• Flicka använder virtual reality-glasögon

  Med stöd från Region Skånes Experimentspår undersökte Ängelholms bibliotek hur man kunde använda ny teknik som Virtual Reality och Green screen i det läsfrämjande arbetet. Foto: Emelie Ljungdahl

Biblioteksutveckling

Region Skåne utlyser stöd som folkbibliotek i Skåne kan söka för att utveckla sin biblioteksverksamhet. Ansökan är öppen från den 16 januari till den 15 november 2024. 

Syftet med stöden är att främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling och att sprida kunskap kring insatserna.

När kan jag söka?

Ansökan om stöd är öppen från den 16 januari till och med klockan 12.00 den 15 november 2024. 

Ansökningstiden är löpande under året så länge det finns projektmedel kvar att söka. Kontakta gärna någon av oss utvecklare för att diskutera projektet innan ansökan görs.

Projektet ska påbörjas under samma kalenderår som ansökan görs. Projekttiden kan däremot löpa över olika kalenderår. 

Om en ansökan bifalles så beviljas vanligen hela det sökta beloppet.

Vem kan söka?

Folkbibliotek i Skåne, gärna i samverkan med andra.
När det gäller Lärandespåret kan även andra bibliotekstyper än folkbibliotek söka stödet, under förutsättning att lärandeinsatsen är öppen och relevant för folkbibliotekspersonal i Skåne.

För vad kan jag söka?

Bibliotek kan söka stöd för större och mindre biblioteksutvecklingsprojekt. Det finns dessutom stöd att söka till insatser för olika former av lärande och för att på olika sätt dela kunskap från ett utvecklingsarbete.

Vilket stöd ska jag söka?

Det finns tre olika stöd att söka: Experimentspåret, Lärandespåret och Projektspåret. Läs mer om respektive spår nedan.

Experimentspåret

Sök stöd inom Experimentspåret om du exempelvis vill testa ett nytt arbetssätt eller en ny metod. Du kan söka för att göra en förstudie eller ta fram ett underlag som ska undersöka möjligheterna att senare genomföra en större förändring. Det kan handla om att försöka hitta en målgrupp på ett annorlunda sätt, att flytta en viss verksamhet utanför bibliotekets rum eller att finna nya former för samarbeten i lokalsamhället.

För projekt inom Experimentspåret kan du söka upp till 50 000 kronor.

Lärandespåret

Stöd inom Lärandespåret kan användas till olika former av lärande genom kompetensutvecklande eller kunskapsdelande insatser. Stödet kan sökas av alla typer av bibliotek i Skåne. Förutsättningen för att få stöd i Lärandespåret är att insatsen är öppen och relevant för folkbibliotekspersonal i Skåne. Insatsen ska också rikta sig till en bredare målgrupp än enbart den egna bibliotekspersonalen. Det kan exempelvis vara personal från andra folkbibliotek eller från andra bibliotekstyper i Skåne. Detta för att främja gemensamt lärande och samverkan.

Bibliotek som vill utveckla sina kompetenser tillsammans med andra kan använda stödet för att exempelvis:

 • organisera en föreläsning, ett studiebesök eller en workshop
 • utveckla sina kunskaper kring en ny arbetsmetod
 • lära sig ny teknik och arbeta med andra format, till exempel att filma eller göra podcast
 • fördjupa sig i aktuell forskning

Bibliotek som vill dela med sig av kunskaper från ett utvecklingsarbete kan exempelvis:

 • organisera en föreläsning, ett studiebesök eller en workshop
 • skriva instruktionsmaterial såsom en metodbok
 • göra en presentation på Bokmässan
 • göra en podcast
 • skapa en film eller artikel till Digiteket och därmed sprida kunskapen till alla bibliotek i Sverige

Under 2024 kan även andra kulturverksamheter i Skåne, exempelvis museer och föreningar, söka Lärandespåret inom ramen för Läsfrämjandelyftet Skåne. Stödet kan då användas till olika former av lärande genom kompetensutvecklande eller kunskapsdelande insatser inom området läsfrämjande och litteraturförmedling för barn och unga.
En förutsättning för att få stöd i Lärandespåret är att insatsen är öppen och relevant för folkbibliotekspersonal i Skåne.

Projektspåret

Sök stöd inom Projektspåret för olika former av utvecklingsprojekt. Projektet ska ha som syfte att långsiktigt stärka samarbete och biblioteksverksamhetens utveckling och kvalitet. 

Det kan handla om ett fördjupat målgruppsarbete, om att bredda bibliotekets verksamhet eller om att etablera strukturerad samverkan med exempelvis andra bibliotekstyper, andra kommuner eller andra konst- och kulturaktörer. Det kan också handla om metodutveckling, att utarbeta långsiktigt hållbara mediestrategier- och samarbeten, eller att på andra sätt förbättra bibliotekets verksamhet. 

Det är viktigt att ange i ansökan hur kunskaper och erfarenheter från projektarbetet ska delas med andra, både under och efter projekttiden.

För projekt inom Projektspåret kan du söka upp till 350 000 kronor.

För vad kan jag inte söka?

Stödet kan inte användas till större investeringar i material, lokaler eller teknik. Stöd beviljas inte heller till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt.

Grund för stöd

Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne ligger till grund för bedömning av ansökningar. Den regionala biblioteksplanen beskriver riktning och mål med den regionala biblioteksverksamheten i Skåne inom fyra utvecklingsområden: 

 • Bibliotek för delaktighet och demokrati
 • Bibliotek för lärande och läsande
 • Bibliotek för kreativitet och kultur
 • Bibliotek för hållbarhet och hälsa

Prioriterade målgrupper för Region Skånes stöd till biblioteksutveckling är personer med funktionsnedsättning, de fem nationella minoriteterna, personer som har annat modersmål än svenska samt barn och ungdomar.

Hur söker jag?

Ansökan görs i Region Skånes ansökningsportal. Ansökan ska skrivas på svenska och en fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan. Ansökningshandlingar som endast är länk till en webbsida accepteras inte.

Region Skånes ansökningsportal

För att kunna logga in i ansökningsportalen behöver du registrera ett konto. Vi skiljer på personkonton och organisationskonton. Ett personkonto använder du för att söka stöd som går att söka som privatperson. Ett organisationskonto använder du för att söka stöd som går att söka för organisationer. De flesta stöd som Kulturförvaltningen hanterar kan endast sökas av juridiska personer och därför ska du välja organisationskonto.

Inloggning sker alltid med ditt personliga BankID eller Freja eID. Om du inte kan skaffa vare sig BankID eller Freja eID, kontakta Kulturförvaltningen på ansokan.kultur@skane.se. Läs mer i användarhandledningen nedan.

När får jag besked om stöd?

Vi eftersträvar en snabb handläggning. Längre handläggningstid kan förekomma under sommarperioden. Projektägaren meddelas beslut om bifall eller avslag till den adress som finns angivet i ansökan. Beviljade ansökningar publiceras på Kulturförvaltningens hemsida.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om ansökan?

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller vill diskutera idéer!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.