Närbild på lagbok

Lagar och förordningar

Det regionala utvecklingsuppdraget finns reglerat i lagen om regionalt utvecklingsansvar och i förordningen om regionalt tillväxtarbete.

Det innebär att Region Skåne, enligt lag, ska:

  • utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi) och samordna insatser för att genomföra strategin
  • fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt
  • besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete
  • upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur
  • följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen

2019 fick Region Skåne, som andra region i Sverige, uppdraget att upprätta en särskild plan för regional fysisk planering enligt Plan- och bygglagen.

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska genomsyra analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet. Det regionala tillväxtarbetet ska ske i samarbete med andra utvecklingsaktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för hållbar regional utveckling 2021-2030. Strategin är vägledande för inriktningen av de regionala utvecklingsstrategierna och styrande för vad de statliga medlen för regionalt utvecklingsarbete får användas till.

Utvecklingsansvar sedan 1999

Region Skåne har uppdraget att ansvara för den regionala utvecklingen i Skåne sedan 1999. Då var Skåne tillsammans med Västra Götaland de första regionerna att på försök ta över utvecklingsansvaret från staten. 2011 permanentades rollerna för Region Skåne och Västra Götalandsregionen. 2019 beslutade regeringen att lagen om regionalt utvecklingsansvar skulle omfatta samtliga län i Sverige.

Lagar och förordningar som reglerar det regionala utvecklingsansvaret

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.