Skånes livsmedelsstrategi 2030 - Smart mat

Livsmedelsstrategin "Smart mat" är en gemensam utvecklingsstrategi för mat- och livsmedelsproduktion med koppling till hälsa och hållbarhet.

Broccoli

Den regionala delen av strategin är ett resultat av ett flertal dialogmöten med livsmedels- och utvecklingsaktörer i Skåne. Strategins nationella och internationella del bygger på det kompletterande utvecklingsarbete som 
skett under 2017.

För att förverkliga våra vägval har vi preciserat fem strategiska samhandlingsområden, som vi utvecklar i strategin. Dessa områden är:

 • Regler och villkor
 • Cirkulärt och biobaserat livsmedelssystem 
 • Mat för livskvalitet och hälsa 
 • Digitaliserad konsumentmarknad och livsmedelsproduktion
 • Ny kunskap, innovation och entreprenörskap 

Regionstyrelsen antog den skånska livsmedelsstrategin i december 2017. Under 2024 pågår en översyn av strategin. Läs mer om översynen nedan.

Parterna som utgör Styrgruppen för Skånes Livsmedelsstrategi:

 • Region Skåne
 • Länsstyrelsen Skåne 
 • LRF Skåne  
 • Krinova  
 • Livsmedelsakademin  
 • Visit Skåne  
 • SLU 
 • Högskolan Kristianstad 
 • Lunds universitet
 • Hushållningssällskapet

Halvtidsöversyn av strategin

Vi är nu inne på halvtid av strategin och under 2024 kommer en parlamentarisk grupp (med politisk representation från alla partier i Region Skåne) att tillsammans med styrgruppen genomföra en översyn av strategin.

Under 2023 anordnades en serie öppna träffar som bland annat hade till syfte att generera kunskap och samla in medskick från livsmedelssystemets olika parter till denna halvtidsöversyn.

Träffarnas teman syftade även till att stimulera till konkret handling för en framtidssäkrad livsmedelssektor i Skåne och kulminerade i Skånes Livsmedelsdag den 21 november. 

 • Ökad försörjningsförmåga och livsmedelsberedskap (29 mars)  
 • Kompetenssäkra livsmedelssektorn (14 juni)  
 • Affärsmöjligheter för grön omställning (21 september) 
 • Skånes Livsmedelsdag – för vår mat, hälsa, jord och framtid! (21 november)  

Ambitionen med träffarna var att gemensamt landa i insikter kring vilken förflyttning som kan göras samt konkreta förslag och överenskommelser på hur vi går från ord till handling under åren framöver. Medskicken från träffarna och Livsmedelsdagen utgör viktiga komponenter i det arbete som kommer ske under 2024.    

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.