• ESS MAX IV från fågelperspektiv.

    Foto: Perry Nordeng/ESS

Specialiseringsområde ESS, MAX IV och Science Village

Specialiseringsområdet ska tillvarata den globala tillväxtpotentialen med infrastrukturerna ESS, MAX IV och Science Village och den forskning som bedrivs på lärosäten och på företag i Skåne, Sverige och internationellt.

Ambitionen är att de nya infrastrukturerna ska integreras i regionens samlade utveckling och göra Skåne till en av världens ledande platser för forskning, utveckling och innovation i kombination med attraktiva och utmärkta levnadsvillkor och med stor internationell lyskraft.

Utifrån den regionala utvecklingsstrategin och den tillhörande innovationsstrategin fokuserar Region Skåne på tre områden:

  • Öka den nationella och globala attraktiviteten av platsen och livsmiljön
  • Öka produktiviteten genom att stödja innovationsfrämjande insatser
  • Regionalt Värdskap - Synliggöra helheten

Region Skåne stödjer den regionala utvecklingen genom sitt delägarskap i Science Village Scandinavia AB, genom processledning av FIRS och genom medfinansiering av satsningar som främjar den regionala utvecklingen.

Exempel på pågående satsningar som Region Skåne stödjer år 2021 inom specialiseringsområdet ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village är:

Öka den nationella och globala attraktiviteten av platsen och livsmiljön

Nationell teknikpark

Region Skåne ger stöd till aktörer i Skåne i samarbetet kring teknikparken. Att få en nationell teknikpark till Skåne skapar attraktionskraft och binder samman vår region med andra regioner i Sverige, samt akademi och näringsliv.

Förslaget om en nationell teknikpark kommer från den nationella SWEbeams-rapporten. Vinnova tog ledarskap och utformade ett förslag tillsammans med de nationella aktörerna under 2019, Rapport om Nationell Science Park till stora forskningsanläggningar. Under 2021 fortsätter Vinnova sitt arbete med utformningen av den nationella teknikparken.

De satsningar som kan ingå i en nationell teknikpark är bland annat MAXESS industriarena, Big Science Sweden och LINXS.

Öka produktiviteten genom att stödja innovationsfrämjande insatser

MAXESS industriarena

Satsningen drivs av MAX IV, ESS och SVS AB och medfinansieras av Region Skåne. Syftet med industriarenan är att erbjuda högkvalitativ support för regionala och europeiska företag att använda forskningsanläggningarna och övriga infrastrukturer i regionen. Satsningen består av ett brett partnerskap mellan anläggningarna, lärosäten m fl. Partnerskapet stödjer även kompetensflöden till näringslivet, och industriell match-making omkring FoU-samarbeten. Flera av Skånes specialiseringsområden är del av MAXESS industriarena fokusområden, till exempel Northern Lights on Food inom Livsmedel.

ProNano - en del av halvledarvärdekedjan

Satsningen drivs av RISE och medfinansieras av Region Skåne. Syftet är att erbjuda de tillväxtförutsättningar som bolagen efterfrågar i regionen. Då nanoteknologi är ett styrkeområde i Skåne finns det goda möjligheter till tillväxt. ProNano är en internationell anläggning för pilot-produktion av nano-produkter där utrustning och tjänster för användande av anläggningen håller internationell industristandard. ProNano erbjuder företagskritiska tjänster som att; hyra in sig i gemensam utrustning; köpa in kompetens som krävs; instegsmiljö till MAX IV och ESS.

Regionalt Värdskap - Synliggöra helheten

TITAs effekter efter 10 år

I samband med att beslutet togs att ESS byggs i Lund initierade Region Skåne 2010 TITA projektet för att utreda hur vi maximerar samhällsnyttan och fångar upp spin-off-effekterna kring anläggningarna. Det regionala samverkansprojektet TITA handlade om Tillväxt Innovation Tillgänglighet Attraktivitet. Inom ramen för projektet togs fördjupade analyser fram kring hur olika aktörer kunde ta till vara tillväxteffekterna av anläggningarna, information och kunskap spreds för att öka medvetenheten om anläggningarnas betydelse och behovet av åtgärder och en regional samarbetsarena med fokus på innovations- och utvecklingsförutsättningar kring ESS och MAX IV skapades.

Under 2022, 10 år senare, har effekterna utvärderat, och dessa finns tillgängliga i rapporten Utvärdering av TITA-projektet ESS MAX IV i regionen.

Circle har på uppdrag av Region Skåne tagit fram en ekosystemanalys, vars syfte är att skapa en fördjupad förståelse av kapaciteten i regionen gällande näringslivet, forskning, investeringsklimat, aktörer, relationer och arbetsmarknad kopplad till specialiseringsområdet ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village. Mer preciserat ger ekosystemanalysen en samlad översikt av tillgång till finansiering, innovations- och entreprenörskapsstöd, relationer, samarbeten och nätverk, ankarföretag, små och medelstora företags utmaningar och behov, kompetensförsörjning, policyfrågor samt kulturella aspekter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.