Beviljade stöd till biblioteksutveckling

Region Skånes regionala biblioteksverksamhet ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.
  • Bjuvs bibliotek får 284 000 kronor för pilotprojektet Kapprumsbibliotek som innebär att de i samverkan med förskolor i kommunen kan förstärka och utveckla det läsfrämjande arbetet i kapprummen på förskolorna. I projektet ska de både titta på hur det fysiska rummet kan utformas och göra kompetenshöjande insatser för personalen på förskolorna.

  • Dawit Isaak-biblioteket får 200 000 kronor för att utforska hur Dawit Isaak-biblioteket skulle kunna fungera som en regional biblioteksresurs i yttrande- och informationsfrihetsfrågor. Dawit Isaak-biblioteket har ett särskilt fokus på yttrandefrihetsfrågor. Genom begrepp som konstnärlig frihet, censur och kontroversiell kultur synliggör biblioteket yttrandefrihetens samt kulturens plats och roll i en demokrati och öppnar upp för viktiga samtal på temat. Detta är kunskaper som är viktiga för att stärka invånarnas medie- och informationskunnighet (MIK). Syftet med projektet är att utforska och utveckla Dawit Isaak- bibliotekets potential som resurs för andra bibliotek i frågor som handlar om yttrandefrihet, demokrati och MIK, genom att empiriskt och i dialog identifiera och kartlägga behov tillsammans med bibliotek i Skåne.

  • Trelleborgs bibliotek får 350 000 kronor för satsningen Rum för unga som de ska göra tillsammans med målgruppen unga 16–21 år för att undersöka hur biblioteket ska lyckas bättre med att nå ungdomar och unga personer. Projektet har en särskild målgruppssatsning på unga med annat modersmål än svenska, som bor i socioekonomiskt utsatta områden, HBTQIA+-personer och unga som inte upplever att de har en meningsfull fritid. Syftet är att utifrån målgruppens delaktighet och inflytande, undersöka på vilket vis Trelleborgs bibliotek kan bli mer relevant som plats och som verksamhet.

  • Folkbiblioteken i Lund får 50 000 kronor till ett projekt som ska stärka unga röster i att våga ta plats i det offentliga rummet, samt väcka ett intresse för litteratur och skrivande. Genom att utbilda i scenkonstformen spoken word vill biblioteket ge unga självförtroendet och utrymmet att uttrycka sina åsikter på ett kreativt sätt. Samtidigt undersöks och utvecklas samarbetet med den kommunala ungdomsverksamheten enligt bibliotekets arbetsmodell med Kulturcrew, där ungdomarna själva ska vara delaktiga och påverka innehåll och utförande av workshoppar och slutframträdande.

   Projektet genomförs i samarbete med den kommunala ungdomsverksamheten. Inför projektet tas ett workshopskoncept fram tillsammans med erfarna spoken word-utövare, som sedan handleder ungdomarna.

   Projektet avslutas med ett scenframträdande på Stadsbiblioteket där de medverkande får framföra sina alster inför publik. Planering och genomförande av avslutningen på Stadsbiblioteket görs i samarbete med Stadsbibliotekets Kulturcrew.

   Projektet genomförs i tre av Lunds innerstadsdelar: Klostergården, Norra Fäladen och Linero.

  • Kristianstad stadsbibliotek får 50 000 kronor för ett projekt med poesin i centrum under Kristianstad bokfestival 2024. Av erfarenhet vet de att många människor tror att poesi är svårt. Detta vill de försöka ändra på genom ett program med rubriken Poesi för nybörjare. Förhoppningen är att fler ska upptäcka poesi. Ett sätt att ge festivalens besökare nycklar till hur man kan närma sig diktläsning är en panel bestående av till exempel litteraturvetare och poeter. Ett annat spår är att som besökare få lyssna till rena uppläsningar eller musikaliska tolkningar av poesi. De vill även göra ett program där ”vanliga människor” får komma till tals om varför de läser poesi.

  • Malmö stadsbibliotek Ung får 50 000 kronor för projektet KOLL - källkritiskt, journalistiskt och publicistiskt. I projektet ska en grupp unga inom ramen för ”Ung i sommar” få ta del av kunskap kring rasism och antirasism genom att träffa aktörer i Malmö och övriga landet som arbetar mot rasism på olika sätt och från olika nivåer i samhällsstrukturen. De ungas engagemang mot rasism fångas upp för att stärka en antirasistisk folkrörelse.

   Konflikten Palestina – Israel har bidragit till en laddning i frågor om rasism och olika former av diskriminering i Malmö. I projektet vill man förstärka delen där källkritik, samarbete och medskapande ingår. Ungdomarna ska vägledas in i ett källkritiskt tänkande och slutligen producerar någon form av publicistiskt exempel artikel, podd, anförande, eller kortare filminslag.

  • Åstorps bibliotek får 50 000 kronor för att undersöka möjligheterna för att erbjuda en mobil biblioteksverksamhet till invånarna i kommunen med hjälp av en biblioteksbil. Genom kontakter med till exempel föreningsliv och pedagoger ska de kartlägga samhällstjänster och se om de kan utvidga samarbetet mellan olika verksamheter i kommunen. Målgrupper för projektet är personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer som har annat modersmål än svenska samt barn och ungdomar.

  • Biblioteken i Malmö får 50 000 kronor för att genomföra en serie arrangemang där AI-experter delar med sig om sin kunskap samt svarar på malmöbornas frågor kring AI. Personerna kommer från Malmö universitet och forskar inom ämnet eller är yrkesverksamma konstnärer och pedagoger.

   Experimentspåret Samtalsserie om AI är tänkt som ett test för att kunna utvärdera och ta fram ett fungerande koncept för att arrangera fler samtalsserier på angelägna teman, som hållbarhet och miljö, sexuell och reproduktiv hälsa samt samhällsfrågor och politik. Genom samtalsserien vill biblioteken i Malmö öppna en mötesplats över generationsgränserna för möten med aktuella författare, forskare och kulturutövare.

  • Helsingborgs stadsbibliotek får 18 500 kronor för projektet Bi-biblioteket – en pollineringsträdgård. Projektet genomförs under våren 2024 och ska ge ökad medvetenhet om natur, hållbarhet och biologisk mångfald. Bibliotekspersonalen ska tillsammans med elever från Påarps skola och Påarps anpassade grundskola anlägga en pollineringsträdgård. Projektet innefattar en gemensam planteringsdag, insektsstudier och workshop för att tillverka bihotell. Genom Kulturrådets litteraturstöd kommer barnen också att få böcker om bin och humlor.

  • Eslövs kommun, biblioteken får 50 000 kronor för att under 2024 genomföra en förstudie inför ett kommande samarbete om residensverksamhet med ARTiE: Eslövs konstförening, öppet för nationella ansökningar. Just nu pågår ett residensprojekt med stöd från Region Skåne, där Eslövs stadsbibliotek anordnar fyra konstnärliga residens under 2023–2025 med fokus på deltagarbaserad konst- och kultur. Ambitionen är att vidareutveckla projektet genom en ny residensomgång 2025–2027 med fokus på att skapa ett artist books-bibliotek som en filial i Eslöv.

  • Båstads bibliotek får 49 000 kronor till ett projekt som ska nå målgruppen ungdomar som vanligtvis är underrepresenterade på biblioteket. Detta ska ske genom att möta dem på en plattform de är vana vid och genom att göra bibliotekets verksamhet relevant för dem. Genom att fokusera på interaktiva, berättelsedrivna spel vill biblioteket bidra till att ge ungdomar ett gemensamt uttryck för kreativitet och kulturanalys.

   Då det inte finns så mycket ungdomskultur i Båstad vill biblioteket ge ungdomar en chans att hitta ett tredje rum och en social cirkel utanför skolan. Inom projektet ska kompetensutveckling ske för bibliotekspersonalen och en spelcirkel för unga ta form. Inspiration inhämtas från ett liknande projekt som ägt rum på Kristianstads stadsbibliotek.

  • Drömmarnas hus får 58 698 kronor för att kunna utöka lärandespåret kring äventyrsfortbildningen till ytterligare två folkbibliotek under 2024. Fortbildningen innebär att biblioteken som är med ska ta fram egna lokala varianter på läsfrämjande, äventyrspedagogiska aktiviteter på biblioteken, för barn och familjer. Intresset för utbildningen var större än väntat och ett kompletterande Lärandespår behövs för att kunna erbjuda utbildningen samt stöd till genomförande av lokala äventyr till sju i stället för fem folkbibliotek. Drömmarnas hus ska också ta fram ett digitalt metodmaterial om äventyrspedagogik för bibliotek.

  • Helsingborgs bibliotek får 37 000 kronor för att arrangera en föreläsning med Troed Troedsson om AI och demokrati den 13 november 2024. Bibliotekspersonal från hela Skåne bjuds in till föreläsningen som äger rum på Helsingborgs stadsbibliotek.

   Syftet med föreläsningen är att öka den digitala kompetensen hos bibliotekspersonal och i förlängningen hos bibliotekens besökare. Föreläsningen berör även bibliotekens demokratiska uppdrag kopplat till AI.

  • Folkbiblioteken i Lund får 140 000 kronor till ett projekt som ska höja kunskapen kring vad bibliotekens roll gällande beredskap kan innebära och vad som är viktigt att tänka på vid arbete med beredskap på bibliotek. Syftet med projektet är också att ge insikt i vad införandet av AI kan innebära för invånare, samhälle och för bibliotekspersonal.  Bibliotekspersonalen i Lund önskar få till stånd ett kunskapsutbyte och nätverksskapande mellan olika bibliotek och även inspirera och ge idéer till beredskapsarbetet.

   Insatsen genomförs genom två utbildningstillfällen med föreläsningar, workshops och diskussion om beredskapsarbete ur olika perspektiv på bibliotek. Det första utbildningstillfället i april kommer att fokusera på det praktiska beredskapsarbetet. Det andra tillfället som sker under tidig höst kommer att ha fokus på demokrati och hur AI kan komma att påverka biblioteken och samhället i stort.

  • Teater Sagohuset får 217 000 kronor för att genomföra fem omgångar av workshops i berättarteknik för bibliotekspersonal i Skåne, inom ramen för Läsfrämjandelyftet Skåne 2024. Workshoparna kommer bland annat att handla om gestaltning, berättarteknik, improvisation och karaktärsbeskrivning, men också rekvisita, ljud och musik, samt bemötande.

   Syftet är att med hjälp av teaterns verktyg kompetensutveckla bibliotekarier och stärka deras berättande, genom att de får möjlighet att öva sig i att levandegöra en berättelse och med enkla medel kunna fånga en publik. Fokus ligger på sagostunder och bokprat som bibliotekspersonalen använder i sitt läsfrämjande arbete med barn och ungdomar.

   Lärandespåret innebär en möjlighet till fortsättningskurs för de bibliotekarier som under 2023 deltog i grundkursen inom ramen för projektet Lära med berättelser, men erbjuder också grundkursen på nytt till dem som inte hade möjlighet att delta under 2023 och som har efterfrågat kursen.

  • Drömmarnas hus får 128 855 kronor inom Läsfrämjandelyftet Skåne för projektet Biblioteksäventyret. Projektet innebär att Drömmarnas hus ska anordna en kurs för bibliotekspersonal i Skåne, som en del av Läsfrämjandelyftet Skåne. Kursen utgår från äventyrspedagogik och har ett upplevelse- och erfarenhetsbaserat didaktiskt fokus som lämpar sig för respektive bibliotek. Efter avslutad kurs ska deltagarna vara rustade för att tillsammans med lokala samarbetspartners genomföra en äventyrsaktivitet för bland andra barn, unga och familjer, i en läsfrämjande kontext.

   Syftet är att nå nya målgrupper med läsfrämjande insatser, att bjuda in till samarbete med lokala nätverk, utveckla och främja bibliotekens roll i sitt närområde.

   Genom detta lekfulla format kommer bibliotekspersonalen på ett lustfyllt sätt bli synliga och dela en kreativ fiktion med boende i området. Biblioteket kommer att få spännande nya kontaktytor, aktiviteten kan utvecklas och bli ett årligen återkommande läsfrämjande inslag som kan anpassas utifrån olika målgrupper.

  • Lindängenbiblioteket får 29 000 kronor för att arrangera ett samtal/föreläsning riktat till bibliotekspersonal i Skåne på temat barns röster och läsfrämjande i Motettens Folkets hus i Lindängen. Samma kväll arrangerar de även ett samtal mellan Marit Törnqvist och Nicolas Lunabba. Samtalet kretsar kring barns rätt att bli hörda, betydelsen av empati och vikten av att ta barns och ungdomars åsikter på allvar. Insatsen bygger på erfarenheter från projektet "Det Stora Mötet", genomfört under hösten 2023 på Nydalaskolan, som kulminerar i lansering av en bilderbok den 2 mars 2024.

