Illustration av en cykel framifrån.

Supercykelvägar i Skåne - Ta den gula vägen

Region Skåne arbetar för att stärka Skåne som cykelregion, främja cykelkulturen och bli en plats där cykeln är det enkla valet för korta och lite längre resor. Därför arbetar Region Skåne tillsammans med kommunerna i Skåne och Trafikverket för att rusta upp starka pendlingscykelvägar till supercykelvägar – cykelvägar anpassade för pendling till arbete och studier.

Cirka hälften av alla Skånes invånare kan cykla till arbetet eller sina studier på mindre än 30 minuter. Trots det är det färre än 10 % av skåningarna som faktiskt väljer att göra det. Region Skåne vill främja att fler väljer cykeln som färdmedel till arbetet eller studierna, kanske inte varje dag, men någon gång i veckan eller de delar av året som vädret erbjuder njutningsfull cykling.

Ambitionen med Supercykelvägar i Skåne är att skapa välkända cykelvägar som erbjuder Skånes cyklister hög framkomlighet, god komfort, hög trafiksäkerhet och en trygg cykelmiljö under hela året och under dygnets alla timmar. Förutom att de ska hålla hög kvalitet ska de även förbinda viktiga målpunkter där många resor sker – inte bara anläggas där det är enkelt att upprätta dem.

Idag finns redan cykelvägar mellan de flesta av Skånes större städer och kringliggande tätorter – där resandet är stort idag eller där potentialen att attrahera många cyklister är hög. Därför handlar arbetet med supercykelvägar främst om att förbättra befintliga cykelvägar snarare än att bygga helt nya.

Potentiella supercykelvägar

Klicka på bilden för att titta närmare på de cykelvägar som pekats ut som potentiella cykelvägar att uppgradera till Supercykelvägar i Skåne!

Observera att den schematiska kartan enbart visar de sträckor som kan bli aktuella att rusta upp till supercykelvägar eftersom de är starka pendlingscykelvägar. I dagsläget finns ingen exakt karta eftersom vi ännu inte studerat samtliga sträckor i detalj.

Vad händer nu?

Just nu pågår ett arbete med att rusta upp ett flertal befintliga cykelvägar för att nå supercykelstandard på flera platser i Skåne. När en cykelväg kan lanseras som supercykelväg styrs av hur mycket som behöver förbättras och åtgärdas. Arbetet sker därför långsiktigt och genomförs i samverkan mellan Region Skåne, ett flertal kommuner i Skåne och Trafikverket. Upprustningsarbetet genomförs stegvis med målet att år 2040 ha ett utvecklat nät av certifierade supercykelvägar.

I den regionala transportinfrastrukturplanen 2022–2033 satsar Region Skåne 150 miljoner kronor på upprustningsåtgärder på befintliga cykelvägar. Därtill planeras nya cykelvägar som kommer utformas enligt standard för supercykelvägar, exempelvis mellan Helsingborg och Glumslöv samt längs med väg 108 mellan Lund och Staffanstorp. Satsningen på starka pendlingscykelvägar ska inte ses som att övrig cykelinfrastruktur inte ska byggas ut och förbättras, utan snarare att satsningarna sker på olika vis beroende av vilka och hur många som kan förväntas använda infrastrukturen.

Det är kommunerna i Skåne och Trafikverket som står för det största arbetet med upprustningen och genomförandet av de planerade supercykelvägarna. Kommunerna har möjlighet att söka medfinansiering för åtgärder som bidrar till att utveckla supercykelvägar och bidrar till att fler får möjlighet att cykla. 

Klicka på respektive sträcka nedan för att få veta mer vad som händer framöver.

Läs mer om pågående upprustningsarbete av planerade supercykelvägar

 • Cykelvägen från Södra Sandby in till Lund, även kallat Hardebergaspåret, går på en gammal banvall och är ungefär 11 kilometer. Cykelvägen var redan av hög kvalitet och kunde med mindre åtgärder lanseras som supercykelväg.

  Under 2023 genomförde Lunds kommun upprustningsåtgärder för att öka framkomligheten och attraktiviteten. Cykelvägen utrustades med servicefunktioner så som pumpar längs vägen och underhållet av ytan för gående sågs över. En del av sträckan fick ny asfalt.

  För att skapa en säkrare passage över väg 945, där C25/Hardebergaspåret korsar, sänktes hastigheten för fordon till 40 km/h.

  C25 Lund – Södra Sandby lanserade som Supercykelväg den 23 september 2023.

 • Cykelstråket från Häljarp in till Landskrona är 5 km och Landskrona kommun är ensam väghållare. Sträckan som är aktuell inleds på Slånvägen i Häljarp och fortsätter genom Axeltofta mot Landskrona. Den planerade supercykelvägen avslutas vid Österleden i Landskrona då det ansluter till stråket från Billeberga.

