Cyklister gör high five på landsväg

Folkhälsoanalys

Region Skåne genomför regelbundet två olika folkhälsoenkäter riktade till den skånska befolkningen, Folkhälsoenkät Skåne och Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne.

Undersökningarna resulterar i följande rapporter:

Folkhälsoenkät Barn och Föräldrar har genomförts vid ett tillfälle, år 2013, och resulterade då i följande rapport.

Folkhälsorapport Skåne Själland är en jämförelse av vuxnas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor mellan Skåne och Själland, vilken är baserad på folkhälsoundersökningar genomförda i Skåne och Själland år 2000 samt 2012/13. 

Resultaten ger ökade möjligheter att sätta in resurser där de bäst behövs.

Folkhälsorapport Skåne 2023

Resultaten i Folkhälsorapport Skåne 2023 bygger på folkhälsoenkäten som gjordes 2022. Totalt svarade drygt 29 000 skåningar i åldern 16+ år på enkäten, vilket motsvarar cirka 35 procent av urvalet.

Svaren ger oss möjlighet att följa levnadsvanor, hälsa och livsvillkor över tid, se trender, och på så sätt kunna möta framtida behov och utveckla Skåne som region.

Folkhälsorapport Barn och unga i Skåne 2021

För att kartlägga livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland barn och unga i Skåne har Region Skåne för tredje gången genomfört en folkhälsoenkät riktad till skolelever i årskurs 6, 9 och gymnasiet år 2. Enkäten genomfördes i början av 2021 och svarsfrekvens uppgick till hela 72 %.

Syftet är att följa upp tidigare resultat och ta fram aktuell kunskap om barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv.

Folkhälsostatistik i Skåne via applikationen Qlikview

Region Skåne tillhandahåller folkhälsostatistik på regional och kommunal nivå som kommer från folkhälsoundersökningarna. Statistiken finns tillgänglig i applikationen Qlikview.

Applikationen ger stora möjligheter att göra unika jämförelser och skräddarsy analyser och beslutsunderlag. Resultaten från folkhälsoenkäten är även ett viktigt underlag i de skånska kommunernas folkhälsoarbete. De mindre kommunerna vill ofta jämföra sin kommun mot Skånesnittet eller mot en likvärdig kommun i Skåne. 

För att arbeta i applikationen krävs ingen inloggning. Programmet QlikView behöver inte heller vara installerat hos användaren. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.