• Familjevisning på Moderna Museet Malmö. Foto: Sanna Dolck Wall

  Moderna Museet Malmö är ett av fyra museer som medverkar i språkfrämjande projektet Bokstart Skåne. Foto: Sandra Dolck Wall

 • Konst målad på en vägg.

  Nätverket för offentlig konst i Skåne var på nätverksmöte och studiebesök på Herlevs hospital i november 2019. Konstnärlig gestaltning av Poul Gernes.

 • Stor ljus lokal på Ifö Center i Bromölla.

  Ifö Center i Bromölla är en av verksamheterna som presenteras i foldern Resurscentrum och kollektivverkstäder i Skåne. Foto: Ann-Christine Påhlsson

 • Text på bild: Välkommen till samtidskonstdagarna.

  Bild från Statens konstråd

Bildkonst, form och design

Skåne har genom sina institutioner, konsthallar, konstmuseer, fria aktörer, gallerier, organisationer och professionella kulturskapare ett stort utbud av bild- och formkonst.

Bildkonstområdet spänner över flera konstnärliga uttrycksformer som måleri, skulptur, fotografi, film, installation, performance, forskning – de former som konstnärerna finner användbara - listan kan göras lång eftersom konstfältet ständigt utvidgas.  Form- och designområdena rör sig till exempel över samtida konsthantverk, slöjd och industridesign, tjänstedesign och universell design - området är mångfacetterat.

Infrastrukturen för bildkonsten har sedan lång tid tillbaka varit problematisk i den bemärkelse att området har svaga ekonomiska förutsättningar. De senaste åren har kriser i världen påverkat infrastrukturen och synliggjort skörheten med att bildkonstnären oftast står ensam som upphovsperson och allt vad det innebär. Arrangörer och konstorganisationer rapporterar om kulturpolitiska påtryckningar och nedskärningar i offentliga medel.  

Styrkan i bild, form- och designområdena i Skåne utgörs av: centrumbildningar, främjande-organisationer, kollektivverkstäder, konsthallar, konstmuseer, fria aktörer, gallerier - och deras omställningsförmåga, generösa inställning till varandra och möjligheterna som finns i att samarbeta.  

Kulturförvaltningen och kulturnämnden bedriver ett strategiskt utvecklingsarbete inom området bildkonst och form i Skåne. Vår roll är att vara lyhörda för områdets behov, verka för en breddad representation och mångfald, bidra till hopp och framtidsberedskap samt stärka de svaga strukturerna. 

Via två PM, som återfinns under Relaterat, kan du ta del av utvecklingsarbetet som gjordes under perioden 2005–2019. 

Prioriterade insatser 2024

Konstkonsulent

Under 2024–2025 kommer en tjänst för en regional konstkonsulent finnas med arbetsplats på Konstfrämjandet Skåne. Konstkonsulenten är en operativ länk till att genomföra projekt och aktiviteter med målgrupperna barn, unga, konstnärer. Konstkonsulenten kommer samverka brett med till exempel kommuner, institutioner, skolor, konstnärer, nätverk för att möjliggöra konstnärligt skapande och konstnärliga upplevelse för barn och unga.  

Konstkonsulentens uppdrag är att stärka villkoren för konstnärligt skapande för professionella yrkesverksamma konstnärer i Skåne samt att verka för en decentralisering av konstutbudet i regionen och främja konstutbud, upplevelser och arbetsmöjligheter runt om i regionen.  

Skola, konst och kultur

Kommunala kulturgarantier är en strukturerad modell för att säkra barns och ungas rätt till konst och kultur. Garantierna bygger ofta på samspel mellan kommunala medel och regionala insatser och stöd. För att främja ett brett möte med många olika konst- och kulturformer för barn och unga, ska regionala stöd för konstområdena bild och form, litteratur och serier samt film och rörlig bild tas fram och testas under 2024.  

Förslaget sker i dialog med konstfältet samt sex kommuner i Skåne. Konstfältet representeras av Konstfrämjandet Skåne, Wanås Konst och Form/Design Center.   

Samtidskonststöd 2024

Under våren 2024 öppnar en löpande ansökningsperiod för konstnärer att söka Samtidskonststöd. Stödet syftar till att underlätta för konstnärer att delta på arrangemang som stärker den egna konstnärliga utvecklingen och som har samtidskonsten i fokus. Stödet kan användas för att kunna resa och delta på till exempel konstmässa, seminarium eller workshops.

Mer information om stödet kommer. 

