Regionsamverkan Sydsverige - bild och form

Bild- och formkonsten är ett av de gemensamma utvecklingsområden som Kulturutskottet i Regionssamverkan Sydsverige pekar ut som viktiga att arbeta med tillsammans.

Under 2018 bildades en arbetsgrupp bestående av bild- och formutvecklare i de sex sydsvenska regionerna. Arbetsgruppen ska ta fram riktlinjer och prioriteringar för bild- och formutvecklingen. Särskilda utvecklingsområden ska vara växelverkan mellan stad och landsbygd, kunskapsutbyte och internationella nätverk. Målet är att skapa en angelägen och hållbar utveckling för konsten i Sydsverige, i samklang med samtidskonstens utvidgade fält.

Arbetsgruppen har en strategisk funktion i det interregionala och nationella arbetet för samtidskonsten och har ett kulturpolitiskt uppdrag. I regionsamverkan Sydsverige ingår Region Blekinge, Region Halland, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Vi samarbetar för . . .

Ett väl fungerande och hållbart ekosystem i Sydsverige för bild- och formkonst där små och stora aktörer kuggar i varandra och syresätter området. Samverkan skapar arbetstillfällen och vidareutveckling för konstnärer, möjliggör gemensamt publikstrategiskt arbete och synliggör det lokala i samspel med det nationella, internationella och interkulturella.

Arbetsgruppens särskilda utvecklingsområden

Växelverkan mellan stad och landsbygd

Genom att utveckla långsiktiga relationer med konstaktörer, stora som små, oavsett ekonomiska och institutionella förutsättningar, skapas ett dynamiskt och hållbart produktivt ekosystem för bild- och formkonsten.

Kunskapsuppbyggnad och kunskapsutbyte 

Genom kunskapsfördjupande insatser för konstnärer, konstaktörer, politiker, tjänstepersoner, konstpublik, studenter och civilsamhället, skapas förutsättningar för en gynnsam växelverkan och en gemensam helhetssyn. 

Internationella nätverk

Genom att stärka och koppla samman internationella och lokala nätverk för konstaktörer framhävs Sydsverige som en del av den globala konstscenen. 

Våra prioriteringar

  • Att stimulera och utveckla residensprogram.
  • Att samagera i Sydsverige genom aktiviteter och satsningar, utveckla gemensamma metoder för strategiskt utvecklingsarbete inom bild-och form.
  • Att synliggöra och utveckla konstnärliga produktionsplattformar
  • Att skapa arenor för konstkritik i Sydsverige

Regionssamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner och arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige.

Konstkritik i fokus

Konstkritik i fokus var en föreläsningsserie med Linda Fagerström, konstkritiker, som Regionsamverkan Sydsverige arrangerade vid tre tillfällen i oktober 2023. Föreläsningarna gavs digitalt via teams och vände sig till pedagoger, konstnärer, studenter, curatorer, gallerister, tjänstepersoner eller politiker.

Föreläsningarna hade tre olika perspektiv:

  • Konstkritik och konstpedagogik
  • Konstkritik ur konstnärens synvinkel
  • Konstkritik som motor i samhället

Genom Linda Fagerström erfarenhet och kunskap görs ämnet angeläget och förståeligt på flera olika plan. Linda är filosofie doktor i konstvetenskap, lektor i konstvetenskap vid Linnéuniversitetet, konstkritiker i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad samt ordförande i Svenska konstkritikersamfundet, AIKA.

Alla tre föreläsningarna finns på Vimeo. Lösenord: Konstkritiker

Konstkritik och konstpedagogik, föreläsning 60 minuter

Konstkritikern - vem är det? I föreläsningen får du veta mer om konstkritikerns roll och dess släktskap med pedagogik i att förmedla, tolka och ge analyser av konstnärskap. 

Konstkritik och konstpedagogik (vimeo.com)

Konstkritik ur konstnärens synvinkel, seminarium 120 minuter

Synen på konstkritiker som negativt inställda granskare är en missuppfattning. Här diskuterar konstnärerna Mats Brate och Pauline Fransson med Linda Fagerström om hur konstkritik kan berika olika konstnärskap. Blir man en bättre konstnär genom att läsa konstkritik?

Konstkritik ur konstnärens synvinkel (vimeo.com)

Konstkritik som motor i samhället, seminarium 57 minuter

Yttrandefriheten låter oss debattera idéer och ståndpunkter. Konsten
ifrågasätter och ger perspektiv. Konstkritiken kan vara en motor för
att synliggöra samhällets dilemman, känslotillstånd och erfarenheter.
I detta samtal får vi reda på mer om ”hur”.

Konstkritik som motor i samhället (vimeo.com)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.