  Landskrona stad har byggt om ett antal korsningspunkter där cyklister nu är prioriterade och har lagt ny asfalt där underlaget var ojämnt av rötter. Framöver planerar Landskrona att belysa tunneln längs Axeltoftavägen.

  C32 Landskrona – Häljarp lanserade som supercykelväg den 4 september 2023.

  Skippa gymmet toppbild.png

 • Åtgärder pågår för att nå standard för supercykelväg mellan Helsingborg och Laröd.

  Cykelvägen mellan Helsingborg och Laröd är cirka 5,5 km lång och stora delar av cykelvägen håller redan idag en mycket hög standard. Helsingborgs stad är ensam väghållare. Under 2022 genomfördes ett antal investeringar, där ombyggnation av Drottninggatan mellan Hälsans väg och Margaretaplatsen hör till en av de största insatserna. Här blir det en helt ny cykelväg som är prioriterad i alla korsningspunkter och gör det enklare att cykla mellan centrala Helsingborg och Laröd. Längs med Sofierovägen kommer ett antal mindre åtgärder att genomföras för att skapa ett genomgående och tryggt cykelstråk hela vägen.

  I framtiden finns ambitioner att förlänga supercykelvägen mot Viken och Höganäs. Genom att förlänga stråket blir supercykelvägen mellan Helsingborg och Höganäs cirka 2 mil lång.

  Ta det lugnt.png

 • Förbättringsåtgärder på sträckan genomförs löpande av väghållarna Malmö stad, Burlövs kommun, Lomma kommun och Trafikverket.

  Cykelstråket sträcker sig från centrala Lomma, längs med kusten på Malmövägen, genom Arlöv och till centrala Malmö. Avståndet är cirka 10 km från Lomma till Värnhemstorget i Malmö.

  I Lomma har kommunen påbörjat arbetet med att utveckla cykelvägen längs Centrumgatan för att skapa en bättre koppling för cyklister. Trafikverket utreder möjligheten att bredda cykelvägen längs med Malmövägen och bygga om de gamla busshållplatserna. Även asfalten kommer att bytas ut längs med hela Malmövägen. På sikt kan cykelvägen breddas upp på de delar som idag är smala. På Arlövsvägen i Arlöv har Malmö stad rustat upp den gamla cykelvägen och byggt om korsningspunkter och utfarter så det är tydligt att cyklister har företräde. Malmö stad kommer också under 2022/2023 genomföra åtgärder på Lundavägen mellan Sjölundaviadukten och Hornsgatan där cykelvägen breddas upp och korsningspunkter åtgärdas så att cyklister prioriteras i högre utsträckning än idag.

  Många åtgärder kommer vara klara redan år 2023 men åtgärderna längs med det statliga vägnätet kan dröja ytterligare något år. Tidplanen kan också komma att ändras.

  Tidsoptimist toppbild.png

 • Korsningen mellan Tingsgatan och Hällestadsvägen i centrala Dalby är startpunkten på den planerade supercykelvägen och den avslutas i centrala Lund. Cykelvägen är cirka 11 km lång med skiftande karaktär längs cykelvägen: från bykänsla, till landsväg och till tätort.

  Cykelvägen består till största delen av kombinerade gång- och cykelbanor och vägen är både rak och gen. Lunds kommun och Trafikverket är väghållare för sträckan och ansvarar för förbättringsåtgärder på cykelvägen. Trafikverket utreder möjligheten att prioritera cyklister i de många korsningar som finns längs med väg 102 samtidigt som förbättrade belysningsmöjligheter ses över. Lunds kommun ser över kopplingen för cyklister i Dalby samt längs med Dalbyvägen i Lund.

  Illustration supercykelvägar

 • Den första supercykelvägen som rustas upp i Malmö sträcker sig från Limhamn i söder till Segevång i norr, och vidare mot Lomma. På Linnégatan i höjd med Västanväg börjar supercykelstråket, där enkelriktade cykelbanor ersätter dagens cykling i vägren. De enkelriktade cykelbanorna kommer att fortsätta längs med Erikslustvägen upp till Fridhemstorget, och därifrån vidare längs med Regementsgatan in till centrala staden. Denna sträcka omfattar ett nästan 5 km långt sammanhängande cykelstråk, där cykling sker i trafikriktningen på höger sida av gatan. Det innebär att Regementsgatans idag dubbelriktade cykelbana kommer byggas om, och kompletteras med en tillkommande enkelriktad cykelbana på dess norra sida.

  Supercykelvägen leds därefter upp på Kungsgatan och vidare över Värnhemstorget, där en ny cykelbana över bussterminalen planeras. Supercykelvägen fortsätter sedan längs med Lundavägen, där både cykelbana och gångbana breddas upp. Vid Sjölundaviadukten fortsätter stråket längs med Västkustvägen och förbi Spillepengsrondellen i riktning mot Lomma.