   Syftet med insatsen är att sprida kunskap och inspiration från innovativa och kreativa sätt att arbeta med berättande och läsning. Insatsen ska sprida kunskaper om och stimulera till vidare samtal och arbete med barn, läsning och berättande och visa på hur olika aktörer samarbetar i gränslandet mellan folkbibliotek, skolbibliotek och civilsamhälle.

  • Malmö Stadsbibliotek får 171 000 kronor för projektet Min bild av Malmö i samarbete med Minibladet. I samband med Melodifestivalen och Eurovision 2024 utlyser Minibladet en tävling för Malmös barn och unga. Med tävlingen vill projektet fånga barnens blick på platsen där de bor. Parallellt med tävlingen bildar barnen kulturredaktioner som bevakar Mello-våren ur olika perspektiv. Ett program tas fram och det bjuds in till pressträffar under våren 2024. Barns röster görs hörda och sprids i hela regionen i samband med Eurovisionsfinalen i maj 2024.

  • Garaget Malmö får 80 000 kronor för projektet Min bild av Malmö barn visar sin stad för världen. Projektet riktar sig till barn 7–13 år och marknadsförs på bibliotek och skolor samt i Minibladets olika kanaler. I projektet använder barnen digitala verktyg och får stöd i att producera eget innehåll i bild och text.

   Ett bakomliggande mål är att utveckla barns medie- och informationskunnighet (MIK).

   I projektet tas en modell fram där barnen bygger upp sina förmågor att göra:

   • Research
   • Utvärderingar och sammanställningar
   • Presentera på ett kreativt, estetiskt och fängslande sätt.

   Barnens producerade material sprids i hela Malmö under Eurovisionveckorna våren 2024.

  • Helsingborgs Stadsbibliotek får 420 000 kronor för projektet Logopedväskan. Projektet är ett samarbete mellan Helsingborgs stadsbibliotek, BVC Helsingborg och logopedimottagningen vid Helsingborgs lasarett och baseras på erfarenheter från projektet Vidareutveckling av bokrecept. Barn med misstänkta språkstörningar kommer vid remitteringstillfället hos BVC att hänvisas till biblioteket för att få möjlighet att låna en Logopedväska i väntan på sin tid hos logoped. Väskorna innehåller böcker, spel och annat språkstimulerande material. En temahylla kommer också att upprättas på biblioteket.

  • Stadsbiblioteket, Malmö stad får 90 000 kronor till ett publikutvecklingsprojekt. Biblioteken i Malmö vill bättre förstå vilka som besöker biblioteken, för att i förlängningen strategiskt kunna arbeta mot grupper som de i dagsläget inte når. De saknar relevant data om sina besökare både utifrån demografi och motivation och vill därför skapa en djupare och mer nyanserad lägesbild. Under ett år kommer de att genomföra en narrativ besökarundersökning med öppna frågor. Biblioteken i Malmö kommer bland annat att samarbeta med Form/Design Center och Trelleborgs museer inom projektet Samverkan – djupare insikter med narrativa besökarundersökningar.

  • Stadsbiblioteket, Malmö stad får 75 000 kronor för projektet Låna ett kulturbesök. Projektet är en tröskelsänkande insats för kulturbesök som ska inspirera biblioteksbesökare att ta del av fler kulturformer. Biblioteksbesökare erbjuds möjligheten att låna ett besök på Skånes Dansteater via sitt lånekort. Kopplat till lånet av ett kulturbesök är ett samtal på biblioteket innan teaterbesöket, då låntagarna får veta mer om teatern, föreställningen, danskonst och vad som kan förväntas. Gruppen låntagare åker tillsammans med en värd från teatern till föreställningen. Efter föreställningen ses låntagarna igen dela med sig av sin upplevelse vid ett uppföljande möte på biblioteket.

  • Burlövs kommun får 120 000 kronor till ett projekt på Biblioteket i Arlöv som ska fördjupa verksamheten kopplad till det skrivarrum de har skapat på biblioteket. De ska utveckla relationer med skrivande personer i lokalsamhället, utveckla samverkan med föreningar med fokus på skrivande och på olika sätt nå ut till olika målgrupper i Burlövs kommun. De ska testa olika former för skrivarworkshops, terapeutiskt skrivande och Shared Reading. Personalen kommer att delta på Region Skånes utbildning i kreativt skrivande.

  • Landskrona stad får 520 000 kronor till projektet Öka delaktigheten i demokratin. I projektet kommer Landskrona bibliotek under 2023 och 2024 arbeta aktivt med att utveckla metoder för delaktighet och medborgardialog med unga och personer med annat modersmål än svenska. Metodutvecklingen ska ske i bred samverkan med andra aktörer i kommunen, och nya samarbeten och uppsökande arbetssätt kommer att initieras. Projektet tar avstamp i de globala målen om social hållbarhet i Agenda 2030. Biblioteket vill intensifiera arbetet med målen i Agenda 2030 i kommunen och inleda samverkan med andra verksamheter för att skapa en stärkt gemensam riktning för ökad social hållbarhet. En utgångspunkt för projektet är att formen för delaktighet kommer att växa fram i dialog med målgrupperna. Metoderna som utformas ska spridas genom kunskapsspridande insatser till andra kommuner i Skåne. Målet med projektet är att öka berörda målgruppers delaktighet i demokratin långsiktigt och metoderna för delaktighet och inflytande ska implementeras i bibliotekets ordinarie verksamhet.

  • Bjuvs Bibliotek får 269 000 kronor för att starta After school-verksamhet för barn och unga en eftermiddag i veckan på kommunens bibliotek. Programmet ska utformas för att främja barnens språkutveckling och stimulera till läsning. Exempel på aktiviteter är läxhjälp, olika läs- och skrivrelaterade aktiviteter, kreativt skapande och experimenterande. Målgruppen är alla barn i grundskolan, men främst barn mellan 7 och 12 år.

   Bjuv är en kommun som tampas med skadegörelsebrott, narkotikahandel och våldsbrott. Många barn går inte på fritids för att de har en hemmavarande förälder eller är för gamla för fritids men för unga för fritidsgårdarna.

   Genom After school vill biblioteket bidra till det trygghetsskapande arbetet i kommunen utifrån sitt biblioteksuppdrag, samt till att fler barn får en meningsfull fritid och deltar i fler kulturaktiviteter. Projektet har också som syfte att utveckla biblioteken som mötesplatser.

  • Biblioteken i Malmö får 50 000 kronor för att ansluta Lindängenbiblioteket till projektet ”Det stora mötet” för att utveckla, testa metoder och skapa praktiska erfarenheter som främjar läsning, demokratiutveckling och delaktighet bland barn i södra Malmö. Genom att låta barn delta aktivt i skapandet av berättelser och bilder vill biblioteket stimulera läsintresse och främja en positiv läskultur. Projektet ska också utveckla metoder som lyfter fram barns röster och bidrar till demokratisering av samhället genom delaktighet.

  • Bellevuegårdsbiblioteket får 35 000 kronor för att tillsammans med Socialtjänstens enhet Barn och familj och Biblioteken i Malmö, undersöka möjligheten till läsfrämjande insatser. Biblioteket kommer få ta en del av socialtjänstens reception i anspråk för att skapa en läsfrämjande miljö genom igenkänning från biblioteket. Personal från socialtjänsten och biblioteket kommer arbeta tillsammans i projektet. Om möjligt finns ambitionen på sikt att socialförvaltningen även kan ta plats på biblioteket i någon utsträckning och form.

   Syftet är att skapa flera trygga och positiva platser där läsning och berättelser får utrymme. Projektet riktar sig till alla barn, unga och familjer som besöker enhetens mottagning.

  • Biblioteken i Malmö får 250 000 kronor för att sprida erfarenheter de har fått från pilotprojektet ”Läsambassadörerna” som Rosengårdsbiblioteket och Tillsammans i förening genomförde med start 2020. I projektet har de utforskat metoder, samarbetsformer och strategier som bäst stöttar genomförandet av projektet. Utifrån sina erfarenheter ska de ta fram en inspirations- och metodhandbok som tillsammans med workshops, seminarier och rådgivande samtal ska kunna användas för att förmedla lärdomarna för bibliotekskollegor i Skåne. Metodhandboken ska också eventuellt delas via Digiteket.

  • Biblioteken i Lund får 180 000 kronor för att ta fram material till nyanställda om att arbeta med hbtqi-frågor. Tanken är att göra ett generellt material så att det också går att använda på olika förvaltningar. Verksamheten ska använda framtagandet av handledningsmaterialet som en lärandeprocess och bland annat göra studiebesök. De ska även arrangera en eller ett par utbildningsdagar eller workshops för bibliotek i Skåne under arbetets gång.

  • Folkets hörna får 50 000 kronor för ett projekt som lyfter textsamtalet som metod för läs- och skrivutveckling på bibliotek. Lärandeinsatsen, som är en del av Läsfrämjandelyftet, ska fortbilda bibliotekarier i Folkets hörnas metod för textsamtal kring skönlitterära texter under arbete, så att de ska kunna leda skrivcirklar och textsamtalsgrupper inom ramen för sin verksamhet, exempelvis med ungdomar.

   Insatsen sker under november 2023, med tre halvdagar med övningar och workshops, samt ett kvällsbesök på Folkets hörna på Skissernas museum i Lund.

  • Lomma kommun får 85 000 kronor för att arrangera fortbildningsdagen Det stora läsäventyret i november 2023. Dagen ska handla om barnlitteratur, högläsning och litteraturens roll i förskolan för barnbibliotekarier, bibliotekschefer, förskolpedagoger och förskolrektorer. Insatsen kan kopplas till både Läsfrämjandelyftet och Läslyftet i förskolan. Syftet med dagen är att få fler barn i förskoleåldern att hitta läsningens magi. Genom gemensam fortbildning vill arrangörerna skapa bättre förutsättningar för personal på bibliotek och förskolor att utifrån sina uppdrag och unika kompetenser hitta metoder och samarbeten kring barn, litteratur och läsning.

  • Kristianstad Stadsbibliotek får 90 000 kronor för att i samband med Kristianstad Bokfestival i september 2023, anordna en fortbildningsdag för bibliotekspersonal i Skåne, med fokus på spelkultur. Bokfestivalens tema för året är "Lyssna till litteraturens röster", och Kristianstads bibliotek vill koppla temat till digitala spel som interaktivt berättande och som uttryck inom ett utvidgat textbegrepp, samt ungas förhållande till spel som berättarform och kreativt verktyg. Syftet är att lyfta ungas spelkultur, spel som berättarform och spelens plats i biblioteksverksamheten. Förhoppningen är att insatsen ska fördjupa och bredda intresset för vad spel är och kan vara – dels i fråga om ungas fiktionsvanor och världar, dels i fråga om möjligheter kopplat till biblioteksutveckling.

  • Malmö Stadsbibliotek får 65 000 kronor för att i samband med Global accessibility awareness day i maj 2023, anordna en dag, kallad Tillgänglighetsdagen, vars syfte är att skapa medvetenhet kring hur det är att leva med funktionsnedsättning och vilka hjälpmedel och resurser som finns. Inom projektet skickar Malmö stadsbibliotek en öppen inbjudan till folkbiblioteken i Skånes övriga kommuner att delta, samskapa och planera dagen tillsammans. Därutöver ska dagen anordnas i samarbete med flera aktörer med fokus på tillgänglighet, så som MTM, Begripsam, Malmö universitet, FIFH och FBU. Ytterligare ett syfte med projektet är att stärka samarbeten mellan biblioteken och aktörer inom tillgänglighet och öppna för nya gemensamma initiativ dem emellan.

  • Teater Sagohuset får 131 000 kronor till ett projekt som ska erbjuda bibliotekspersonal i Skåne fortbildning i berättartekniker. Med hjälp av teaterns verktyg inspireras deltagarna att utveckla sitt berättande och får en djupare förståelse för berättelsens betydelse i lärandeprocesser.

   Utbildningen inleds med en föreläsning för att ge en teoretisk förståelse. Den följs av två workshop-tillfällen per grupp för sammanlagt fyra grupper.

   Syftet med insatsen är att kompetensutveckla bibliotekspersonal för att i förlängningen främja läsande. Efter kursen kommer deltagarna både ha en teoretisk förståelse och en praktisk kunskap som kan berika och utveckla deras yrkesroll.

  • Trelleborgs bibliotek får 15 000 kronor för att anordna en inspirationsdag den 21 april 2023, med två föreläsningar och möjlighet till kunskapsutbyte på temat feelgood och läsfrämjande. Insatsen sker i anslutning till nystartade Trelleborgs litteraturfestival.

   Tanken är att ge bibliotekspersonal en större förståelse för en litterär trend, feelgood, som är mycket stor bland folkbibliotekens användare men som ofta möts med skepsis av den litterära världen.

  • Malmö stadsbibliotek får 50 000 kronor för projektet Läs och mys på familjehörnan. I projektet ska biblioteket erbjuda läsfrämjande aktiviteter för flerspråkiga barn med stöd av föreningar, föräldrar och personal. Det kan vara sagoläsning, sångstunder eller skapande verkstad på olika språk där man som familj kan delta tillsammans. Aktiviteterna ska också ge flerspråkiga barn med olika bakgrunder ett forum för möten och diskussioner.

