Tre äldre kvinnor i badrockar på spa.

Om hälsa

Hälsofrämjande insatser kan göra stor skillnad för hälsa och välmående, både för samhället och för individen. Vi på Region Skåne skapar förutsättningar för en förbättrad och jämlik hälsa. 

Hälso- och sjukvården ansvarar för att Skånes befolkning får den hälso- och sjukvård den behöver. Folkhälsoarbetet inriktas i huvudsak mot levnadsvanor och förebyggande av sjukdomar genom att främja friskfaktorer på olika nivåer.

För att skapa förutsättningar för en bättre och mer jämlik hälsa för fler, behövs förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vi genomför regelbundet två olika folkhälsoenkäter riktade till den skånska befolkningen. Resultaten ger ökade möjligheter att sätta in resurser där de behövs som mest. 
 
Fysisk aktivitet främjar barn och ungas utveckling, bidrar till ökad självkänsla och minskar stress. Med satsningen Sätt Skåne i rörelse bidrar vi till ett samhälle där fler barn och unga hittar rörelseglädje, är mer fysiskt aktiva och där jämlikheten i aktivitetsnivå och hälsa ökar. 
 
För att skapa ett långsiktigt hållbart Skåne samarbetar vi också med den idéburna sektorn. Genom samverkan och föreningsbidrag kan vi skapa ökade möjligheter för idéburna organisationer att ta en aktiv roll i Skånes hälsofrämjande arbete. 

En viktig del i vårt folkhälsoarbete är också att verka för att den fysiska miljö vi lever i har hälsofrämjande egenskaper. Skåne ska erbjuda frisk luft, rent vatten, giftfri miljö och god bebyggd miljö med god tillgång till såväl naturområden som urbana grönområden.

Välmående invånare är också ett välmående Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.