  Med detta skapas en ny högklassig cykelförbindelse som förbinder öst och väst genom Malmö och vidare mot Lomma samt Lund. Åtgärderna kommer att genomföras med start under 2022 och pågå fram t.o.m. 2024. Tidplanen kan komma att ändras.

 • Avståndet mellan Stångby och centrala Lund är mindre än 5 kilometer. Lunds kommun planerar en helt ny cykelväg längs med Svenshögsvägen som skapar ännu bättre förutsättningar för att cykla. Byggstart för den nya cykelvägen planeras till 2024, men kan komma att ändras.

 • Cykelvägen mellan Malmö och Lund är en av de mest flitigt använda sträckorna för cykelpendling i Skåne. Vid den fasta mätstationen utanför Hjärup passerar över 1 000 cyklister vanligtvis under en dag, varav de allra flesta pendlar mellan Malmö och Lund eller någon av de mellanliggande orterna. Det dagliga medelvärdet, inklusive helgdagar har ökat från cirka 540 cyklister år 2019 till 700 cyklister år 2022.

  Trafikverket har byggt om befintlig cykelväg mellan Åkarp och Lund och åtgärder har genomförts vid St. Lars samt Lundavägen i Malmö. Detta har gjort att cyklister slipper ta sig över och under Gamla Lundavägen två gånger. Dessutom har cykelvägen breddats norr om Åkarp där det tidigare varit mycket trångt. Trafikverket utreder om korsningspunkterna mellan Åkarp och Lund kan byggas om så att cyklisterna får prioritet även här.

  Lunds kommun har byggt ut en cykelväg längs med Sankt Lars väg, där det tidigare saknats separerad cykelväg. Kommunen utreder ytterligare åtgärder som kan förbättra kopplingen mellan centrum och cykelvägen söderut. På sikt kan sträckan komma att flyttas till Malmövägen, så att den slingriga sträckan genom Sankt Lars kan undvikas.

 • Mellan Lund och Staffanstorp är avståndet med cykel cirka 7 kilometer. Dagens cykelväg från Staffanstorp slingrar sig genom Gullåkra mosse och vidare norrut mot Knästorp. Här sker cykling i blandtrafik tillsammans med bilar på lågtrafikerade vägar. Cykelvägen fortsätter sedan norrut över Höje å och in mot centrala Lund. Staffanstorp kommun, Lunds kommun och Trafikverket är väghållare för vägen.

  Trafikverket kommer mellan åren 2023 och 2027 bygga om väg 108 till fyra filer och samtidigt som detta kommer dagens cykelväg ändra sträckning, bli genare och få belysning längs de delar som går längs med väg 108.

 • Avståndet mellan Lomma och Lund är drygt 10 kilometer. Lomma kommun, Lunds kommun och Trafikverket är väghållare för cykelvägen. Generellt sätt håller dagens cykelväg bra kvalitet men det finns behov av åtgärder för att cykelvägen ska kunna klassas som supercykelväg. För att skapa en attraktiv cykelväg som håller en god standard för dagens och framtidens flöden av cyklister, studeras bland annat förutsättningarna att skapa en gång- och cykeltunnel under Malmövägen, cykelöverfarter och belysning. Detta för att skapa en mer trafiksäker väg, ge prioritet åt cyklister och främja cykling året om.

 • Cykelvägen mellan Malmö och Bara ligger på en nerlagd banvall. Cykelstråket har flera väghållare, Svedala kommun, Malmö stad, Trafikverket samt enskild väghållare. Delar av sträckan uppfyller redan idag en hög kvalitet, men åtgärder på partier av sträckan krävs för att skapa en sammanhängande supercykelväg. En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) pågår för väg 841, mellan Malmö och Klågerup, i syfte att skapa en ökad framkomlighet och trafiksäkerhet i sträckan. I ÅVS:en studeras delvis om förbättringar kan genomföras på cykelvägen för att skapa en bättre cykelkoppling som uppfyller standard för supercykelväg mellan Malmö och Bara.  

 • Cykelvägen mellan Landskrona och Helsingborg går idag via Glumslöv, Rydebäck och Råå och är omkring två mil lång. Totalt finns tre väghållare i sträckan, Landskrona kommun, Trafikverket och Helsingborgs stad. Dagens cykelväg är av varierande karaktär och cyklister får cykla dels på kombinerade gång- och cykelbanor, i lokalgator, längs landsväg, längs natursköna miljöer och på separerade cykelbanor. En åtgärdsvalsstudie har inletts i sträckan för att studera hur cykelvägen kan nå supercykelvägsstandard. Delvis undersöks hur en ny supercykelvägs koppling kan skapas mellan Glumslöv och Helsingborg för att skapa en genare cykelväg.

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.