   Projektet ska främja integration och inkludering för flerspråkiga barn, väcka intresse för Malmös olika kulturer och motverka främlingsfientlighet. Det är också ett sätt för barn att bli sedda och känna tillhörighet och sammanhang i det svenska samhället, genom mötet med biblioteket. Flerspråkighet har även mycket positiva effekter på barns språkutveckling i stort, därför är syftet att uppmuntra flerspråkiga familjer att fortsätta utveckla det egna språket.

  • Osby kommun får 50 000 kronor för Författarbesök på fritidsgårdarna i Osby kommun. Syftet är att nå ut med läsfrämjande verksamhet och kulturupplevelser hos en målgrupp som sällan är på biblioteken. Författarbesök på fritidsgårdarna i Osby ska stärka framtidstron hos unga genom samtal och uppsökande verksamhet med de ungas behov i fokus.

  • Osby kommun får 50 000 kronor för att arbeta uppsökande på fritidsgårdarna med Shared Reading och erbjuda de ungdomar i kommunen läsfrämjande aktivitet på den plats där de befinner sig. Syftet är att dela en läsupplevelse som väcker tankar hos ungdomarna utan att de känner press att förbereda sig. Projektet vill bidra till att skapa gemenskap, väcka läslust och bidra till bättre hälsa genom samtal i en miljö där ungdomarna är trygga.

  • Svedala bibliotek får 50 000 kronor för Klubb Krea som är en kultursatsning för barn och ungdomar där fokus ligger på att skapa en lättillgänglig och inkluderande arena för lärande inom bild- och ljudkonst. Projektet ska ge möjlighet för deltagarna att vara med och påverka innehållet. Svedala bibliotek har gjort flera satsningar de senaste åren på att nå fler besökare och särskilt fokus har legat på barn och unga. Med hjälp av projektet ska de särskilt undersöka om ett förändrat utbud och direkt riktade satsningar på killar kan påverka könsfördelningen bland deltagarna. Målet är att biblioteksverksamheten ska upplevas som attraktiv för fler killar.

  • Lomma bibliotek får 34 000 kronor för att utveckla verksamheten utifrån senaste årens arbete inom tillgänglighetsfrågor med medel från den statliga satsningen Stärkta bibliotek. Utifrån de erfarenheterna vill bibliotekspersonalen nu gå vidare och utveckla samarbeten med tre kommunala verksamheter riktade mot målgrupperna barn med funktionsnedsättning i anpassad skola, vuxna med funktionsnedsättning i daglig verksamhet samt nyanlända som studerar på SFI.

   Under 2024 kommer de att utforska möjligheterna med bokcirklar kring lättläst litteratur och möten med en författare av lättlästa böcker, Ann Gomér. Efter projekttiden planerar personalen i Lomma att samarbeta med bibliotekspersonal i Kävlinge och dela bokpåsar med lättläst litteratur. De kan även kunna lånas ut till andra kommuner.

  • Kävlinge bibliotek får 30 000 kronor för att skapa skrivarworkshops för personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS. Under 2024 ska de på sin fritid få möjlighet att delta i skrivworkshops på Kävlinge bibliotek. En skrivpedagog kommer under tre lördagar att hjälpa deltagarna att utveckla sitt skrivande. Därefter kommer pedagogen och deltagarna att tillsammans komma fram till ett sätt att redovisa det material som deltagarna skapat.

  • Sjöbo kommun får 50 000 kronor för projektet ”Ung i Sjöbo Läser”. Projektet innebär att göra kulturaktiviteter kopplat till årets bok som delas ut till ungdomar i årskurs 8. Det kommer till exempel att vara författarbesök, filmvisningar och workshops. Det övergripande temat är gemenskap. Syftet är att skapa ett ökat engagemang för läsning hos ungdomarna som är en målgrupp som i dag är svår att nå. Genom kulturaktiviteter kopplade till årets bok och tema kan ungdomar hitta till biblioteket och till ökad läsning.

  • Trelleborgs bibliotek får 50 000 kronor till en förstudie som ska skapa förutsättningar för samverkan mellan förskola och folkbibliotek i Trelleborg på det läsfrämjande området. En projektgrupp med 3–4 projektmedarbetare från både bibliotek och förskola leder arbetet med att samla och sammanställa information som bidrar till att definiera utrymmet för läsfrämjande insatser. Vid behov kan exempelvis undersökningar och kartläggningar utföras för att komplettera befintlig information. För att projektmedarbetarna ska förstå folkbibliotekets och förskolans olika uppdrag kan även gemensamma fortbildningsinsatser göras, likaså kan ökad kunskap om användarorienterat arbetssätt behövas.

   Fortbildningsinsatserna kan vara alltifrån kollegialt utbyte, till Digitekets digitala kurser, studiebesök och liknande.

  • Kristianstad stadsbibliotek får 50 000 kronor till ett läsfrämjande projekt på Vä bibliotek. Tillsammans med de sex förskolorna i sitt närområde riktar de sig mot barn 1–5 år och deras föräldrar. Projektet ska stärka barnens språkutveckling och få dem att känna läsglädje och även inspirera föräldrar till högläsning. Ett flertal aktiviteter kopplas till ett läsbingo, Kattis läsbingo, med femton olika slags läsutmaningar och ska på så sätt väcka intresse för läsning och böcker hos barn och föräldrar. Projektet avslutas en barnteaterförställning på biblioteket. I samband med föreställningen får de barn som vill berätta om en bok de har läst, och alla barn får en bok.

  • Oxiebiblioteket får 35 000 kronor för projektet Språkrevitaliserande metoder för nationella minoritetsspråket romani. Bibliotekspersonalen vill arbeta utforskande för att hitta nya arbetssätt att stärka det romska språket. Projektet riktas till barn och unga som talar romani och/ eller som identifierar sig med den romska minoritetsgruppen. Arbetet i projektet har fokus på barn och ungas delaktighet. För att säkerställa att aktiviteterna i projektet ska upplevas som roliga och relevanta, kommer de att utformas i dialog med barnen, både när det gäller mindre barn och ungdomar.

  • Malmö Stadsbibliotek får 50 000 kronor för projektet ”Läsa plats och rum”. Projektet är ett samarbete mellan Biblioteken i Malmö (BiM), Stadsbyggnadskontoret i Malmö (SBK) och Tillsammans i Förening (TiF). SBK och TiF driver ett projekt som heter Urban Academy som handlar om att skapa en arkitekturbransch och på sikt en samhällsbyggnadsbransch som speglar sammansättningen i Malmös befolkning. Piloten genomförs i september i samband med Malmö stads stora satsning Malmö in the Making, med fem arkitektbesök på fem olika bibliotek i Malmö.

   Inför dessa besök utvecklas metoder av arkitekterna, som sedan ska ingå i den större satsningen på att läsa plats och rum för att jobba biblioteken som en läsfrämjande plats för samhällsbyggarkompetenser i samarbete med arkitekter och stadsplanerare. Barn och unga får då träffa en arkitekt och höra hur de arbetar. De unga får en kort introduktion till de verktyg som kan utvecklas för att läsa av och ställa krav på de miljöer de vistas i. Metoderna som utvecklas under pilotprojektet ska fungera kunskapshöjande för de medverkande biblioteken och fortsätta att utvecklas i deras arbete med demokratiskt deltagande kring till exempel detaljplaner. De planerar även att sprida metoderna till fler bibliotek genom bland annat Digiteket.

  • Folkbiblioteken i Lund får 50 000 kronor för läsfrämjandeprojektet Mat och Bokprat. Projektet ska nå målgruppen högstadieungdomar i ett samarbete mellan biblioteket i Genarp och författaren Anette Eggert. Vid sex tillfällen får ungdomarna träffa Eggert och personal från biblioteket för att äta mat och prata om böcker, läsning och skrivande. Ungdomarna kommer även att få skriva själva och få veta mer om litteraturprocessen och hur det är att vara författare. I Eggert får de en lokal förebild som lyfter möjligheten att arbeta med skrivande.

  • Staffanstorps bibliotek får 50 000 kronor till projektet Judiskt tema. I projektet ska Staffanstorps bibliotek utforska nya vägar i det läsfrämjande arbetet mot den vuxna, samt pröva nya arbetssätt för att nå ut till personer från nationella minoritetskulturer. Vidare ska insatsen skapa intresse och ökad förståelse kring en av våra nationella minoritetsgruppers kultur, i historia och samtid. I projektet ska en endags-bussresa för både bibliotekets personal och intresserad allmänhet, totalt upp till 50 personer, att genomföras, den 24 september, till årets Bokmässa som har tema ”Judisk kultur i Sverige”. Besöket följs upp med en bokcirkel i bibliotekets regi, kring ett verk av en vid bokmässan deltagande författare, samt en judisk afton med föredrag och traditionella musikinslag som tillsammans bidrar till en fördjupad upplevelse och förståelse av judisk kultur. Inom ramen för projektet ska en strategi tas fram för det fortsatta arbetet med att nå och engagera prioriterade målgrupper från våra minoritetsgrupper.

  • Malmö stadsbibliotek får 50 000 kronor till en förstudie som ska undersöka och utveckla användningen av Krumelurmaskinen på Malmö stadsbibliotek. En arkitekt och en IT-tekniker kommer att arbeta med detta i en förstudie. Krumelurmaskinen är en populär apparat där barn kan stoppa in sina teckningar och där teckningarna visas på en skärm. Från början fanns också en funktion där teckningarna projicerades på en vägg i anslutning till apparaten.

   Förstudiens första steg är att ta reda på varför Krumelurmaskinen är så populär. Det sker genom intervjuer, observationer och analys. Det andra steget i förstudien är att testa enkla prototyper på plats på biblioteket. Förstudiens tredje steg är att sammanställa dokumentationen från de första två stegen. Det fjärde steget är förslag på hur olika krumeluraktiviteter skulle kunna utvecklas.

  • Ystads bibliotek får 50 000 kronor för att tillsammans med Bästa Biennalen anordna workshops på två landsortsbibliotek, Löderup och Glemmingebro, under höstlovet 2023. Konstnären Rickard Johansson kommer att hålla i workshopparna.

   Genom projektet kommer barn att ta del av professionellt skapande på sitt bybibliotek och möta en lokal konstnär som kan vara en förebild för deras eget fortsatta skapande. Genom att samverka med Bästa Biennalen får biblioteket möjlighet att samverka med konstnärer och konstpedagoger. Områdena kan mötas och haka i varandra praktiskt under arbetet. Workshopparna på de två biblioteken ska resultera i vernissage i byarna med barnens alster och en publikation som konstnären står för. I projektet ingår också fortbildning för bibliotekets personal.

  • Malmö stadsbibliotek får 49 920 kronor för att utveckla platsen framför biblioteket, kallad Paradise Piazza. Fokus för projektet är miljö, hållbarhet, läsfrämjande och möten mellan malmöbor. Genom samarbete med andra verksamheter tillgängliggörs biblioteksverksamhet för de prioriterade målgrupperna: barn och unga, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska och personer med funktionsnedsättning.

   Aktiviteter i projektet är bland annat gemensamhetsodling och språkworkshops för personer med annat modersmål än svenska och personer som vill lära ut svenska. Dessa sker genom samarbete med verksamheten Botildenborg som har kunskap i området och som arbetar med projektet Odla kompis för att genom odling skapa social gemenskap.

   Det kommer också att hållas träffar med återbruks- och naturpyssel, sagostund på romani, svenska och andra språk, uppträdanden, dans- och musikaktiviteter för barn och unga och personer med funktionsnedsättning. Dessa aktiviteter kommer att ske i samarbete med bland annat Sommarscen, Fritidsförvaltningen i Östers pedagoger och Daglig verksamhet.

   Deltagarnas upplevelser kommer att följas upp med en deltagarenkät som ingår i förvaltningens lovsamordning.

  • Burlövs kommun får 50 000 kronor till projektet Hälsohylla på badet. Genom att placera en hälsohylla på Burlövsbadet, med böcker som uppmuntrar till rörelse, vill biblioteket nå nya målgrupper. Projektet ska, förutom att vara läsfrämjande, bidra till bibliotekets arbete med hållbarhet och hälsa. Det ska också stärka samarbetet med Burlövsbadet.

   Besökare ska kunna låna medier för både barn och vuxna och på de språk som efterfrågas med så låga trösklar som möjligt via ett enkelt manuellt utlåningssystem utan krav på lånekort. Bibliotekets personal gör ett urval av medier som ska uppmuntra till rörelse för barn och vuxna - en lista som badets personal sedan kompletterar utifrån sina professioner.

  • Kristianstads bibliotek får 50 000 kronor till projektet Bokcirkelmingel som är en del av Kristianstads bokfestival och knyter an till årets tema för festivalen som är "Lyssna till litteraturens röster".

