Svetsare i arbete.

Lärserie: kompetensförsörjning för skånska branscher

En effektiv kompetensförsörjning är avgörande för att säkra hållbar regional tillväxt. De skånska företagen och arbetsgivarna behöver rätt kompetens på rätt plats för att kunna utvecklas. Kompetensförsörjningsfrågan är komplex och spänner över flera politikområden som involverar olika aktörer, inom såväl näringsliv, arbetsmarknad och utbildning, vilket kräver samhandling och samverkan.

Under 2022 arrangerade Region Skåne därför fyra lärträffar runt om i Skåne inom fördjupade teman med koppling till kompetensförsörjning för skånska branscher.

Tillsammans med representanter från de skånska kommunerna, regionala företrädare samt andra viktiga aktörer kunde vi stärka och bredda den strategiska dialogen på lokal och regional nivå. Genom gemensamt lärande och strukturerad dialog undersökte vi hinder och möjligheter på lokal och regional nivå samt öppnade förutsättningarna för nya former av samverkan kring kompetensförsörjningsutmaningen.

Bakgrunden till lärserien var bland annat att kompetensförsörjning spänner över flera politikområden såsom näringsliv, utbildning och arbetsmarknad och därför behöver utvecklas holistiskt och genom samhandling. Arbetsgivares kompetensförsörjning och individers självförsörjning går att kombinera och det finns en potentiell utvecklingszon mellan de båda perspektiven. En ökad intern samverkan mellan kommunala verksamheter stärker också förutsättningarna för ett effekt kompetensförsörjningsarbete. Region Skåne är i egenskap av RUA ansvarig för den regionala kompetensförsörjningen men är beroende av aktörer inom utbildningssystemet för att lyckas med sitt uppdrag. Sist men inte minst behöver det finnas fler samverkansarenor mellan region och kommun för att säkra en hållbar utveckling av den regionala kompetensförsörjningen i Skåne.

Information om lärträffarna

Lärserien bestod av fyra separata lärträffar som innehöll inslag av lärande exempel, föreläsningar och workshops. Vi gjorde nedslag i frågor som regionala och lokala kompetensbehov, samverkan med näringslivet, livslångt lärande och omställning, validering och synliggörande av arbetskraft.

Målet med lärserien var att deltagarna skulle få ökad förståelse för varandras uppdrag; ökad kunskap om Region Skånes roll som RUA samt andra viktiga aktörers roller i systemet; ökad kunskap om hinder och möjligheter på lokal och delregional nivå; underlag och förutsättningar för nya effektiva samverkansformer; samt stärkta kontakter inom och utanför kommunerna.

Tre faser av arbetet med lärserien

De fyra lärträffarna under 2022 utgör grunden för ett arbete mot bättre och mer effektiv samverkan i Skåne kring kompetensförsörjning. Processen kan delas upp i tre faser:

  1. Under 2022 genomfördes de fyra lärträffarna för stärkt dialog, samsyn och ökad kunskap mellan aktörerna i systemet.
  2. Under 2023 kan pilotprojekt initieras för konkret samverkan kring de utmaningar kopplade till kompetensförsörjning som identifierats gemensamt under lärträffarna.
  3. Under första halvan av 2024 sker sedan uppföljning och utvärdering av pilotprojekten och implementering av effektiva strukturer för samverkan.

Referensgrupp

I referensgruppen för arbetet med lärserien deltar, utöver Region Skåne, representanter från Skånes Kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt Arbetsförmedlingen.

Målgrupp

Målgruppen för lärträffarna är chefer och strateger från de skånska kommunerna med ansvar för arbetsmarknad, näringsliv och utbildning - samt andra viktiga regionala aktörer inom näringslivet, övrig offentlig sektor och idéburen sektor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.