• teaterlokal - flera personer står på scen och framför står publik och applåderar

    Applådtack på Malmö Opera. Foto: Roos och Tegnér

Dialog med kommunerna

Region Skånes dialog med kommunerna kallas samverkan och har fokus på utvecklingen av kultur ur ett regionalt helhetsperspektiv genom att identifiera gemensamma mål, ambitioner och prioriteringar.

Kulturens roll som utvecklingsfaktor på andra områden ska också lyftas, bland annat eftersom samverkan också är en viktig del av arbetet med att förverkliga ambitionerna i den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.

Region Skåne vill genom den kulturpolitiska dialogen också stärka den kulturpolitiska kompetensen. Genom att kulturpolitiska frågor tar större plats på den politiska dagordningen i Region Skåne och i kommunerna, får det kulturpolitiska uppdraget större tyngd och legitimitet.

Samverkan och samråd

Samverkan och samråd under kulturplaneperioden 2021–2024 utgår från principen om en flexibel och behovsstyrd modell, där utveckling av dialog mellan kommuner, över kulturområdesgränser, mellan politikområden och mellan olika intres­sentgrupper står i fokus.

Samverkan och samråd syftar till ett gemensamt utvecklingsarbete för att hela Skåne ska utveckla och ha tillgång till ett rikt och dynamiskt kultur­liv av hög kvalitet med både bredd och spets som fler ska ha förutsätt­ningar att delta i och ta del av på lika villkor. Detta uppnås genom:

  • gemensam kunskapsutveckling
  • målstyrning mot de kulturpolitiska målen, där uppföljningen bidrar till väl fungerande lärprocesser
  • hållbar strategisk finansiering av kulturlivet i Skåne

Främja kulturpolitisk dialog

De kulturpolitiska överläggningarna med kommunerna främjar kulturpolitisk dialog och utveckling i hela Skåne. De följer upp och fångar utmaningar samt verkar för gemensam utveckling av interkommunal och regional karaktär.

Överläggningarna, som planeras i dialog med kommunerna, ska ge utrymme för tematiska fördjupningar och uppföljningar, bland annat utifrån brukardialog och bredare medborgardialog. Särskilda överläggningar genomförs mellan Region Skåne och kommunerna kring samfinansierade kulturinstitutioner med regionala villkor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.