   Bokcirkelmingel är ett sätt att låta olika bokcirklar mötas i en manifestation för alla som tillhör en bokcirkel och som med jämna mellanrum för samtal kring böcker de läst. Det riktas sig även till de som ännu inte tillhör en bokcirkel men är intresserad av att gå med.

   Biblioteket bjuder in till Bokcirkelmingel med tillhörande bokfrukost. På scen skall finnas en erfaren bokcirkelledare som kan dela med sig av sina bästa tips på hur man startar eller får sin bokcirkel att leva vidare. Två författare ska tillsammans med bokcirkelledaren genomföra ett bokcirkelsamtal live. För att involvera deltagarna i "Bokcirkelmingel" ska biblioteket redan i maj på Kulturnatten öppna upp en nomineringstävling där bokcirklarna kan få nominera sin bästa bokcirkelbok och vinnarna dras på bokfestivalen. Under bokfestivalen skall man kunna se en utställning med nominerade bidrag och läsa motiveringar.

  • Biblioteken i Malmö får 50 000 kronor till projektet Unga når unga - att bygga en kunskapsbank för biblioteken. Syftet är att tillvarata och synliggöra ungas kunskap om sin egen åldersgrupp, och att det ska ske en kompetensöverföring till biblioteksanställda inom Biblioteken i Malmö.

   Biblioteken i Malmös 120 sommarpraktikanter, Läsambassadörerna, ska - utöver sitt boktipsande för barn och unga - tillsammans med handledare och bibliotekspersonal utveckla och ta fram tips och metoder för framgångsrika sätt att nå unga 16–19 år. Vilken typ av material, vilka formuleringar, ord och bilder behövs för att tilltala unga i fråga om läsfrämjande aktiviteter? I vilka kanaler och på vilka platser behöver biblioteken synas för att nå ut till unga?

   Detta delaktighetsarbete sker i workshops med framtagande av prototyper i sommarpraktikens inledning, samt i uppföljande arbete under sommaren då de unga gjort sig nya erfarenheter värdefulla i det fortsatta arbetet. Under hösten är planen att Biblioteken i Malmö återigen inhämtar synpunkter från unga på de utkast till modeller som tagits fram i samarbete med kommunikatörer.

  • Bjuvs Bibliotek får 50 000 kronor till projektet ”Bjuv läser”. Det är första gången som Bjuvs bibliotek organiserar ”Bjuv läser” och ambitionen är att utveckla insatsen till en återkommande aktivitet. Boken som personalen har valt är ”Slutet på sommaren” av Anders de la Motte som utspelar sig i Bjuv och ska bli en TV-serie på ViaPlay. Anders de la Motte har växt upp i Bjuvs kommun och med projektet uppmärksammas också ett lokalt författarskap. Bibliotekspersonalen hoppas att en gemenskap ska skapas kring boken och att det uppstår boksamtal på olika platser i kommunen. Biblioteket ska organisera olika aktiviteter och bland annat uppmärksamma de olika platser i kommunen som finns med i boken.

  • Oxiebiblioteket Biblioteken i Malmö får 50 000 kronor för att tillsammans med Kollaborativet testa nya metoder för särskoleelevers delaktighet på biblioteket. Syftet är att göra det möjligt för målgruppen barn och unga med funktionsnedsättningar att vara delaktiga och ha inflytande. Genom att experimentera med nya former av verksamhet tillsammans med scenkonstgruppen Kollaborativet vill Oxiebiblioteket att barn och unga med funktionsnedsättningar ska se biblioteket som en självklar plats som de kan vara med och påverka och skapa utifrån sina förutsättningar.

   Biblioteket ska tillsammans med Kollaborativet bjuda in elever och pedagoger från grundsärskolan för att delta i en konstnärlig medskapandeprocess under två veckor. Projektet är att betrakta som ett utforskande av nya metoder för att samla kunskap om mötet med målgruppen, det fysiska rummet och anpassning av programverksamhet som en del i det ständigt pågående arbetet med att skapa ett tillgängligt bibliotek.

  • Malmö stadsbibliotek får 37 500 kronor för projektet Romska aktiviteter för barn och unga. Syftet är att göra den romska kulturen synlig för malmöborna och att nå nya målgrupper. Ambitionen i projektet är att det i förlängningen ska leda till att fler romska grupper ska vilja använda biblioteket och gärna själva arrangera aktiviteter. Detta är en del i uppbyggnaden av det romska biblioteket på Malmö stadsbibliotek. Genom att samarbeta och experimentera tillsammans med lokalsamhället vill bibliotekspersonalen utveckla det romska bibliotekets arbete med barn och unga.

   Under 2023 kommer personalen att genomföra sagostunder med pyssel på minst två romska varieteter vid fem tillfällen. Romadagen kommer att firas på Stadsbiblioteket i Malmö med musik, dans, sång, traditionella kläder och sagostund.

  • Eslövs bibliotek får 525 000 kronor för att bjuda in konstnärer till residens. Syftet är att skapa möjligheter för långsiktiga relationer mellan konstnärer, biblioteket, invånare och kulturlivets aktörer.
   Eslövs bibliotek får medel för att utlysa fyra konstnärliga residens. De är på tre månader vardera och riktar sig mot deltagarbaserad konst- och kultur.

   Residensen är öppna för konstnärer från alla olika konst- och kulturområden. Konstnärerna som väljs ut får tillgång till en arbetsplats på biblioteket och ska utifrån denna arbeta med deltagarbaserad kultur som riktar sig mot bibliotekens prioriterade målgrupper: Barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och Sveriges nationella minoriteter.

   Syftet med projektet är att forma långsiktiga och positiva relationer mellan biblioteken, invånarna och kulturlivets aktörer. Konstnärer från hela Skåne är välkomna att ansöka om residensen även om sökande från Eslövs kommun kommer att prioriteras.

  • Biblioteken i Malmö Garaget får 282 000 kronor för att sprida erfarenheterna från projektet Gröna biblioteket som Garaget drev under 2020–2021 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Gröna biblioteket handlar om att utveckla biblioteket som plats som inspirerar och praktiserar hållbarhet tillsammans med användarna, med särskilt fokus på ekologisk och miljömässig hållbarhet.

   Projektet Gröna Biblioteket Garaget Hållbar Höst har som syfte att ta vara på det koncept som arbetats fram inom Gröna Biblioteket och väva in det långsiktigt i biblioteksverksamheten. Syftet är också att sprida erfarenheterna från projektet inom Malmö och gentemot andra bibliotek i Skåne, samt att arbeta för att öka samarbete kring hållbarhet mellan biblioteken i Malmö, andra bibliotek i Skåne och civila samhällsaktörer.

  • Folkbiblioteken i Lund får 250 000 kronor för att under 2023 utveckla metoder, samverkan och koncept för att stärka barns läsning, lärande och delaktighet under lekfulla former genom aktiviteter, eget skapande, upplevelser och utställning på det historiska temat Lunds Domkyrka 900 år.

   Folkbiblioteken i Lund ska etablera eller fördjupa sitt samarbete med relevanta aktörer såsom skola, särskola, fritidsverksamhet, LSS-verksamhet, Lunds domkyrka, författare, studieförbund, Kulturen, Uppåkra arkeologiska centrum och Lunds historiska museum. Fokus ska ligga på barn som har långt till läsning, annat modersmål än svenska eller funktionsnedsättningar – metoder och modeller för att nå barn som tillhör dubbelt eller flerdubbelt prioriterade målgrupper ska utvecklas.

  • Svedala kommun får 370 000 kronor till ett läsfrämjande projekt under 2022 och 2023. Projektet ska fördjupa och bredda Svedala biblioteks läsfrämjande arbete på och utanför biblioteken genom ett samarbete med danskompaniet Memory Wax, musikern Dan Knagg och illustratören Hanna Albrektson.

   Syftet är att bland annat att lyfta bilderboken, förstärka läsupplevelsen för både barn och vuxna samt utforska nya vägar in i läsningens värld. Det ska ske genom föreställningar, olika former av musik- och bildberättande och workshops och andra medskapande aktiviteter på kommunens tre bibliotek. Arrangemangen tas fram av de externa aktörerna och bibliotekets personal tillsammans, och även i samspel med deltagarna.

   Biblioteket vill nå nya målgrupper som kan tilltalas av att upptäcka berättelser genom musik, dans eller bildkonst. I projektet ingår fortbildning av personalen på biblioteket för fortsatt arbete med litteraturförmedling med hjälp av olika konst- och uttrycksformer även efter projektets slut.

   Projektet är ett sätt att lyfta biblioteken som en demokratisk plats där allas rätt till konst och kultur värnas, men ger också en möjlighet att utforska hur konstnärer och musiker kan använda och utveckla sitt konstnärliga arbete för att arbeta läsfrämjande.

  • Sjöbo kommun får 350 000 kronor till ett projekt som under närmare ett och ett halvt år ska utveckla och fördjupa Sjöbo biblioteks verksamhet för barn och unga, med särskilt fokus på barn och unga med funktionsnedsättning.

   Personal på Sjöbo bibliotek ska i nära samarbete med en sång- och rytmikpedagog på Kulturskolan i Sjöbo ta fram nya former av språkfrämjande aktiviteter riktade mot målgruppen, i samråd med grundsärskolans personal och äldre elever. Deltagarnas egna röster står i centrum för aktiviteterna, både som tal- och sångverktyg och som en möjliggörare för demokrati och delaktighet. Exempel på aktiviteter är gemensamma sångstunder på fritidshemmen, att göra egna sånger och ljudeffekter till böcker eller skriva texter och budskap.

   Genom att särskilt anpassa och marknadsföra aktiviteterna till barn och unga med funktionsnedsättning, till exempel via fritidshem, habilitering och intresseorganisationer, hoppas biblioteket kunna nå barn och unga som i dagsläget varken besöker bibliotek eller kulturskola.

  • Klippans kommun får 260 000 kronor till ett projekt som ska utveckla bibliotekens arbete för den prioriterade målgruppen barn och unga i Klippans kommun. Detta ska ske genom att bibliotekens uppsökande verksamhet mot unga stärks. Klippans kommun har många utmaningar på det socioekonomiska området. Eftersom relativt få invånare har högre utbildning är det särskilt angeläget att satsa på folkbildning. Här är folkbiblioteket en viktig aktör. De flesta mindre barn har regelbunden kontakt med biblioteket men bibliotekspersonalen vill utveckla relationen så att den fortsätter upp i åren. Primär målgrupp för projektet är ungdomar i åldrarna 12–19 år.

   Projektet genomförs under hösten 2022 och hela 2023 och under hela projektet ska en barnbibliotekarie arbeta uppsökande mot kommunens träffplatser för unga, inklusive aktivitetshuset Sågen ‒ möjligheternas hus. I arbetet ingår att pröva metoder för medskapande och brukarinvolvering och kunskapsutbyte med andra verksamheter som till exempel fritidspersonal. Inbjudan till samarbete kommer även att göras till föreningar med aktiviteter i Sågen.

   Målgrupperna kommer att få möjlighet att delta i planering av aktiviteter inom projektet. Personalen i projektet kommer att testa olika metoder och sedan utvärdera hur de fungerar. För att sprida erfarenheter och resultat från projektet kommer en rapport att produceras och spridas i biblioteksnätverken, bland annat genom Familjen Helsingborgs blogg.

  • Biblioteken i Malmö får 285 600 kronor för projektet Läsambassadörerna det trippla åtagandet där unga Malmöbor arbetar som läsambassadörer under sommaren 2022. De genomgår en utbildning och får handledning under arbetet.

   Läsfrämjande verksamhet erbjuds dels i det offentliga rummet, dels via biblioteken och via verksamheter och aktörer som Läsambassadörerna samarbetar med, som öppna förskolor, föreningar och sommarläger. Läsfrämjande aktiviteter med fokus på särskilt prioriterade målgrupper genomförs.

   Läsambassadörerna läser tillsammans med barn och unga, tipsar om böcker, berättar, informerar om biblioteksverksamhet och inspirerar barn och unga att hitta ingångar till språk, böcker och läsning.

  • Lomma kommun får 110 000 kronor för att kunna öppna Digidelcenter på kommunens bibliotek i Lomma och Bjärred. Lomma kommun arbetar aktivt med att digitalisera den kommunala servicen enligt en av Kommunstyrelsen antagen digital agenda. Biblioteket vill satsa på två spår:

   • hands on hjälp till seniorer, varav många har en funktionsnedsättning
   • MIK för vuxna till en bredare allmänhet

   Projektet ska hjälpa verksamheten med implementeringen, både internt på biblioteken och externt. Digidelcenter skapar bättre möjligheter att hantera invånarnas utmaningar med den pågående digitaliseringen.

  • Eslövs kommun får 39 000 kronor för att skolbiblioteksnätverket i Eslöv i samråd med IKT-pedagogerna på Eslövs skolor ska anordna en föreläsning den 11 januari med författaren Andreas Ekström utifrån hand nya bok Bekvämlighetens tyranni. Boken handlar om hur digitala aktörer nyttjar att människor låter bekvämlighet gå före försiktighet när det kommer till våra digitala vanor. Arrangemanget ska lyfta diskussioner om digital integritet och om hur digitaliseringen riskerar att bli en övervakningsapparat i fel händer. Målgrupp är bibliotekspersonal i Skåne från samtliga bibliotekstyper.

