• ESS MAX IV från fågelperspektiv.

    Foto: Perry Nordeng/ESS

Specialiseringsområde ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village

Specialiseringsområdet ska tillvarata den globala tillväxtpotentialen med infrastrukturerna ESS, MAX IV och Science Village och den forskning som bedrivs på lärosäten och på företag i Skåne, Sverige och internationellt.

Ambitionen är att de nya infrastrukturerna ska integreras i regionens samlade utveckling och göra Skåne till en av världens ledande platser för forskning, utveckling och innovation i kombination med attraktiva och utmärkta levnadsvillkor och med stor internationell lyskraft.

Utifrån den regionala utvecklingsstrategin och den tillhörande innovationsstrategin fokuserar Region Skåne på tre områden:

  • Öka den nationella och globala attraktiviteten av platsen och livsmiljön
  • Öka produktiviteten genom att stödja innovationsfrämjande insatser
  • Regionalt Värdskap - Synliggöra helheten

Exempel på tidigare, pågående och framtida satsningar som Region Skåne stödjer inom specialiseringsområdet ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village är:

Öka den nationella och globala attraktiviteten av platsen och livsmiljön

Regional samling

Region Skåne stödjer den regionala utvecklingen genom sitt delägarskap i Science Village Scandinavia AB, genom processledning av FIRS och genom medfinansiering av satsningar som främjar den regionala utvecklingen.

Nationell samling

Region Skåne ger stöd till aktörer i Skåne för att få en nationell samling som skapar attraktionskraft för hela Sverige och binder samman vår region med andra regioner, akademi och näringsliv i Sverige.

Region Skåne bidrar med erfarenhet och kunskap utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv till nationella myndigheter, t ex;

Internationell synlighet

Region Skåne synliggör Skåne i internationella sammanhang, t ex i framtidsanalysen The Campus 2040, internationella möten som High Level Forum Grenoble och europeiska samarbetsplattformar för regioner som European Semiconductor Regional Alliance.

The campus 2040 (sqw.co.uk)

High Level Forum Grenoble (hlf-giant-grenoble.org)

Öka produktiviteten genom att stödja innovationsfrämjande insatser

MAXESS industriarena

Satsningen drivs av MAX IV, ESS och SVS AB med syftet att erbjuda högkvalitativ support för regionala och europeiska företag och akademi i att använda forskningsanläggningarna och övriga infrastrukturer. Fler av Skånes specialiseringsområden är del av MAXESS industriarena digital portal, till exempel Northern Lights on Food inom Livsmedel och InfraLife inom Life Science.

MAXESS industriarena (maxess.se)

Northern lights on food (linxs.se)

Infra Life (infralife.se)

Insatser i relation till europeisk suveränitet inom halvledare och elektronik

Region Skåne har medfinansierat en kartläggning av vilka skånska företag som arbetar inom halvledarområdet och deras behov. Behoven från företagen har styrt insatserna och lett till bland annat ett bredare europeiskt och internationellt nätverk och nya samarbetspartners och kunder, som i sin tur kan bidra till att företagen växer.

Inom halvledare och elektronik medfinansierar Region Skåne, genom verksamhetsbidrag, Mobile Heights TECH kluster och IDEON Science Park  inkubator. Kluster och inkubatorer, där det finns ett stort företagsnätverk, har stor kännedom om företagens behov och kan rikta insatserna där de ger effekt för företagen.

Region Skåne medfinansierar fyra Vinnova kompetenscentrum med säte på Lunds universitet som har koppling till halvledare och elektronik för att skapa möjligheter till samarbeten mellan akademi och företag och bredare nationellt och internationellt nätverk.

Region Skåne har medfinansierat ProNano som drivs av RISE. Syftet är att erbjuda de tillväxtförutsättningar som företagen inom halvledare och deep-tech efterfrågar i regionen. ProNano är en internationell anläggning för pilot-produktion av nano-produkter där utrustning och tjänster för användande av anläggningen håller internationell industristandard. ProNano erbjuder företagskritiska tjänster som att; hyra in sig i gemensam utrustning; köpa in kompetens som krävs; vara en instegsmiljö till MAX IV och ESS.

Kartläggning av vilka skånska företag (mobileheights.org)

Mobile Heights (mobileheights.org)

Ideon Science Park (ideon.se)

Vinnova kompetenscentrum (lu.se)

ProNano (ri.se)

Regionalt Värdskap - Synliggöra helheten

TITAs effekter efter 10 år

Region Skåne initierade år 2010 det regionala samverkansprojektet TITA (Tillväxt Innovation Tillgänglighet Attraktivitet) för att utreda hur samhällsnyttorna maximeras. TITA gav förslag på hur olika aktörer kunde tillvarata tillväxteffekterna av anläggningarna, spred information och kunskap för att öka medvetenheten om anläggningarna och skapade en regional samarbetsarena med fokus på innovations- och utvecklingsförutsättningar kring ESS och MAX IV.

Under 2022, 10 år senare, utvärderades effekterna av TITA, där man kan se att TITA påskyndade utvecklingen och att flera av åtgärderna arbetats vidare med i dagens olika organisationer. Framgångsfaktorer och utmaningar finns samlade i:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.