Barnrättsbaserat utvecklingsarbete

Barnkonventionen blev lag 2020 och det innebär att alla myndigheter har ett ansvar för att barnkonventionen efterlevs.

Eftersom barnkonventionens artiklar gäller alla frågor som rör barn, såsom utbildning, omsorg och andra traditionella ”barnverksamheter” men också områden som stadsplanering och kulturutveckling, ska i stort sett alla myndigheter arbeta barnrättsligt.

Region Skånes arbete med utveckling av kulturlivet med fokus på barn och unga utgår från FN:s barnkonvention (0-18 år), de nationella kulturpolitiska och ungdomspolitiska målen (alla unga upp till 25 år).

Under 2022 intensifierade Kulturförvaltningen det interna barnrättsarbetet och från och med hösten 2023 har förvaltningen en tillsvidareanställd utvecklare barnrätt. Implementeringsarbetet utifrån barnkonventionen sker succesivt och består av återkommande kompetensutveckling för förvaltningens medarbetare och för kulturnämnden.

Tre barnrättsspår

Kulturförvaltningens tre barnrättsspår:

  1. Uppföljning av barnrättsarbetet
  2. Dialogmodell med barn och unga
  3. Prövning av barnets bästa

Uppföljning

Enligt Region Skånes handlingsplan för barnets rättigheter ska barnrättsarbetet vara synligt i den ordinarie uppföljningen. Genom att under 2023 fokusera på kulturplanens utvecklingsområde ”Barns och ungas rätt till kultur” via uppföljningen av de regionala verksamhetsstöden 2022, kommer en nulägesbild presenteras, av barnrättstatusen hos de verksamheter som får årligt verksamhetsstöd. Avsikten är att följa upp vissa indikatorer årligen samt göra en fördjupning per kulturplane-period.

Kulturförvaltningen följer Statens kulturråds utvecklingsarbete kring barnrättsindikatorer för uppföljning av statliga bidrag. 

Dialogmodell

Enligt artikel 12 i barnkonventionen har alla barn och unga rätt att uttrycka sin åsikt och få den beaktade utifrån ålder och mognad i alla frågor som rör dem. Att göra barn och unga delaktiga innebär inte att de ska ta beslut eller bestämma, utan det betyder att kulturnämnden och Kulturförvaltningen uppmärksammar och väger in barnets perspektiv i de beslut som påverkar dem.

Under 2022 genomförde Kulturförvaltningen en pilotstudie, för att utveckla en regional dialogmodell med och för barn och unga. Studien genomfördes i samverkan med KulturCrew Skåne, som är en verksamhet med fokus på ung delaktighet i kulturlivet. Verksamheten är fristående producent- och konstformsneutral och har sin organisatoriska och formella hemvist hos Riksteatern Skåne och genomförs i samarbete med Musik i Syd.

Dialogmodellens mål är att skapa ett ömsesidigt utbyte, barn och unga ska få en inblick i Region Skånes demokratiarbete och får möjlighet att göra sina åsikter hörda i beslut som rör dem. Dialog med barn och unga är tänkt att genomföras kontinuerligt av Kulturförvaltningens olika utvecklare tillsammans med utvecklare barnrätt.

Dialogmodellen ska anpassas utifrån målgruppens ålder, mognad och förutsättningar. Därför har pilotstudien delats in i tre faser och med olika åldersgrupper, såsom mellanstadiet, högstadiet samt gymnasieåldern och uppåt.

Under våren 2023 genomfördes två dialoger. En med tema film och digitala spel/skolbio – med ett Kulturcrew från mellanstadiet på Skönadalsskolan i Kävlinge. Den andra dialogen hade tema bild och form med ett KulturCrew i gymnasieåldern och uppåt, med medverkande unga från Lund, Helsingborg, Osby och Växjö.

Hösten 2023 kommer även ett dialogtillfälle med KulturCrew i högstadiet att genomföras, på temat litteratur och serier.

Prövning

Principen om barnets bästa, artikel 3 i barnkonventionen, ger barn och unga rätten att få deras bästa beaktat i frågor som rör dem. Det innebär att man ska uppmärksamma och ta hänsyn till barns och ungas intressen och åsikter vid beslut som har betydelse för dem, direkt eller indirekt. Vad som utgör barnets bästa i en fråga bör avgöras från fall till fall.

Enligt Region Skånes handlingsplan för barnets rättigheter ska universella mallar för prövning av barnets bästa utvecklas och vara färdiga att användas under hösten 2023.

Under tiden har Kulturförvaltningen tagit fram en barnrättsindikator. Barnrättsindikatorn är inte en officiell prövning av barnets bästa utan är en översiktlig test för att granska en ansökans, eller ett ärendes, barnrättsstatus. Indikatorn utgår från barnkonventionens fyra grundläggande artiklar samt artikel 31.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.