  • Folkbiblioteken i Lund får 50 000 kronor för att arrangera två heldagsutbildningar för personal inom vård- och omsorgsverksamheter som har intresse av att utbilda sig till läsombud. Genom utbildningen får de en fördjupning i hur de kan arbeta med läsning, litteratur och information med sina brukare. Utbildningstillfällena äger rum i Malmö respektive Kristianstad och ska ge personal inom vård- och omsorgsverksamheter verktyg för att kunna arbeta med läsning, litteratur och information på sina arbetsplatser. De ska även få en ökad förståelse för vikten att arbeta med dessa frågor. Utbildningstillfällena ska också främja kontakt mellan deltagarna och folkbiblioteksverksamheten – en kontakt som kan utvecklas till ett fortsatt samarbete i respektive kommun, efter avslutad utbildning.

  • Lindholmen science park får 150 000 kronor för att arrangera konferensen Future of Democracy Summit under H22 City Expo den 13 juni 2022. Future of Democracy etablerades under 2021. Initiativet leds av nationella innovations- och samverkansplattformarna AI Sweden och Medier & demokrati. Fokus är gränslandet mellan teknik och demokrati med nyckelfrågan hur digitalisering och artificiell intelligens framgångsrikt och tillitsskapande moderniserar och stärker samhället samtidigt som omvandlingen sker på ett demokratiskt hållbart sätt. Future of Democracy Summit under H22 City Expo kommer i huvudsak fokusera på två spår:

   • demokrati, påverkan och säkerhet
   • frågan hur det offentliga Sverige kan moderniseras med ny teknik

   Vilka möjligheter finns för en bättre och mer resurseffektiv samhällsservice?

  • Skurups bibliotek får 50 000 kronor för att undersöka förutsättningarna för samarbete i BSSO (Bibliotek Skåne Sydost) när det gäller att ändra klassifikationssystem från SAB till Dewey. Ett beslut har redan tagits om att de fem huvudbiblioteken (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad) med tretton tillhörande filialer och två bokbussar inom en rimlig tidsrymd ska övergå till Dewey. I projektet ska en tidigare gjord förstudie från 2015 revideras efter nuvarande förutsättningar. De som arbetar med detta revideringsarbete ska ersättas av vikarier.

   Biblioteken ska också köpa in och genomföra de fortbildningar som finns tillgängliga för att så många som möjligt ska få ta del av dessa. Dessutom ska personalen göra studiebesök på bibliotek som redan sedan tidigare använder sig av Dewey.

  • Biblioteken i Örkelljunga får 50 000 kronor till en förstudie. En utredare ska undersöka möjligheter, omvärldsbevaka goda exempel från mindre kommuner och se över de olika delarna som ingår i den nybildade kundtjänsten i samverkan med Örkelljunga bibliotek. Målet är att öka tillgängligheten när det gäller invånarnas kontakt med kommunen.

  • Höörs bibliotek får 50 000 kronor till ett projekt som ska undersöka om de kan använda biblioteket som arena för invånarnas delaktighet i den digitala utvecklingen, inte minst för de många äldre som bor i kommunen, genom att etablera ett Digidelcenter. I Höörs kommuns digitaliseringsstrategi står att: ”Både medarbetare och medborgare ska ges förutsättningar att vara med i förändring kopplad till digital utveckling”.

   Syftet med projektet är:

   • att verka för att minska det digitala utanförskapet i kommunen
   • att möjliggöra invånares delaktighet i digital utveckling
   • att öka bibliotekets roll och status i lokalsamhället

   Projektet är ett samarbete mellan Höörs bibliotek och kommunens digitaliseringsenhet.

  • Staffanstorps kommun får 50 000 kronor för att undersöka möjliga vägar för kommunens konsthall och folkbibliotek att fördjupa och förnya sitt samarbete kring målgruppen barn och deras vuxna. Inom ramen för projektet anställer konsthallen en konstpedagog som håller i skapande aktiviteter kopplade till utställningarna på konsthallen. Målgruppen för aktiviteterna är barn och deras familjer. Under 2023 är fem olika utställningar planerade i konsthallen. Konstpedagogen kommer att förutom att hålla i skaparverkstäder på konsthallen också besöka biblioteken i kommunen och hålla i skapande aktiviteter i samband med utställningarna.

   Bibliotek och konstpedagog kommer utöver det att tillsammans genomföra utomhusaktiviteter i form av pop up-verksamhet med bibliotekens lådcyklar. Genom det gemensamma projektarbetet kan även andra samarbetsområden upptäckas och utvecklas.

  • Bjuvs bibliotek får 50 000 kronor till ett projekt som ska utforska hur faktaböcker kan bli mer tillgängliga för barnen och hur personalen kan arbeta med Dewey klassifikationssystem på barnavdelningen. Som ett led i detta utforskande arbete ska personalen även se över hur de kan strukturera avdelningen på ett begripligt sätt med märkningen, skyltar och symboler för barn med funktionsnedsättning. I projektet kommer personalen att ha fokus kring frågan om hur de kan uppnå verklig delaktighet tillsammans med målgruppen.

  • Helsingborgs bibliotek får 22 200 kronor för att tillsammans med logopedmottagningen vid Helsingborgs lasarett och BVC Helsingborg ta fram språkstimulerande material inom olika språkliga områden för barn med språkstörning. Barn som har fått remiss från BVC för logopeden får samtidigt en inbjudan att låna språkpåse på sitt bibliotek. Språkpåsarna är en preventiv åtgärd som sätts in samtidigt med att BVC skickar remiss till logopeden.

  • Biblioteket/kulturpunkten Bromölla får 50 000 kronor till ett projekt som ska ge större möjligheter för barn i förskoleålder att uttrycka sig kroppsligt och språkligt genom att lyssna på och gestalta språket med kroppen. Biblioteket kommer i projektet att samarbeta med kommunens nio förskolor. Under läsåret kommer barnen att få uppleva olika uttrycksätt och själva uttrycka sig genom kroppen genom bland annat rytmik, känslor, skapande, dans, rörelse, musik och sånglekar. Förberedelser och genomförande kommer att ske i nära samverkan mellan bibliotek och förskolor. Alla förskolor kommer att få ett inspirationshäfte med förslag på hur barnen kan få prova att uttrycka olika känslor genom kroppen. Alla 5-åringar inom förskolan kommer också att bli inbjudna till en sagostund på biblioteket, där de tillsammans med barnbibliotekarien får ta del av exempelvis yoga- eller rörelsesagor. Alla 5-åringar kommer också att få dansläsa boken ”Kotten får besök” tillsammans med dansduon Waileth & Bardon.

  • Rosengårdsbiblioteket får 50 000 kronor till ett projekt som ska skapa underlag för att bygga upp en målgruppsanpassad småbarnsavdelning och sagorum på Nya Rosengårdsbiblioteket. Underlaget ska skapas genom att samla in kunskap och relevanta perspektiv i dialog med andra verksamheter, med barn och unga och genom workshops tillsammans med en scenograf. Resultatet ska användas för att säkerställa flexibla, målgruppsanpassade och läsfrämjande miljöer för barn som möjliggör delaktighet och medskapande.

  • Landskrona bibliotek får 50 000 kronor till ett projekt som ska uppmuntra föreningar att arrangera program och aktiviteter på biblioteket under dagtid. Syftet är också att uppmuntra till samarbete med föreningar kring bland annat Agenda 2030 och aktiviteter för nysvenskar, samt samarbete mellan bibliotekets olika verksamheter, till exempel deras kafé som drivs av personer med funktionsvariation. I projektet kommer biblioteket att anordna föreläsningar på dagtid och diskussionsträffar med tematiskt innehåll om hur de kan skapa möten mellan människor på biblioteket, exempelvis hur de kan uppmuntra äldre föreningsmedlemmar att delta i bibliotekets språkkaféer.

  • Trelleborgs kommun får 50 000 kronor för att utveckla och förnya bibliotekets programverksamhet genom att för första gången arrangera en litteraturfestival. Festivalen ska äga rum under våren 2023. För att försöka nå och inkludera fler ska litteraturfestivalen vara kostnadsfri och äga rum på en helg.

   Litteraturfestivalen ska bland annat innehålla en öppen bokcirkel med författarsamtal, författarbesök, filmvisningar med samtal samt en läsfrämjande inspirationsföreläsning, som även riktar sig till bibliotekspersonal från hela Skåne. För att sänka tröskeln till aktivt deltagande ska pocketböcker delas ut inför den öppna bokcirkeln och filmvisningarna.

   Eftersom Trelleborgs kommun är finskt förvaltningsområde kopplas en eller flera programpunkter till det sverigefinska, bland annat i samarbete med den finska filmklubben Filmiklubi.

   Biblioteket samarbetar i projektet med Trelleborgs museer, kommunens filmpedagog och bibliotekets filmklubb.

  • Staffanstorps bibliotek får 50 000 kronor till ett projekt som ska utforska hur biblioteken i Staffanstorp och Hjärup kan arbeta fördjupande med programverksamhet riktad mot barn i åldern 0-6 år. Syftet är att utöka den kreativa och sociala betydelsen för barnpubliken och deras vuxna. Projektet planeras, genomförs och utvärderas med hjälp av betydelsekompassens fyra dimensioner och tolv parametrar.

  • Kävlinge kommun får 34 000 kronor till ett projekt som ska arrangera bokcirklar för deltagare i daglig verksamhet. Bibliotekspersonal ska, tillsammans med deltagare i daglig verksamhet och personal, undersöka vilken typ av böcker, form och genre, som bokcirkelns deltagare kan läsa och diskutera gemensamt tillsammans med en cirkelledare. Tillsammans med bokcirkelns deltagare och utifrån deras intresse och förutsättningar ska ett författarbesök planeras och genomföras. En inspirations föreläsning kommer också att anordnas för intresserade stödpersoner inom daglig verksamhet och för bibliotekarier i kommunen, med möjlighet för andra intresserade bibliotekarier utanför kommunen att delta.

  • Ystads bibliotek får 35 000 kronor för att tillsammans med danskompani Memory Wax undersöka om barn mellan 2 och 5 år kan hitta ett sätt att kommunicera via dans. Kan barn och vuxna mötas på ett nytt sätt genom dansen? Projektet är även en kompetensutvecklingsinsats för bibliotekspersonalen.

  • Biblioteken i Höganäs får 120 000 kronor för att under 2022 genomföra ett projekt som ska lägga grunden för framtidens bibliotek i Höganäs kommun. Utgångspunkten är social hållbarhet genom inflytande från bibliotekets prioriterade målgrupper – barn och unga, personer med funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska. I projektet ska målgrupperna bjudas in till medborgardialoger om behov av biblioteksverksamhet och biblioteksmiljöerna. Bibliotekspersonalen ska också höja sin kompetens om delaktighetsmetoder och användningsområden för dessa.

  • Biblioteken i Malmö får 210 000 kronor för att under de kommande två åren arbeta med ett delprojekt med redaktioner till ett större projekt, kallat Rum för demokrati. Syftet är att demokratisera det offentliga rummet och bredda det offentliga samtalet. I arbetet med arrangemang ska grupper, som kallas redaktioner, arbeta fram innehållet. Dessa redaktioner ska förstärkas med sakkunniga med specialkompetens inom området som behandlas. De sakkunniga kan vara personer som till exempel tillhör nationella minoriteter och/eller representanter för folkbildning, civilsamhället och universitet.

  • Bjuvs bibliotek får 83 812 kronor för att under våren 2022 utveckla programverksamheten för barn och ungdomar med hjälp av nya digitala metoder och verktyg. Ambitionen är att stärka den digitala kompetensen hos barn- och ungdomsbibliotekarierna i Bjuvs kommun genom studiebesök och workshops som kommer att handla om digitala boktips, kreativt skapande med greenscreen, Microbit och digitala makerspace. I projektet kommer tre workshops att hållas med barn- och ungdomsbibliotekarierna med öppen inbjudan till andra bibliotekarier i Skåne. En workshop kommer att hållas med både bibliotekarier och barn som deltagare.

  • Burlövs bibliotek får 132 000 kronor för att under 2022 utvidga den läs- och litteraturfrämjande verksamheten med skrivfrämjande aktiviteter. Läsning, skrivande och språkutveckling hänger tätt ihop. Burlövs bibliotek vill uppmuntra till kreativitet och ge människor möjlighet att tillägna sig språket på nya sätt. Den skrivfrämjande verksamheten kommer att rikta sig till en bred målgrupp med särskild inriktning på unga och personer med annat modersmål än svenska. Stödet kommer att användas för att anlita utbildade skrivpedagoger.

