Region Skånes konstsamling

Region Skånes konstsamling ska vara en drivande och konstnärligt utforskande kraft, med omsorg om människan.

I Region Skåne är bildkonsten en självklar del för att skapa hållbara, hälsofrämjande, och attraktiva miljöer. Det finns närmare 34 000 verk i konstsamlingen som består av bland annat måleri, fotografier, skulpturer, textila bilder, grafiska verk och fasta konstnärliga gestaltningar.

Totalt finns cirka 5000 konstnärer representerade, de flesta verksamma i Skåne. De första konstverken köptes in redan på 1960-talet av dåvarande landstinget.

Konsten en del av vardagen

Konstsamlingen finns i de lokaler som Region Skåne har verksamhet i eller vårdavtal med. Den största delen av samlingen finns inom hälso- och sjukvården som till exempel väntrum, entréer och mottagningar, men även i till exempel konferensrum och andra miljöer inom Region Skåne.

Med Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö – arkitektur, form och design (2018) följer en helhetssyn på formandet av livsmiljön där människan och människans behov är utgångspunkt för utformning. Perspektivet innefattar förutom arkitektur, form och design, även konst, historiska sammanhang och sociala värden.

Målet med konstnärlig gestaltning är att vara del av en attraktiv och välkomnande arbets- och vårdmiljö, och stärka helhetsintrycket i den offentliga miljön inom Region Skånes verksamhetsområden och fastighetsbestånd.

Samtidigt stärker Region Skåne konstlivet genom att ge konstnärer konstnärliga gestaltningsuppdrag och möjlighet att bli representerade i samlingen. Genom att göra inköp från visningssammanhang i Skåne såsom gallerier och mässor främjas utställningsmöjligheter för konstnärer och på så sätt stärks infrastrukturen för bildkonsten.

2022 har institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet genomfört en studie om förmedling och tillgängliggörande av Region Skånes konstsamling. Studien är ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete. Ett pilotprojekt pågår med Konstfrämjandet Skåne och ett antal vårdverksamheter med syfte att undersöka olika metoder att använda konsten i vardagen.

Konstservice

På uppdrag av Region Skånes kulturnämnd förvaltas, produceras och förmedlas Region Skånes konstsamling av Regionfastigheter och Konstservice. Regionfastigheter ansvarar för ägande och utveckling av Region Skånes ägda och förhyrda fastigheter. Regionfastigheter och Kulturförvaltningen har ett nära samarbete för att utveckla konstsamlingen.

Vilken konst som upphandlas via konstnärliga gestaltningsuppdrag eller köps in till konstsamlingen styrs av den plats där den ska placeras. Konstservice har dialog med aktuell verksamhet och undersöker förutsättningarna tillsammans.

Konsten som köps in ska vara av hög konstnärlig verkshöjd och spegla den mångfald av konstnärliga uttryck och konstnärskap som finns regionalt och nationellt idag. Nya konstnärliga perspektiv och tekniker tillförs och kompletterar den befintliga konstsamlingen. Inköp och produktion av konst till konstsamlingen kan vara konstnärligt gränsöverskridande och av materiell och immateriell karaktär, såväl som tidsbeständig och tillfällig konst. Gåvor och donationer är del av och kan komplettera konstsamlingen.

Fast konstnärlig gestaltning är en del av en genomtänkt, sammanhållen och välkomnande arbets- och vårdmiljö. Region Skåne värnar om den konstnärliga processen och bjuder in konstnären i tidiga planerings- och byggprocesser. Exempel på fast konstnärlig gestaltning kan vara bearbetning av material, tillägg av arkitektoniska beståndsdelar, tillägg av teckning, måleri, video, skulptur och andra konstnärliga utryck eller konstnärliga konceptuella verk, metoder och strategier.

Under 2024-2025 görs en Samlingsöversyn med syfte att bidra till en långsiktigt hållbar konstsamling. Med en systematiskt genomförd översyn ökar förståelsen av samlingens betydelse och utvecklingsbehov. Översynen inkluderar en slutrapport och handlingsplan för framtida utveckling av samling, drift, vård och organisering och ekonomiska förutsättningar.

Medel för konstinköp

Samtliga Region Skånes inköp omfattas av lagen om offentlig upphandling. Kulturnämnden anslår årligen medel för inköp av lös konst. Till detta tillkommer medel via bygginvestering vid ny- och ombyggnationer, för både lös konst och fast konstnärlig gestaltning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.