Gul buss på landsväg.

Om infrastruktur och transporter

Vi driver och stöder utvecklingen av ett hållbart transportsystem i Skåne. Det tar bland annat form i insatser för att effektivisera infrastrukturen, möjliggöra grönare transportval, och skapa tillgänglighet för hela Skåne.

Vi samordnar den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Skåne. På uppdrag av regeringen tar vi fram en regional plan för utvecklingen av den skånska transportinfrastrukturen. Den finansieras av statliga medel och avser i huvudsak investeringsåtgärder på det statliga regionala vägnätet. Belastningen är i dag påtaglig och järnvägssystemet har svårt att tillgodose den ökande transportefterfrågan av gods- och persontrafik.

Fler godstransporter behöver föras över från väg till järnväg. Fler fordon behöver gå på fossilfria drivmedel och fler människor behöver enkelt kunna gå, cykla och resa kollektivt. I Skåne har cykeln hög status och det finns en uttalad ambition om att göra Skåne till Sveriges bästa cykelregion för arbetspendling, rekreationsresor och turistcykling.

Vi har också ansvar för utvecklingen av den skånska kollektivtrafiken. Tillsammans med Skånes kommuner och Trafikverket satsar vi på samhällsbyggande och just kollektivtrafik. Fokus ligger bland annat på att utveckla järnväg som underlättar pendling, skapa förutsättningar för ett hållbart resande och föra över gods från väg till järnväg. 

För att binda samman Skåne och stärka regionens utveckling behöver tillgängligheten förbättras. Ett sammanbundet Skåne ger tillgång till utbildning, skapar förutsättningar för arbetsmarknad och näringsliv att utvecklas, och möjliggör för människor att bo och leva i hela Skåne. Läs mer om vårt arbete via länkarna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.