  • Dawit Isaak-biblioteket på Malmö stadsarkiv får 350 000 kronor till ett projekt som ska stärka kunskaperna och engagemanget för demokrati, yttrandefrihet och konstnärlig frihet hos barn och unga i Skåne.
   Dawit Isaak-biblioteket, som finns på Malmö stadsarkiv, ska under 2022 utveckla sin verksamhet med pedagogiska klassvisningar. Projektet ”Kompetensfördjupning i demokrati, yttrandefrihet och konstnärlig frihet genom Dawit Isaak-biblioteket” ska bland annat ta fram metoder till visningar för skolklasser som inte har möjlighet att ta sig till Malmö.

   Redan idag tar Dawit Isaak-biblioteket emot ungdomar i årskurs nio i Malmö stad för pedagogiska klassvisningar. Tanken är att klassvisningarna ska uppmuntra eleverna att forma sina egna tankar kring yttrandefrihet, censur och vad som är viktigt för att kunna leva i en demokrati tillsammans. I det nya regionalt inriktade projektet vill Dawit Isaak-biblioteket utforska möjligheterna att erbjuda klassvisningar även till andra årskurser på högstadiet och gymnasiet.

   Dawit Isaak-biblioteket är inriktat på yttrandefrihet och specialiserar sig på litteratur som av olika skäl har förbjudits eller censurerats.

   Biblioteket är ett samarbete mellan Malmö Stadsarkiv, Biblioteken i Malmö, svenska Pen och fristadsorganisationen Icorn.

   Det är uppkallat efter Dawit Isaak, en svensk-eritreansk journalist och författare som sitter fängslad i Eritrea sedan 2001 utan rättegång för att han publicerat kritik mot regimen i Eritrea.

  • Hässleholms bibliotek får 130 000 kronor för att under 2022 göra en översyn av bibliotekets fysiska och kognitiva tillgänglighet inför skapandet av en särskild lugn plats i biblioteksrummet, kallad Bersån, anpassad för personer med funktionsvariationer. Processen ska ske med hjälp av workshops, dialog- och fokusgrupper med berörda besökare, och i samarbete med berörda föreningar och förvaltningar. För att få ett gediget underlag till Bersån ska biblioteket dessutom konsultera till exempel Begripsam och en arkitekt med specialkompetens. Ett mål med projektet är att personalen på biblioteket ska få ökad kunskap och medvetenhet om tillgänglighet och anpassning, samt de lagar som styr detta.

  • Perstorps bibliotek får 251 072 kronor för att under våren och sommaren 2022 arbeta uppsökande gentemot två av bibliotekets prioriterade grupper: nya svenskar som kan lite eller ingen svenska, samt äldre personer som inte kan, vill eller vågar ta sig till biblioteket själva. Genom hembesök och pop up-bibliotek vill biblioteket erbjuda hjälp med exempelvis digitala frågor, Boken kommer och andra tjänster och aktiviteter. Ambitionen är att samverka med bland annat hemtjänst och en folkhögskola i kommunen. Syftet är att fler ska få kunskap om det som biblioteket har att erbjuda den enskilda individen.

  • Simrishamns bibliotek får 150 000 kronor för att under 2022 utveckla den kognitiva tillgängligheten på biblioteket. Projektet är en fortsättning på tidigare arbete med rumslig utveckling inom Stärkta bibliotek. Syftet är att göra biblioteket tillgängligt, tydligt och tryggt vad gäller intryck, funktioner, skyltning och navigation, samt att öka kunskapen i personalen om kognitiv tillgänglighet. Underlag och kunskap ska införskaffas med hjälp av Begripsam och en konsult, samt genom utbildningar och studiebesök. Arbetet kommer att ske tillsammans med målgruppen som är besökare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av olika slag.

  • Kävlinge och Löddeköpinge Bibliotek får 10 000 kronor för att skapa en fortbildningskurs till plattformen Digiteket i hur de olika digitala databaserna inom släktforskning fungerar. Släktforskning är en populär fritidssysselsättning som ofta görs på folkbibliotek som har tillgång till olika släktforskningsresurser. Bibliotekspersonal är sällan utbildade i hur dessa program fungerar och har därför inte förmåga att handleda släktforskarna och hjälpa dem vidare. Bibliotekarier i Kävlinge kommun har en fördjupande kunskap i släktforskningsresurser och ska med en digital kurs på plattformen Digiteket dela sina kunskaper och erfarenheter.

  • Eslövs stadsbibliotek får 120 000 kronor till en förstudie som ska utforska möjligheterna med ett kreativt residens på folkbibliotek för att genom det stärka förutsättningarna för communitykonst och –kultur/deltagarbaserad kultur i en kommun. Förstudien ska tas fram under perioden 2021-12-01 till och med 2022-05-31.

  • Helsingborgs bibliotek får 89 000 kronor till ett projekt som ska vidareutveckla den digitala verksamheten för barn, unga och deras vuxna, genom ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal i familjen Helsingborg. Projektet är en fortsättning på ett tidigare kompetensutvecklingsprojekt med fokus på programmering. I projektet ska de arrangera en utbildningsdag, där bibliotekarier inom Familjen Helsingborg delar kunskap och erfarenheter från digital programverksamhet med varandra och med andra bibliotekarier i Skåne. De kommer även anordna en programserie med digitala lov- och helgaktiviteter och workshops som är öppna för alla men har fokus på barn, unga och deras vuxna.

  • Eslövs stadsbibliotek får 21 700 kronor för att genomföra en halvdags utbildning om hur man kan öka barns och ungas delaktighet i verksamheten. Utbildningen ska genomföras av Perspektivbyrån. Syftet med projektet är att få ökad kunskap för att långsiktigt kunna arbeta med demokrati och fri åsiktsbildning mot barn och unga inom biblioteksverksamheten.

  • Ystad bibliotek får 35 000 kronor för att arrangera en kompetensutvecklingsdag om HBTQ+/Normkreativitet och att höra alla röster. Syftet med utbildningsinsatsen är att få inspiration och verktyg för att arbeta med dessa frågor och att hitta praktiska sätt som är anpassade för det egna biblioteket och för samarbetet med andra bibliotek och andra kulturaktörer.

  • Garaget, Biblioteken i Malmö får 35 000 kronor ett läs och litteraturfrämjande projekt genom kropp, konst och dans. Syftet är att ge biblioteksbesökarna nya perspektiv och verktyg för att närma sig läsning, litteratur och biblioteksrummet. Detta görs genom att använda dans och konstnärliga metoder, med målet att verka läs-, litteratur- och hälsofrämjande. Projektet genomförs under mars månad 2022 av den konstnärliga duon Brewer & Blennow.

   Ett interaktivt konstverk, kallat ”Läsfåtölj” som bjuder in besökare och uppmanar till att både läsa och lyssna på nya vis ska installeras på biblioteken. Projektet kommer att arbeta aktivt mot olika målgrupper som besöker biblioteket och utveckla metoder för att närma sig kropp och litteratur på nya vis.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor för att ta fram och genomföra en utbildning för läsecirkelledare för målgruppen äldre. Syftet är att de ska känna sig trygga med och ha goda kunskaper om att leda läsecirklar på egen hand. Utbildningen ska ge grundläggande bok- och bibliotekskunskap och bidra med läsinspiration. Under 7–8 sammankomster ska deltagarna få kunskaper om och möjlighet att diskutera kring olika sätt att genomföra en läsecirkel och olika samtalsmetoder kring litteratur. De introduceras för vad biblioteket kan erbjuda, som lokaler, litteratur och rådgivning. De lär sig söka och beställa litteratur på biblioteket på egen hand, och ges en introduktion till hur de kan använda olika digitala resurser, som Legimus och e-ljudböcker. Deltagarna får kunskap om bibliotekets genreindelningar och bibliotekspersonal ska hålla bokprat om böcker som passar att använda i läsecirkel. Inspirationsföreläsning med läsecirkelspedagog och något författar- eller förlagsbesök ingår också.

  • Helsingborgs bibliotek får 25 781 kronor för projektet Bokstart - läslust och samtal med teater kring boken. Syftet med projektet är att ge föräldrar och barn en möjlighet att fortsätta samtal och lek kring boken hemma efter besöket på biblioteket genom att kombinera läsning och teater. En teaterföreställning, "Vem är arg?", baserad på Stina Wirséns bilderbok ska visas för barn och vuxna på biblioteket. Biblioteket ska sedan erbjuda en workshop för barnen och föräldrarna efter föreställningen där material delas ut som uppmuntrar till vidare arbete och samtal kring boken och föreställningen.

  • Helsingborgs bibliotek får 30 000 kronor till ett projekt som ska ge personalen på biblioteket mer kunskap om bemötande och inkludering av målgruppen som är trippelt prioriterad: barn och unga med funktionsnedsättning och som har annat modersmål än svenska. Syftet med projektet är att under våren 2022 genomföra en förstudie där de interna och externa resurser som krävs för att nå gruppen inventeras.

  • Biblioteket i Svedala kommun får 30 000 kronor för projektet Bokstart med Memory Wax. Syftet är att undersöka om biblioteken i Svedala kan hitta nya sätt att arbeta språkstimulerande med barn 0–3 år och deras vuxna genom att samarbeta med andra aktörer, i detta fall danskompaniet Memory Wax. Under våren 2022 ska bibliotekspersonalen erbjuda barn och deras vuxna en dansföreställning i kombination med en efterföljande workshop där de får möjlighet att tillsammans bearbeta sin upplevelse. Personalen ska skicka med material hem för att samtalet mellan barnet och den vuxne ska fortsätta även efter att de lämnat biblioteket. Med materialet kommer också en bok till den vuxne, med förhoppning om att skapa fler läsande förebilder i små barns närhet.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till projektet ”Demokrati – att göra skillnad”. Syftet är att inför valet 2022 synliggöra demokrati för de boende i Lund, på ett lättillgängligt språk som kan nå ut och fram till så många som möjligt. Fokus ska vara medborgares rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Samtliga evenemang samt texter och kommunikationsmaterial ska vara på lätt svenska eller översatt till andra språk.

   Folkbiblioteken i Lund har genom Stärkta bibliotek valt att satsa på att målgruppsanpassa sina stadsdelsbibliotek. Tre av stadsdelsbiblioteken har fokus på nyanlända och nya i Sverige. En programserie ska genomföras på dessa bibliotek, med evenemang som knyter an till det överliggande temat. Personal som arbetar med projektet ska också delta på lokala evenemang utanför biblioteken och åka ut till mötesplatser i kommunen.

   Exempel på program kan vara att bjuda in barn att "ta över biblioteket", visa unga hur man kan göra sin röst hörd även då man inte får rösta, hjälpa till med att skriva medborgarförslag och berätta hur man gör för att engagera sig i lokalsamhället och påverka på många olika sätt. Detta ska uppnås genom samarbete med lokala föreningar och aktörer men även med engagerade privatpersoner som kan bidra med idéer och nätverk för att på så sätt kunna nå ut till så många som möjligt

  • Stadsbiblioteket i Malmö/KRUT får 35 000 kronor för att undersöka hur verksamheten KRUT på Malmö stadsbibliotek kan starta ett nytt samarbete med ungdomar som praktiserat på biblioteket. I samarbete med Tidskriften Mana, Krut och Ung i sommar Malmö fick 15 ungdomar från hela Malmö en praktikplats på stadsbiblioteket sommaren 2021 där de fick utbildning inom antirasism och diskrimineringsfrågor. Hur kan deras intresse och engagemang fångas upp på bästa sätt? Projektet ska skapa förutsättningar för att de unga ska kunna organisera en egen antirasistisk plattform på KRUT under namnet KOLL. Utöver detta ska också idéer gemensamt arbetas fram för hur innehållet i KOLL-projektet kan bli en del av skolutbildningen.

  • Skurups bibliotek får 35 000 kronor till ett projekt som ska främja språkutvecklingen för barn i åldrarna 0–1 år. Tillsammans med Barnhälsovården i Skurup och Rydsgård ska bibliotekspersonalen under 2022 bjuda in alla föräldrar med barn 0–1 år för att berätta om biblioteket, visa de olika avdelningarna och tipsa om böcker, sånger, rim och ramsor. En rytmikpedagog kommer att ha en barnföreställning som är cirka 20 minuter för 10 barn per gång. Stödet ska användas till föreställningarna med rytmikpedagogen.

  • Lomma kommun får 35 000 kronor för projektet Skrivardagen. Bjärreds och Lommas bibliotek ska tillsammans med två skrivpedagoger arrangera skrivardagar för unga vuxna och vuxna i april 2022. Skrivardagarna ska inspirera och uppmuntra kommuninvånare att utveckla sitt eget skrivande. Dagarna innefattar skrivövningar i grupper, individuell textrespons/feedback, samtal om skrivteknik, skrivprocessen och författaryrket med många möjligheter att ställa frågor.

   Ett syfte med projektet är att uppmuntra till kreativitet och eget skrivande. Bjärreds och Lommas bibliotek vill utveckla och bredda sin verksamhet genom att uppmuntra till eget skapande och delaktighet. Ett syfte är också att genom skrivardagar skapa en arena där skrivande kommuninvånare och personer som vill komma igång med skrivandet kan träffas och utbyta erfarenheter.

  • Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor för att utveckla biblioteksbussens verksamhet. Projektet ska undersöka hur verksamheten på ett genomtänkt och hållbart sätt kan nå de prioriterade målgrupperna barn och unga, barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar, samt äldre personer med långt avstånd till sitt närmaste folkbibliotek. Bibliotekspersonalen vill undersöka hur olika samarbeten med andra förvaltningar och externa aktörer i staden kan fördjupa och bredda det läsfrämjande arbetet.

   I projektet ska de kartlägga olika verksamheters - såsom särskolor, dagliga verksamheter, LSS-boenden, vårdboenden och förskolors - avstånd till biblioteken i samarbete med Stadsbyggnadskontoret. De ska testa ett digitalt bokningssystem och göra intervjuer och workshops med medarbetare inom organisationen samt med medarbetare inom andra förvaltningar. De ska även besöka andra kommuners biblioteksbussverksamhet för att få inspiration.

  • Biblioteken i Kävlinge kommun får 35 000 kronor till ett projekt som med filmskapande som metod undersöker hur Kungliga bibliotekets rekommendationer för fjärrlån efterlevs i Skåne, med ett visst fokus på Sydväst och Kävlinge. Detta för att belysa de eventuella svårigheter som uppstått sedan pandemin, men också för att försöka finna den utvecklingspotential som finns i Skåne vad gäller fjärrlån och mediesamarbete. Det är också ett sätt för Kävlinges bibliotekspersonal att lära sig filmmediet och göra detta till en del av den ordinarie verksamheten. Projektet pågår mellan november 2021 och juni 2022.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till ett projekt som med utgångspunkt från en multimediakiosk i Löwenströmska trädgården utanför Stadsbiblioteket i Lund, skapa en trygg och välkomnande plats för berättelser och delaktighet. I projektet ingår att arbeta fram nya former för läsfrämjande och digitalisering som blir tillgängligt för alla utomhus. Genom en digital, interaktiv "multimediakiosk" i parken vill Folkbiblioteken i Lund nå fler barn och vuxna än dem som självmant hittar in till biblioteket och skapa ett mervärde i parken och staden.

   I projektet ska metoder och aktiviteter kopplade till sagokiosken utvecklas. Samarbete ska etableras med andra (till exempel lokala författare, berättare, kulturskola, förskola, skola, kulturaktörer, Visit Lund, föreningar) kring innehållet i sagokiosken. Bibliotekspersonalen ska utforska metoder och aktiviteter för prioriterade målgrupper, till exempel barn med annat modersmål än svenska, barn med funktionsnedsättningar, småbarnsfamiljer, förskolegrupper och klasser, för att med utgångspunkt från Sagokiosken, utveckla arbetet med läsfrämjande, berättande och digital delaktighet.

  • Biblioteken i Svedala får 35 000 kronor till ett projekt för att genomföra ett byte av klassifikationssystem med övergång från SAB till Dewey enligt rekommendationen från Svensk biblioteksförening. Detta ska göras i samband med flytt till nya lokaler i Svedala hösten 2021. Praktiskt innebär det katalogarbete och praktiska göranden med ny hylluppställning och skyltning. Arbetet börjar i Svedala, och med erfarenheterna därifrån går arbetet sedan vidare med biblioteken i Bara och Klågerup.

  • Lomma bibliotek får 35 000 kronor till ett projekt som med hjälp av en särskild läsfrämjande metod, Shared Reading, ska stötta människor som lider av långvarig hjärntrötthet med kognitiv påverkan (orsakad av exempelvis förvärvad hjärnskada, stress och utbrändhet).

   En bibliotekarie och en logoped, båda utbildade i den läsfrämjande metoden Shared Reading, ska i samarbete med vårdenheter i den öppna vården i Lomma kommun, erbjuda cirklar i Shared Reading. Cirklarna riktar sig speciellt till hjärntrötta och äger rum på Lomma bibliotek. Takten är långsammare än i "vanliga" Shared Reading-cirklar och mer inriktad på samtal och kommunikation associerad till texten i första hand, än texten i sig.

  • Eslövs stadsbibliotek får 35 000 kronor till en infrastruktursatsning på en utställningsverksamhet. Biblioteket ska, med hjälp av en projektledare, bygga upp ett systematiskt arbetssätt för att jobba med utställningar och göra det möjligt för både privatpersoner, förskolor, föreningar, intresseorganisationer med flera att ställa ut. Under de sex veckor då projektledaren är deltidsanställd ska en bokningskalender skapas och ett stöd för hur en utställning genomförs tas fram så att det finns en tillgänglig struktur för bibliotekspersonal att ta över i framtiden.

   Projektledaren kommer även att bedriva uppsökande verksamhet med så många aktörer i kommunen som möjligt, exempelvis förskolor, skolor, handarbetsföreningar, integrationsföreningar, föreningar för nationella minoriteter, kulturskolan, konstföreningar och så vidare, och bjuda in till samarbete. Minst en utställning ska planeras in och genomföras under hösten 2021.

  • Hässleholms stadsbibliotek får 35 000 kronor för att under andra halvåret 2021 bygga upp en digital och fysisk plattform för alla kommuninvånare i Hässleholm där de kan söka inspiration att förbättra sin hälsa med hjälp av litteratur. Bibliotekspersonalen vill bidra till kommunens hälsoarbete och hitta olika aktörer att samarbeta med, till exempel inom den nya gemensamma fritids- och kulturförvaltningen och med företagshälsovården. I arbetet med Hälsohörnan ska personalen, förutom att samla relevant litteratur och information, också anordna mindre föreläsningar och workshops och själva göra en inspirationsfilm om vardagsmotion.

  • Lomma bibliotek får 35 000 kronor för att under våren 2021 ta reda på hur världens bästa bibliotek ser ut. Biblioteket ska ta hjälp av en sociolog med bibliotekserfarenhet för att genomföra och marknadsföra en enkät som riktas till alla invånare i Lomma kommun. Enkäten ska identifiera olika användarstilar, behov och förväntningar på biblioteksrummet. Genom att analysera enkätsvaren hoppas biblioteket få idéer om aktiviteter/utbud/tjänster som intresserar besökare och även få in svar och synpunkter från icke-användare och lågfrekventa användare. Resultatet ska redovisas i form av en rapport.

  • Helsingborgs bibliotek får 270 000 kronor för att, i samarbete med Institutionen för psykologi vid Lunds universitet, utveckla biblioteksorganisationen så att dess struktur och kultur blir mer hållbar i relation till förändrade roller, arbetsuppgifter och teknikstress/digitalisering. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete Den hälsosamma arbetsplatsen, som pågick 2014-2016. Projektet kommer att kombinera kompetensutveckling och interaktion med all bibliotekspersonal. Det kommer också att vara ett forskningsprojekt där resultatet bland annat kommer att bli i form av föreläsningar och artiklar.

  • Kristianstad bibliotek får 120 000 kronor för att under 2021 ta fram en gemensam medieplan för biblioteken inom SNOKA-samarbetet. Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna för biblioteken i delregionen att, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, i högre grad bli självförsörjande när det gäller medier. En del av arbetet är att ta fram en gemensam fjärrlånepolicy. Den kommande medieplanen ska ge personalen bättre möjligheter att möta invånarnas behov och bidra till en likvärdig tillgång till information och litteratur. Möjligheten till samordnade inköp ska undersökas

  • Lomma bibliotek får 150 000 kronor för att under våren 2021 tillsammans med biblioteken i Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge utreda samarbetsformer som kan leda till en modell för en ny typ av mediesamarbete. Utredningen ska utgöra beslutsunderlag för kommande mediesamarbete för de deltagande kommunerna. Mediesamarbetet ska leda till en bättre och mer likvärdig service för invånarna i de deltagande kommunerna. Tillgången till medier ska öka och fjärrlånen minska. Efter projektets avslutande ska samtliga ingående bibliotek vara anslutna till den nationella bibliotekskatalogen, Libris, vilket förväntas underlätta mediesamarbetet.

  • Malmö stadsbibliotek har med stöd av experimentspår kunnat starta upp arbetet med Debutantscen Malmö. Både debutanterna och deras förlag har visat stort intresse för en sådan scen. Malmö stadsbibliotek får 216 000 kronor för att genomföra fyra debutanttillfällen under 2021. Syftet är att Debutscen Malmö ska kunna utvecklas som en intressant plats för debutanter och deras förlag. Genom ett fördjupat samarbete med skrivutbildningarna i Skåne kan Debutantscen Malmö även vara en intressant plats för aspirerande författare.

  • Ängelholms kommun får 195 000 kronor för att under 2021 utveckla nya former av berättande och skapande med hjälp av teknik. Ambitionen är att låta barn möta litterära världar på flera sätt: genom läsning och genom virtual reality (VR). De kommer även att utifrån litteratur arbeta med eget skapande som dokumenteras i VR-format. Målgruppen är skolbarn på låg- och mellanstadiet. Projektet kommer att ske i samarbete med skolor i kommunen och tillsammans med lärare kommer bibliotekspersonalen att arbeta tematiskt mot årskurserna 2 och 3.

  • Landskrona stadsbibliotek får 28 200 kronor för att arrangera två halvdagsförläsningar med workshoppar på temat lågaffektivt bemötande. Till arrangemangen ska personal från Landskrona och från övriga folkbibliotek i Skåne bjudas in.

  • Helsingborgs bibliotek får 60 000 kronor för att tillsammans med övriga bibliotek i Familjen Helsingborg lära sig mer om hur de kan genomföra lovaktiviteter online för barn, unga och deras vuxna. Projektet är extra viktigt nu när arrangemang på plats i biblioteket kanske inte är möjlig.

   Tillsammans med den ungdomsdrivna organisationen Hemkodat ska bibliotekspersonal få fortbildning i livesändningar och livechat för att kunna genomföra exempelvis programmeringsworkshoppar. Hemkodat arbetar för att utveckla barns och ungas intresse för kunskap inom teknik och programmering.

  • Folkbiblioteken i Lund får ytterligare 15 000 kronor för att kunna arrangera föreläsningen med Jonna Bornemark som planerades under 2019. Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hennes forskning är relevant för bibliotek eftersom den ökade tilliten till kvantifierbara resultat även återfinns i bibliotekens verksamhet. Det är också intressant samtala om hennes idéer angående auktoriteter i förhållande till bibliotekens mål om ökad delaktighet.

  • Biblioteken vid Lunds universitet får 120 000 kronor för att arrangera en föreläsningsdag med titeln Algoritmer & källkritik. Dagen ska innehålla ett antal föreläsningar, såsom: Kathy O'Neill - Weapons of Math Destruction, Jutta Haider -"Algoritmer och källkritik", Källkritik by­rån -källkritik och källtillit?, Carl Heath, det demokratiska samtalet - desinformation och källtillit och Mattias Cederholm - Källkritik, Fake News & faktagranskning.

  • Sjöbo kommun får 40 000 kronor för att arrangera en föreläsning med Emanuel Karlsten. Emanuel Karlsten är journalist och föreläsare. I föreläsningen ställs frågor som: Hur stärker vi förtroendet för demokratin? Svenskarnas förtroende för myndigheter, medier och institutioner är högt, men polariserat. Utmaningen är att nå dem som känner sig svikna av samhället och som söker sig allt djupare ner i digitala kaninhål med alternativa, falska sanningar. Bibliotek har en unik roll som en sekulär kyrka i byn. Hur ser vi till att vara en samlande yta, som fångar upp och hjälper vidare den som slutat tro att någon lyssnar på dem?

  • Helsingborgs bibliotek får 70 000 kronor till ett projekt som ska öka bibliotekspersonalens kompetens i det arabiska språket och därmed förbättra interkulturell kommunikation i möten med arabisktalande besökare. Arabiska är det näst största språket i Sverige och det finns många fördomar och stor okunskap kring språket och den arabiska kulturen. Utbildningen ska ske vid fyra kurstillfällen, med två timmar per tillfälle och två veckors mellanrum.

  • Helsingborgs bibliotek får 42 000 kronor för att producera två filmer med föreläsningar kring vilken roll biblioteket kan spela i barn och ungas digitala liv. Filmerna ska lyfta olika tema såsom digitalt berättande, spelkunnighet, programmering, medie- och informationskunnighet (MIK) med mera. Filmerna ska visa hur Helsingborgs bibliotek arbetar med dessa frågor. Filmerna ska spridas via Digiteket.

  • Stadsbiblioteket i Malmö får 100 000 kronor för att formge och trycka en metodbok om barns delaktighet som tagits fram inom Biblioteken i Malmö (BIM). Under det senaste året har BIM bedrivit utvecklingsarbete kring de minsta barnens delaktighet i biblioteksverksamheten. Inom ramen för Stärkta bibliotek driver BIM ett utvecklingsprojekt för delaktighet för barn 0-8 år som avslutas i maj 2020. De har samlat erfarenheter, goda exempel och konkreta metoder från alla biblioteken i Malmö om hur delaktighet för de minsta barnen kan göras till en del av det vardagliga arbetet och hur BIM därmed kan följa barnkonventionens krav på barns inflytande och delaktighet.

