätverket drivs av kommunerna i Skåne för att förbättra och utveckla arbetet med offentlig konstnärlig gestaltning i Skåne. Syftet är att höja konstens status och skapa en mer central roll för konsten i planeringen och byggandet av gemensamma offentliga rum. Årligen arrangeras två nätverksträffar, en dialogträff och en större inriktad på fördjupning. NOKS har en styrgrupp med platt struktur där man gemensamt tar ansvar utifrån sina respektive kompetenser och yrkesroller. 2023 består styrgruppen av tjänstepersoner från Kristianstads, Bromöllas, Helsingborgs och Lunds kommuner.  

NOKS har från start både haft ekonomiskt och strategiskt stöd från Region Skånes kulturförvaltning. Under 2022 har Region Skåne tillsammans med NOKS, med stöd från Kulturrådet, genomfört en förstudie med syfte att fördjupa förståelsen för på vilket sätt NOKS kan bistå medlemmarna med kompetensutveckling, information och ett kollegialt sammanhang. Förstudien är grunden för fortsatt utvecklingsarbete under 2023.

Förstudie: Nätverk för offentlig konst i Skåne – plattform för lärande och informationsdelning

Samtidskonstdagarna 2023 

Samtidskonstdagarna återkommer årligen och ingår i ett permanent uppdrag som Statens konstråd har. Samtidskonstdagarna är en samlingsplats för samtal om samtidskonstens förutsättningar och utvecklingsfrågor i hela landet, samt för att tillsammans lyfta konstaktörernas angelägna frågor. Under de senaste åren har Samtidskonstdagarna genomgått en förändring från en enstaka årlig fysisk branschträff till en kontinuerlig dialogprocess med digitala dialogträffar.  

2023 sker den fysiska branschträffen den 25–27 oktober i Malmö/Skåne, och är ett samarbete mellan Region Skåne, Visit Skåne, Malmö stad och Statens konstråd. 

Nu är anmälan öppen! Anmäl dig senast den 10 oktober!

Samtidskonstdagarna 2023 - program & anmälan (statenskonstrad.se)

Konstforum i Skåne 

Plattform Konstnärscentrum Syd har tagit initiativ till Konstforum i Skåne. Ett forum som har som ambition att i en databas samla hela konstfältet i Skåne, det vill säga konstnärer - och alla som på ett eller annat sätt arbetar med och för konsten. Region Skåne följer arbetet med stort intresse. Statens kulturråd är huvudfinansiär för projektet. Kulturförvaltningen har tidigare finansierat en förstudie och går 2023 in med stöd för själva genomförandefasen.

Konstforum (konstforumiskane.se) 

Konstdepartementet 

Konstdepartementet är en nationell produktionsplattform för konstprojekt i skolan. Konstdepartementet drivs av centrumbildningarna inom bild- och form: Centrum för fotografi, Illustratörcentrum, Konsthantverkscentrum och Konstnärscentrum. Under 2023 stärker Konstdepartementet sin närvaro i Skåne och jobbar för att fler konstnärer verksamma i Skåne ska ansluta sig, och därmed möjliggöra medskapande möten med professionella bild- och formkonstnärer för elever i skolorna i Skåne. 

Konstdepartementet (konstdepartementet.se)

Regionsamverkan Sydsverige, bild och form 

Regionsamverkan Sydsverige är ett interregionalt nätverk och samarbete mellan Region Skåne, Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköping, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige pågår ett utvecklingsarbete med fokus på bildkonst och form. Ambitionen är att genom utvecklingsarbete och gemensamma insatser synliggöra den professionella bild- och formkonsten i södra Sverige, nationellt och internationellt. 

Under 2023 fokuseras arbetet kring tre spår: Samarbeten och samarrangemang av publika aktiviteter och särskilda satsningar, stimulera och utveckla residensprogram och utveckla konstnärliga produktionsplattformar, samt stärka konstkritiken i Sydsverige. Bästa Biennalen är ett exempel på ett överskridande samarbete mellan regionerna, som innebär att fler barn och unga fått ta del av konst och konstnärligt skapande, samtidigt som fler konstnärskap synliggörs.  

Regionsamverkan Sydsverige - bild och form 

Pilotinsatser - Konst som resurs i vården 

Studien Konst som resurs i vården, genomförd av Lunds universitet, har gett flera konkreta förslag på hur konsten kan vara en kraft och tillgång i Region Skånes vårdverksamheter.  

Med stöd i detta kunskapsunderlag genomförs under 2023 ett antal pilotinsatser med vårdverksamheter inom psykiatrin, barn och unga samt rehabilitering. Pilotprojektet drivs av Konstfrämjandet Skåne. Alla insatser anpassas efter verksamheternas förutsättningar och behov. Målet är att personalen och vårdtagare på olika sätt kan uppleva en fördjupning och ett mervärde i att möta konsten i vardagen. 

Konst som resurs i vården - Utveckling Skåne (skane.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.