• Grafik Skapande skolamedel per kommun läsåret 2022-2023

    Skapande skolamedel per kommun läsåret 2022-2023. I 15 kommuner har även friskolor fått medel. OBS! Malmö kommun fick sammanlagt 6 255 180 kronor, varav kommunen fick 5 960 000 kronor och fem friskolor bidrog med resten.

  • Grafik Skapande skolamedel per kommun läsåret 2022-2023

    Skapande skolapeng per elev läsår 2022 2023. Röd linje är regionalt genomsnittsvärde på 146 kronor/elev.

Kultur i skolan

Konst och kultur ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande. Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen. Estetiska och kreativa lärprocesser ger elever och skolan verktyg och kunskaper om hur man kan uttrycka sig samt påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

Syfte och mål

Barn ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande, språk och musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Barn ska ges möjligheter att prova och utforska olika uttryck, kunskaper och erfarenheter.

Länksamling för Kultur i skolan

Region Skånes uppdrag

Region Skåne ska främja samverkan mellan kultur och skola och verka för att kulturutbudet för skolan präglas av kvalitet och mångfald.

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som söks en gång om året hos Statens kulturråd och är tänkt att vara ett komplement till förskolors och skolors egen budget för kulturverksamhet. Bidragets mål är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande och konstnärlig fördjupning ökar. Genom de konstnärliga processerna kan de kulturella och konstnärliga uttrycken långsiktigt integreras i förskolans och skolans verksamhet.

Skapande skola läsår 2022-2023

2021 förstärktes Skapande skola med 25 miljoner kronor och förskolan som målgrupp togs bort, vilket gjorde att en större pott fanns och att många sökande fick beviljat stora belopp. Liknande blev det för Skapande skola läsåret 2022-2023.  Notera gärna de olika diagrammens olika utfallsbilder (medel/kommun och medel/elev). Malmö inte är med i diagram 1 för att öka läsbarheten för övriga kommuners belopp.

Sedan bidragets start 2008 har alla kommuner och ett antal friskolor i Skåne fått Skapande skola-medel. Alla kommuner i Skåne söker dock inte varje år och i vissa kommuner är det endast friskolor eller enstaka kommunala skolor som söker. Precis som läsåret 2021/2022 fördelades lite mer än 25 miljoner kronor till Skåne, i år gick medel till 32 kommuner och 15 friskolor. Förra året var det 31 kommuner och 23 friskolor.

Skapande skola och digitalisering

Kulturrådet uppger att som en följd av pandemin och den digitala utvecklingen som den medfört, har många kulturaktörer kunnat nå fler skolor, oavsett geografiska avstånd. Eleverna kan ta del av en ökad bredd av uttryck och konstformer. De digitala projekten är betydligt fler och man kan också se att många försöker genomföra projekten i mindre elevgrupper. Detta innebär ofta en ökad kostnad då kulturaktören behöver mer tid för arbetet. Många projekt är planerade för att kunna genomföras utomhus vid behov och det finns ofta en plan B för projektens genomförande, såsom flexibla tidsplaner och digitala möten med kulturaktören.

Nya Skapande skola

Kulturrådet har utvecklat sitt arbete med bidraget Skapande skola. Målet med ett förenklat ansökningsförfarande och en ny fördelningsmodell är att sänka trösklarna så att fler ska söka bidraget så att fler barn och unga ska få ta del av konst och kultur under skoltid. Den 30 augusti klockan 10 arrangerar Kulturrådet ett webbinarium om nyheterna. Man brukar kunna ta del av dessa webbinarier efteråt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.