  • Ängelholms bibliotek får 30 000 kronor till ett projekt som ska utveckla en modell som breddar och fördjupar läsupplevelsen och underlättar språkutvecklingen med hjälp av flera olika medier: text, bild, ljud och film. Projektet vänder sig till SFI-elever. Fyra läsecirklar ska planeras och genomföras i samarbete med personal från SFI­utbildningen under 2021.

   Läsecirklarna kommer bland annat att innehålla högläsning, egen läsning, fördjupande samtal om ord och textens innehåll och filmvisning. Personalen ska ta fram bildkort för att förklara svåra ord. Möjligheten att kombinera läsning på svenska med läsning på modersmålet genom resursen Världens bibliotek ska undersökas.

  • Landskrona stadsbibliotek får 33 000 kronor för att under våren och sommaren 2021 hitta former för att fortsätta att mötas och prata om böcker även under en pandemi. De fysiska mötena i form av till exempel språkcaféer och klassbesök stängs ner, men bibliotekspersonalen i Landskrona vill undersöka hur de kan fortsätta arbetet med att förmedla litteratur, underlätta lärande och fungera som mötesplats. Upplägget till satsningen med Sommarboken utgör inspiration. Personalen ska i projektet förmedla lättläst litteratur och anordna digitala möten där deltagarna presenterar de böcker de har läst.

  • Hässleholms bibliotek får 35 000 kronor till en förstudie inför inrättandet av ett Digitalt rum på stadsbiblioteket i Hässleholm. Bibliotekspersonalen vill undersöka vilken digital verksamhet som bör finnas, vilka förändringar i lokalerna som behöver göras, hur de kan genomföra mobila aktiviteter för att nå ut till fler, samt vilka aktörer de kan samarbeta med.

   Under projekttiden ska personalen att göra studiebesök på några bibliotek som har Digidelcenter eller Lärcenter. Förstudien är tänkt att resultera i en ansökan till Stärkta bibliotek alternativt Internetstiftelsen.

  • Husiebiblioteket får 35 000 kronor för att etablera ny samverkan med en förskolas språkombud för att kunna fortbilda och inspirera förskolepersonalen och ge dem verktyg att väcka barnens läsglädje och öka deras läsförståelse. Tillsammans med återSKAPA ska Husiebiblioteket arbeta fram en ny manual för vägledning och inspiration till förskolan.

   Husiebibliotekets barn- och ungabibliotekarie kommer att genomföra en pilotstudie på en nybyggd storförskola, Granbackens förskola. Där ska kontakt med förskolans språkombud etableras. Genom återSKAPAs Läs- och Skapaväskor ska barnen tillsammans med förskolepersonalen få ta del av en upplevelsebaserad högläsningsstund med tillhörande skaparverkstad efteråt. Barnen som ska vara delaktiga i projektet under höstterminen 2020 är förskolans samtliga 5-åringar.

  • Malmö stadsbibliotek får 30 500 kronor för att undersöka bilderbokens betydelse. Personalen på Malmö stadsbibliotek ska undersöka vad som händer när utvalda barnböcker flyttas till vuxenavdelningen och om bilderböcker kan väcka läslust hos vuxna. De ska även synliggöra bilderboken som genre i hela biblioteket. Under projektet ska bilderboksutgivningen analyseras och böcker som kan vara relevanta för en bredare publik än barn 0-8 år ska identifieras. Arbetet och urvalet ska göras gemensamt av personal som tillhör både barn och vuxenavdelningen. Även föräldrar och barn som besöker barnavdelningen Kanini kan uppmuntras att ge förslag på titlar. Ett antal bilderböcker kommer sedan att placeras på vuxenavdelningen.

   I projektet ingår att analysera utlåningstal samt intervjua besökarna och observera hur de använder sig av materialet. Inom ramarna för projektet ska personalen också fördjupa sig kring genreöverskridande läsning genom omvärldsbevakning, litteraturstudier och studiebesök.

  • KRUT, Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor för att under hösten 2020 prova ett digitalt format för en skrivkurs som utgår från KRUT:s målgrupp med äldre barn och unga vuxna. Kursen är en övning i uttrycka både känslor och åsikter och att skriva för förändring. Projektet är ett steg i ett planerat större krafttag för att stärka målgruppens röst i samhället och skapa samhörighet. Kursledare är författaren och skrivpedagogen Henrik Johansson.

  • Folkbiblioteken i Lund får 25 000 kronor till en digital installation kring Njals saga som är designad av en isländsk byrå och producerad av Fredriksbergs bibliotek i Danmark. Projektet ska främja samarbetet med våra nordiska grannländer och med andra kulturbärande institutioner i vårt närområde och lyfta fram vårt gemensamma litterära kulturarv. I projektet ingår bland annat föreläsning och workshops om Uppåkra, sagostund för barn på temat fornnordiska sagor och föreläsning om isländsk litteratur. Personalen på Lunds stadsbibliotek producerar själva ett bildspel som kommenterar och kompletterar installationen.

  • Biblioteken i Örkelljunga får 30 000 kronor till en förstudie som bland annat ska kartlägga behoven i kommunen inför att verksamheten byggs ut med en liten skåpbil. Medel för skåpbilen har kommunen fått genom den statliga satsningen Stärkta bibliotek och syftet är att göra det möjligt för biblioteken att möta kommuninvånarna med ett anpassat innehåll. Förstudien ska även identifiera målgrupper, uppdatera samarbetspartners, skräddarsy turtider för bilen samt förbereda implementeringen av projektet i övrig verksamhet.

  • Helsingborgs bibliotek får 35 000 kronor till ett projekt som ska undersöka möjligheterna till och konsekvenserna av att genomföra Shared reading-verksamhet digitalt. Helsingborgs bibliotek vill både undersöka möjligheten att en Shared reading-grupp ställer om till digitala möten och att nya digitala grupper formas. I projektet ingår också att införskaffa den tekniska utrustning och de licenser och upphovsrätter som krävs för att genomföra den digitala satsningen.

  • Biblioteken i Malmö får 35 000 kronor för att utveckla biblioteken i enlighet med behov och önskemål hos malmöbor, särskilt när det gäller de som är prioriterade målgrupper. För att kunna göra detta ska Biblioteken i Malmö via ett digitalt verktyg, Sensemaker, samla in mer kunskap om Malmöbors upplevelser av vilka värden bibliotek har. Biblioteken i Malmö är en av flera aktörer i Malmö som kommer att genomföra pilotprojekt med det digitala verktyget. Fortbildning och workshops kommer att erbjudas de som driver de olika pilotprojekten via Digitala Malmö och Forward Malmö som håller ihop arbetet. Det innebär att det finns möjlighet att ha erfarenhetsutbyte med andra pilotprojekt, vilket gynnar det gemensamma lärandet.

  • Kristianstads kommun/Stadsbiblioteket får 30 000 kronor för att utveckla bibliotekens arbete inom mångspråk och minoritetsspråk i Skåne Nordost. Arbetet innefattar både barn, unga och vuxna. Genom att åka på studiebesök till Världslitteraturhuset i Göteborg och till biblioteken i Angered samt Bergsjön vill bibliotekspersonalen i Skåne Nordost få kunskap och inspiration. När studiebesöken har genomförts kommer personalen att analysera och bearbeta det inhämtade materialet för att komma fram till vilka områden de vill fortsätta utveckla.

  • Biblioteken i Malmö får 35 000 kronor till ett delprojekt inom pilotprojektet Läsambassadörerna. Projektet är ett samarbete mellan Biblioteken i Malmö, studieförbundet Sensus och Tillsammans i förening. Projektet ska genomföras i sommar. 60 Ung i sommar-praktikanter och sex handledare ska arbeta läsfrämjande på nya sätt för att nå barn och unga i Malmö och inspirera till läsning. Delprojektet Läsambassadörerna trots restriktioner ska säkra att det läsfrämjande arbetet går att genomföra oavsett Covid-19-situationen sommaren 2020. Projektmedlen ska bekosta en handledare som tillsammans med sina praktikanter etablerar samverkan mellan olika läsfrämjande aktörer och tar fram en version av Läsambassadörerna som kan genomföras trots eventuella restriktioner.

  • Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor till projektet Författarscen Debutant som är tänkt att vara ett forum för unga debutförfattare att nå och kommunicera med sina läsare. Antalet debuterande författare ökar ständigt, medan det samtidigt råder brist på fysiska platser för läsare, författare och förlag att mötas. KRUT på Malmö stadsbibliotek har under 2019 påbörjat ett arbete för att underlätta för unga författare som vill träffa och ha dialog med sina läsare. Författarscen Debutant ska drivas av KRUT tillsammans med unga författare, läsare och förlag och vara till för alla som är intresserade av den unga litteraturen.

   Bidraget går till projektets första fas där två externa personer med stor förlagsvana och med erfarenhet och intresse för debutförfattare engageras för att gå igenom förlagens utgivning under detta år och föreslår intressanta författare som kan framträda på KRUT/Malmö stadsbibliotek.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till projektet Hip hop som läs- och skrivfrämjande aktivitet. Projektet ska inspirera unga och unga vuxna till eget skrivande och att stärka dem i deras skrivprocess. Genom att arbeta utåtriktat och samarbeta med fritidsgårdar vill Folkbiblioteken i Lund nå de unga och unga vuxna som sällan besöker bibliotekets övriga aktiviteter. Hiphop-projektet är en del av det större projektet Lund Läser. En del i programserien under Lund Läser kommer att ägnas åt hiphop som ingång till läsning och skrivande. Detta görs genom att bjuda in någon som dels kan hålla en föreläsning om hiphop, dels hålla workshops i att skriva hiphop-texter. Programmen kommer att läggas på Stadsbiblioteket samt på ett eller två stadsdelsbibliotek där det finns möjlighet till samarbete med fritidsgårdarna/mötesplatserna för att nå unga och unga vuxna.

  • Kristianstad bibliotek får 35 000 kronor till ett läs- och litteraturfrämjande arbete som riktar sig till personer i åldersgruppen 13-18 år. Innehållet i projektet har arbetats fram i samverkan med en referensgrupp bestående av ungdomar. Tillsammans med Revolution Poetry, ett poesikollektiv och en plattform för unga spoken word-artister, utformas en programpunkt under Kristianstad bokfestival. Till programpunkten ska alla Kristianstads 14-åringar bjudas in. Detta kräver tre storsamlingar för att inkludera Kristianstad kommuns cirka 1000 ungdomar i denna åldersgrupp, samt deras svensklärare. Bidraget ska främst användas för att arvodera spoken word-poeterna.

   Scenframträdandet är tänkt som ett startskott för ett spoken word-experiment som därefter ska genomföras under det kommande läsåret 20/21 i samverkan mellan Kristianstad folkbibliotek, skolbibliotek samt elever och svensklärare i Kristianstads grundskolor. Arbetet med att utforska poesi genom workshops i spoken word, hiphop och rap i undervisningen kommer att avslutas med ett lokalt Spoken Word-arrangemang med medverkande ungdomar från Kristianstads grundskolor. Detta kommer att äga rum på Kristianstads stadsbibliotek under vårterminen 2021 och förhoppningsvis även som en programpunkt under Kristianstad Bokfestival i september 2021.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor för att inom projektet Digitalt Lärcentrum lära ut grundläggande IT-kunskap för nyanlända. Personalen på Folkbiblioteken i Lund har identifierat nyanlända som en grupp som är i stort behov av digital kunskap. Att navigera i alla digitala tjänster är svårt och många människor behöver hjälp med att lära sig hantera en dator. Målet är att nyanlända enklare kan röra sig i digitala landskapet och på så sätt snabbare hitta sin plats i samhället.

   Grundläggande IT-kurser ska under 2020 hållas på språken arabiska, dari och tigrinja i samarbete med föreningen Eos Cares. Kurserna består av 4-5 kurstillfällen på varje språk. Kurserna hålls på Lunds stadsbibliotek och om det är möjligt även på något eller några av stadsdelsbiblioteken. I samband med kurserna informerar också bibliotekspersonalen om bibliotekets digitala tjänster

  • Åstorps bibliotek får 34 000 kronor till ett bokstartsprojekt som riktas till förskolorna i kommunen. Genom att kombinera bokstart och kommunens kulturgaranti är tanken att skapa ett heltäckande koncept för förskoleeleverna, med fokus mot läsfrämjande insatser.

   Biblioteket kommer att dela ut böcker under året. Kommunens förskolor kommer få ut bokpaket med åldersanpassat innehåll. De barn som fyller 3 år under 2020 kommer få en bok hemskickad till sig. Boken som biblioteket delar ut kommer vara kopplad till en teaterföreställning som är baserad på boken. Kommunens kulturgaranti kommer erbjuda förskolorna att se föreställningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.