Villkor för konstnärligt skapande

Kulturpolitikens kärna är att göra kultur tillgänglig för alla och att värna den konstnärliga friheten samtidigt som principen om armlängds avstånd är central.

Med förbättrade villkor för konstnärligt skapande menas att finansiering, organisatoriska strukturer och möjligheterna till kompetensutveckling ska underlätta för professionella kulturskapare att verka och livnära sig på konst och kultur, men också om hur lokala förutsättningar för konstnärligt skapande kan utvecklas i samverkan med regionala resurser.

Region Skåne ska vara en förebild med goda förutsättningar för professionellt konstnärligt skapande. I Skåne finns ett högkvalitativt kulturliv med både bredd och spets. I det konstnärliga skapandet och de olika kulturuttrycken ryms såväl kontinuitet som förnyelse. En förutsättning för fortsatt utveckling är att det skapas utrymme för fler professionella kulturskapare att etablera sig i Skåne.

För att fånga, spegla och problematisera vår historia, samtid och framtid behövs en mångfald av röster. Fria och självständiga konstnärer och kulturskapare från hela världen och alla delar av samhället är en del av demokratin. Genom att stärka och förbättra kulturskaparnas villkor skapas förutsättningar för konstnärlig frihet och kvalitet.

Handlingsplan Villkor för konstnärligt skapande 2021-2024

Med utgångspunkt i Region Skånes kulturpolitiska mål och med särskilt fokus på utvecklingsområdet Konstnärligt skapande ska professionens infrastrukturer och ekosystem stärkas i Skåne. Med handlingsplanen som riktningsgivare ska kunskapen om grundförutsättningarna för konstnärers och professionella kulturskapares villkor i Skåne öka. Handlingsplanen ska också vara ett stöd för Skånes kommuner i deras arbete på området. Målet är att insatser som sker inom ramen för handlingsplanen ska leda till ökad kunskap om professionens villkor och förutsättningar, stärkt dialog med professionernas branschorganisationer, stärkt extern samverkan samt fungera som stöd inför att särskilda insatser, processer och projekt ska genomföras i Skåne.

Utvecklingsinsatser som beskrivs i handlingsplanen genomförs för och i samverkan med konstartsområdenas befintliga ekosystem och infrastrukturer men också i tvärdisciplinär samverkan med till exempel KKN och utbildningssektorn så som folkbildning, universitet och högskolor.

Insatser görs i form av specifika satsningar, samverkan, kunskapsutveckling och pilotprojekt och handlingsplanen ligger därmed också till grund för beslut inom kulturnämndens årliga verksamhetsplan och budget.

Trygghetsvillkor, utbildning- och kompetensutveckling samt arbetsmarknadsfrågor står i fokus liksom dialog och samverkan med myndigheter, utbildningar samt professionens aktörer och branschorganisationer.

Handlingsplan Villkor för konstnärligt skapande 2021-2024 (pdf)

Exempel på utvecklingsinsatser

Konsten att delta – pilot

Konsten att delta är ett yrkesintegrationsprojekt som ger möjlighet för kulturskapare och journalister med olika bakgrund att träffas för ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Syftet är att underlätta för utlandsfödda kulturskapare som nyligen kommit men också de som varit i här en längre tid, att bli en del av det svenska kulturlivet. Samtidigt kommer kulturskapare som redan är etablerade i Sverige i kontakt med kollegor, nya nätverk och internationell kompetens. Konsten att delta ägs av Konstnärscentrum (KC) med en styrgrupp sammansatt av andra centrumbildningar och yrkesorganisationer inom kultursektorn (KLYS medlemmar). Verksamheten innefattar samtliga branscher inom kultursektorn. I styrgruppen ingår representanter från bland andra organisationerna Svenska Fotografers Förbund, SWAN, Svenska tecknare, Skap och Scen och Film, vilket borgar för en bred professionell representativitet i verksamheten. Den nationella samordningen av Konsten att delta genomförs med stöd av Kulturrådet.

Under 2023–2024 prövas en regional form för Konsten att delta i Skåne med Konstnärscentrum Syd som operativ utförare.

Konstnärscentrum Syd ska under projektperioden pröva olika former för verksamheten, pilotprojektet inrymmer såväl konkreta insatser, som nätverksbyggande. Resultatet av pilotprojektet kommer att ligga till grund för nästa steg i Region Skånes långsiktiga utvecklingsarbete inom konstnärligt skapande, integration, mångfald och framtida kompetensförsörjning.

Konsten att delta (konstenattdelta.se)

Konstnärscentrum Syd (konstnarscentrum.org)

Kartläggning av konstnärliga utbildningar i Skåne

Institutionen för Service management och tjänstevetenskap vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet genomförde under 2022-23 en grundkartläggning på uppdrag av Kulturförvaltningen. Syftet med kartläggningen var att ge en överblick över den befintliga utbildningsinfrastrukturen på konst- och kulturområdet i Skåne. Ett vidare syfte var att fördjupa kunskapen om grundläggande förutsättningar för professionen idag, men även rikta en blick på framtida utmaningar för professionellt verksamma med bas i Skåne. Kartläggningen utgjorde också starten för det utvecklingsarbete som pågår med att på olika sätt stärka samverkan mellan kultur- och utbildningssektorn i Skåne.

Ett seminarium med fokus på utbildningsnät och konstnärlig utveckling genomfördes 2023 i samverkan med Lunds universitet. Seminariet var det första i en serie som riktar sig till såväl utbildnings- som kultursektorn i Skåne och serien är tänkt att utgöra ett sammanhang för dialog mellan sektorerna om gemensamma utmaningar. Genom seminarieserien stimuleras ökad samverkan mellan utbildningsanordnare och det professionella kulturlivet i Skåne.

Grundkartläggning av konst- och kulturutbildningar i Skåne (utveckling.skane.se)

Dokumentation av seminariet 12 juni 2023 (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.