Nätverket för offentlig konst i Skåne

Nätverket för offentlig konst i Skåne (NOKS), drivs av de skånska kommunerna, med syfte att stärka och utveckla arbetet med konstnärlig gestaltning i Skåne. Nätverkets ambition är att höja konstens status och skapa en mer central roll för konsten i planeringen och gestaltningen av det offentliga rummet. Årligen arrangeras två nätverksträffar. NOKS har en styrgrupp med platt struktur där man gemensamt tar ansvar, utifrån sina respektive kompetenser och yrkesroller. 2024 består styrgruppen av tjänstepersoner från Kristianstads, Bromöllas, Helsingborgs och Lunds kommuner.     

NOKS har - sedan starten 2018 - både ekonomiskt och strategiskt stöd från Region Skåne. 2022 genomförde Region Skåne tillsammans med NOKS, med ekonomiskt stöd från Kulturrådet, en förstudie med syfte att fördjupa förståelsen för på vilket sätt NOKS kan bistå medlemmarna med kompetensutveckling och ett kollegialt sammanhang. Förstudien är grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet. Läs förstudien här. Länk till Anna Rangers förstudie: Nätverket för Offentlig konst i Skåne, nätverk och kunskapsaktör för lärande och informationsdelning.  

Under 2024 ska en digital plattform för kunskapsdelning utvecklas, färdig att tas i bruk 2025. 

Förstudie: Nätverk för offentlig konst i Skåne – plattform för lärande och informationsdelning (skane.se)

Konstforum i Skåne

Plattform KcSyd driver Konstforum i Skåne som är både en fysisk och digital samlingspunkt. Konstforum har ambitionen att i en databas samla hela konstfältet i Skåne, det vill säga konstnärer och alla som på ett eller annat sätt arbetar med och för konsten.

Konstforum i Skåne (konstforumiskane.se) 

Region Skåne följer arbetet med stort intresse och ser synergier i att samla konstfältet. Konstforum kommer även under 2024 att erbjuda möjligheter till skånska konstnärer att söka till en residensperiod på Leipzig International Art Programme (LIA) på Spinnerifabriken i Leipzig.

Leipzig International Art Programme (liap.eu)

Konst som resurs i vården

Studien Konst som resurs i vården, genomförd av Lunds universitet, har gett flera konkreta förslag på hur konsten kan vara en kraft och tillgång i Region Skånes vårdverksamheter.    

Med stöd i detta kunskapsunderlag genomförs under 2024 ett antal pilotinsatser med vårdverksamheter inom psykiatrin, barn och unga samt rehabilitering. Pilotprojektet drivs av Konstfrämjandet Skåne. Alla insatser anpassas efter verksamheternas förutsättningar och behov. Målet är att personalen och vårdtagare på olika sätt kan uppleva en fördjupning och ett mervärde i att möta konsten i vardagen.   

Konst som resurs i vården (skane.se)  

Regionsamverkan Sydsverige, bild och form

Regionsamverkan Sydsverige är ett interregionalt nätverk och samarbete mellan Region Skåne, Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköping, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige pågår ett utvecklingsarbete med fokus på bildkonst och form. Beredningsgruppen inom bild och form arbetar med att främja, stärka och stimulera samverkan och konstnärlig utveckling inom samtidskonstfältet. 

Under 2024 sker arbetet inom tre spår:  

 • Växelverkan mellan stad och landsbygder. Exempel på insats: Bästa Biennalen, konstpedagogisk konferens.
 • Metodutveckling och kunskapsstärkande insatser. Exempel på insats: Konstkritikkurs samt fördjupning av samtalen om konstkritikens infrastruktur.
 • Internationalisering. Exempel på insats: Digitala portfoliovisningar. 

Regionsamverkan Sydsverige - bild och form (skane.se) 

Skånes produktionsplatser studiebesök

Under 2024 gör nätverket för produktionsplatser i Skåne, det vill säga kollektivverkstäder och resurscentrum, gemensamma studiebesök till produktionsplatser i Danmark. Syftet med studiebesöken är att stärka nätverk, kollegialt lärande och utbyte. Under 2023 deltog flera verkstäder i ett interregionalt utbyte (med stöd av Regionsamverkan Sydsverige), för kollegialt lärande, utbyte och nätverk. Utblicken till Danmark är en fortsättning i att stärka skånska konstnärers möjligheter till kollegialt lärande och arbete. 

Samtidskonst + Litteratur + Natur

Under året stärker Wanås Konst närvaron av, och intresset för litteratur, läsande och berättelser i Skåne och nationellt. Wanås Konst Litteratur 2023 var ett steg i riktningen mot att utveckla verksamheten till en mötesplats i skärningspunkten mellan konst, litteratur och natur. Ett arbete som 2024 följs upp med Wanås Art & Words Festival - en annorlunda och experimentell litteraturfestival för alla sinnen. Festivalens innehåll knyter sig an till temat i årets utställningar på Wanås Konst The Ocean in the Forest. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.