Tåg vid sjö.

Södra stambanan (Malmö-Hässleholm-Alvesta)

Mellan Stockholm, Göteborg och Malmö planerade Trafikverket tidigare nya stambanor för höghastighetståg. Regeringen har beslutat att avbryta projektet ny stambana för höghastighetståg Hässleholm-Lund.

Samtidigt gav regeringen Trafikverket i uppdrag att återkomma senast till den 30 september i år med förslag på nya kostnadseffektiva åtgärder för hastigheter upp till 250km/h sträckan Hässleholm-Lund, men även hela det skånska järnvägssystemet och med fokus på arbetspendling och godstransporter. Sedan tidigare genomförs kompletterande satsningar på lokal kollektivtrafik, exempelvis spårväg i Lund, fler busslinjer och cykelinfrastruktur, tillsammans med insatser för ökat bostadsbyggande.

Sverigeförhandlingen var en nationell förhandling om en satsning på höghastighetståg mellan Malmö, Göteborg och Stockholm och om att få igång bostadsbyggandet i Sverige. Sverigeförhandlingen är avslutad och projektet Höghastighetsjärnväg är avbruten av regeringen i väntan på nya förslag från Trafikverket.

Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm har idag en av de största kapacitetsbristerna i landets järnvägsnät. Den är avgörande för att tågtrafiken i södra Sverige och även nationellt ska fungera. Redan idag är kapacitetstaket nått och det finns inte plats för mer trafik eller tidsluckor för underhåll, vilket drabbar resenärer och näringsliv hårt, inte bara i Skåne.

Södra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser för såväl persontransporter som gods där åtgärder krävs i Skåne, främst mellan Lund och Hässleholm, för att upprätthålla funktionalitet och stärka både den regionala och nationella trafiken. Trots att sträckan är dubbelspårig är kapacitetsutnyttjandet redan idag 97 procent och det finns behov av ytterligare två nya spår på sträckan Lund-Hässleholm för att hantera kapacitetsbristerna. Kapaciteten på Södra stambanan upp till Hässleholm och mot Alvesta måste således skyndsamt öka för att klara en ökande efterfrågan på järnvägstransporter. Detta krävs för att Sverige ska leva upp till EU:s krav på funktionalitet i TEN-T Skandinavien-Medelhavskorridoren i passagen genom Öresundsregionen. Även utveckla och bedriva en robust och tillförlitlig regionala tågtrafik.

Region Skåne och berörda skånska kommuner har tillsammans enats om ett positionspapper ”Positionspapper för utbyggnad av spårkapaciteten genom Skåne/ Lund-Hässleholm". Positionspapperet visar på enighet om att det krävs två nya spår (totalt fyra spår) mellan Hässleholm och Lund. 

Även i Greater Copenhagens Trafikcharter och Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” är sträckan en utpekad som en prioriterad åtgärd för kommande nationella planer. En utbyggnad av två nya spår Lund-Hässleholm bör därför prioriteras högt för att undanröja de stora flaskhalsarna i det nationella och regionala järnvägssystemet och i den av EU prioriterade ScanMed-korridoren.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.