Learn, Create, Engage ska stärka den digitala kompetensen inom kultursektorn i Skåne

Region Skåne har beviljats 5,2 miljoner kronor från Europeiska socialfonden för att tillsammans med Media Evolution stärka den digitala kompetensen inom kultursektorn i Skåne. Stödet och projektet ska pågå i tre år och startade den 1 januari 2024.

I en värld där digitala omställningar går snabbare än någonsin tidigare är det viktigt att även den kulturella och kreativa sektorn ges möjlighet att omfamna de förändringar och möjligheter detta innebär. Projektet Learn, Create, Engage ska stärka den kulturella och kreativa sektorn i Skånes förmåga att anpassa sig till den snabbt föränderliga omvärld, där huvudmålet inte bara är anpassning, utan att också trivas och blomstra i den.

Projektet erbjuder utbildning med fokus på att använda digitala verktyg i det kreativa arbetet, marknadsföring och synlighet i sociala medier, samt möjlighet att utforska nya sätt att uttrycka sig kreativt och med teknik kombinerat. Alla aktiviteter kommer att vara kostnadsfria för personer som arbetar inom den kultursektorn i hela Skåne.

Målet med projektet är att det ska minska det befintliga kompetensgapet inom sektorn genom skräddarsydd kompetensutveckling och tillgång till högkvalitativa resurser. Dessa insatser ska brygga gapet mellan dagens kompetenser och morgondagens framgång. Projektet ska även skapa en plattform som kan fungera som en samlande kraft inom sektorn för att främja samarbete, kunskapsdelning och gemenskap över olika delar av branschen i stort.

Skräddarsydd kompetensutveckling – Kurser

Under projektet kommer det att finnas flera kurser skräddarsydda för den kulturella och kreativa sektorn, för att tryggt navigera i den digitala tidsåldern. Kurserna syftar till att förvärva grundläggande färdigheter som stärker och får deltagarna att trivas i ett ständigt föränderligt digitalt landskap. Kurserna kommer att täcka adaptivt tänkesätt, digitala verktyg för konstnärliga processer och kreativt entreprenörskap.

Inkluderande mentorskapsprogram

Mentorskapsprogrammet syftar till att bidra till den övergripande utvecklingen av hela sektorn. För att stärka individer på marknadspositionen och samtidigt bidra till sektorsövergripande utveckling genomförs ett program för professionella för ömsesidigt mentorskap. I detta forum, där deltagare från de kulturella och kreativa näringarna möts, kan kunskaps- och erfarenhetsutbyte ske på olika nivåer, vilket stärker både individens position och förmåga/rörlighet på arbetsmarknaden. Och samtidigt kommer det att bidra till den övergripande utvecklingen av hela sektorn.

Datadrivna metoder

En utmaning för kulturinstitutioner idag är att nå ut till nya målgrupper. Det finns dock en betydande potential i att använda digitala verktyg för informationsinsamling – att tillämpa ett datadrivet tillvägagångssätt för att stödja anpassningsbara kulturella metoder i linje med publikens förväntningar. Att implementera datadrivna metoder inom kulturinstitutioner kan erbjuda flera fördelar, inklusive förbättrat kulturellt engagemang och operativ effektivitet. Detta projekt kommer att erbjuda lektioner som löper över ett par månader för offentliga kulturinstitutioner för att öka sin kunskap om datadrivna metoder för att bygga bättre kapacitet att skräddarsy upplevelser och program som resonerar med publikens intressen.

Kontinuerlig kunskapsdelning

Genom en plattform utformad för kontinuerlig kunskapsdelning inom sektorn kommer insikterna från aktiviteterna i projektet att delas. Dessa aktiviteter kommer att sprida insikter, främja lärande och stärka sektorns samlade expertis. Mer information kommer att publiceras löpande.

Finansiering: Detta projekt finansieras av Europeiska socialfonden. ”Learn, Create, Engage” är ett kompetensutvecklingsprojekt för den kulturella och kreativa sektorn och drivs av Media Evolution och Region Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.