Kvinna blickar ut över vatten.

Folkhälsorapport Skåne, vuxna (2000-2022)

Syftet med Folkhälsorapport Skåne är att presentera aktuell kunskap om skåningarnas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, samt att visa på trender och utveckling över tid. Denna kunskap är viktig för prioritering av åtgärder samt för uppföljning i Skåne. På så vis kan vi möta nutida och framtida behov och bidra till att uppnå Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030.

Folkhälsorapport Skåne bygger på undersökningen Folkhälsoenkät Skåne som genomförts vid sex tillfällen mellan åren 2000 och 2022. Vid de fem första mätningarna (2000, 2004, 2008, 2012 respektive 2019) inkluderades individer i Skåne mellan 18 och 80/84 år, medan den senaste mätningen (år 2022) inkluderade individer från 16 år och äldre utan övre åldersgräns.

Den senaste mätningen var också den första som genomfördes i samarbete med Folkhälsomyndigheten i anslutning till den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor, i stället för som tidigare, i Region Skånes egen regi.

Undersökningen är en urvalsundersökning. Urvalets storlek har varierat vid de olika mättillfällena och uppgick till omkring 90 000 individer vid den senaste enkätomgången.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.