Domkyrkan i Lund från ovan.

Regionplan för Skåne 2022–2040

Regionplan för Skåne 2022–2040 är en strategisk plan där vi tillsammans samordnar fysisk planering med syfte att skapa goda framtida livsmiljöer för alla i Skåne. Regionplanen antogs av regionfullmäktige den 14 juni 2022.

Regionplanen visar Skånes samlade vilja och ger förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturerna som sträcker sig över kommungränserna. Regionplanens syfte är att underlätta den fysiska planeringen och peka ut den riktning som Region Skåne, de skånska kommunerna och andra samhällsaktörer vill att Skåne ska ta. Regionplanen ska bidra till en samhällsutveckling som ger förutsättningar för arbetsmarknad och näringsliv att utvecklas och för att människor ska kunna bo och leva i hela Skåne.

En regionplan i nära samarbete

Regionplanen har tagits fram i en omfattande process där de 33 skånska kommunerna, myndigheter, organisationer, Länsstyrelsen Skåne med flera har kunnat lämna synpunkter i olika steg. Dialogen med kommunerna har varit central för arbetet, där både politiker och tjänstepersoner deltagit. Regionplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande för efterföljande planering. På det viset blir regionplanen en plattform för samverkan i arbetet med fysisk planering och ett komplement till den kommunala översiktliga planeringen. Regionplanen för Skåne är en levande process som kommer att fortsätta, planen kommer löpande att ses över och utvecklas under varje mandatperiod.

Regionplanen hjälper oss att:

  • fördjupa vårt arbete med regional fysisk planering
  • överbrygga gapet mellan regionalt tillväxtarbete och översiktsplaneringen
  • se helheter och regionala utmaningar och möjligheter
  • diskutera och lösa frågor av mellankommunal och mellanregional karaktär
  • i olika sammanhang agera kring gemensamma intressen
  • stärka vår samordning och vårt samarbete

Regionala utvecklingsstrategins fysiska uttryck

I grunden för regional fysisk planering ligger en önskan om en utvecklad dialog kring samhällsplanering på regional nivå och insikten om att den fysiska planeringen ur ett regionalt perspektiv har en stor betydelse för regionens utveckling. Genom regionplaneuppdraget, som Region Skåne fick 2019, vidareutvecklar vi detta sätt att arbeta och knyter regionplanen till vår regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne. Regionplanen ses som utvecklingsstrategins fysiska uttryck och ett genomförande av densamma.

Lärdomar från regionplaneprocessen

Region Skåne har sammanställt lärdomarna från framtagandet av Regionplan för Skåne 2022-2040 i en digital publikation.

Frågor?

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via regionplan@skane.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.