Samarbeten inom kulturutveckling

Samarbeten vi deltar i

 • En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv. 

  År 2011 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete. 

  Institutionen för kulturvetenskaper forskar om och erbjuder utbildning inom kulturfältet, till exempel kulturadministration, arkiv, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi (ABM) och tillämpad kulturanalys.

  Specifika samarbeten bedrivs i projektform och har särskilda avtal där det gemensamma projektets mål, syften och genomförande tydligt formuleras.

 • En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv.

  År 2017 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Teaterhögskolan i Malmö vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete.

  Teaterhögskolan i Malmö är en institution inom den konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet och en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet. De erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv. Teaterhögskolan i Malmö utbildar och forskar inom tre områden: dramatiskt skrivande, skådespeleri och konceptuella scenkonstpraktiker.

  Avtal ska tecknas mellan parterna för specifika projekt eller dylikt som inbegriper någon form av ekonomiska åtaganden.

 • Samverkansavtalet utgår från Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 för att stärka litteraturområdet i Skåne. 

  Det regionala litteraturområdet omfattar tre perspektiv som innebär produktion av innehåll, tillgängliggörandet genom mötesplatser samt publikens och läsarens mottagande och deltagande.

  Region Skånes kulturförvaltning och Lunds kommun har identifierat förutsättningar och möjligheter för Lunds kommun att arbeta med litteraturutveckling som kan bidra till det regionala litteraturområdet i Skåne.

  Inom ramen för arbetet med Lund som litterär nod har tre samverkansområden identifierats. 

  1. Existentiell hållbarhet – sammanhangsskapande
   En tvärvetenskaplig ansats och samverkan för att undersöka vilken roll litteraturen kan spela och bidra till områden som handlar om miljö, klimat, hälsa (narrativ medicin), läsförmåga, social inkludering, yttrandefrihet och demokrati. Utgångspunkten är individuella och kollektiva uppfattningar om mening, hopp och sammanhang i en samhällelig kontext.
  2. Tvärkonstnärliga samarbeten mellan musik och litteratur
   Skapa tvärkonstnärliga mötesplatser som främjar båda konstarterna i samspel med varandra.
  3. Undersöka behovet av ett Litteraturhus i Skåne
   Litterära aktörer i Skåne, bland annat Föreningen Litteraturhus Lund och Författarcentrum Syd, har på skilda sätt verkat för att etablera ett litteraturhus i Skåne som skulle bli en samlande plattform för yrkesverksamma författare, litterära föreningar, förlag och litteraturtidskrifter, litterära scener och festivaler, en mötesplats för idédebatt och samtal med mera. I Lund har Stadshallen varit påtänkt som en sådan mötesplats.

  Denna överenskommelse om samverkan mellan Region Skånes kulturförvaltning och Lunds kommuns kultur- och fritidsförvaltning har som syfte att synliggöra relationerna mellan parterna samt tydliggöra identifierade samverkansområden. Överenskommelsen gäller under perioden 2024-01-01--2025-12-31. Parterna bildar under avtalstiden ett samverkansråd för kontinuerliga avstämningar om pågående insatser.

 • Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet med uppdraget att stärka hemslöjden i hela landet genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med både kulturella och ekonomiska perspektiv.

  Överenskommelsen mellan Nämnden för hemslöjdsfrågor och Region Skånes kulturförvaltning har som utgångspunkt att genomföra strategiska insatser för att utveckla hemslöjden inom kulturarvssektorn och inom Kulturella och kreativa näringar (KKN). Parterna ska i samverkan ta fram goda exempel som visar att hemslöjd kan göra skillnad och bidrar till hållbar utveckling.

 • Region Skåne och Riksarkivet har under 2015 gjort en överenskommelse om utvecklingssamverkan.

  Syftet med överenskommelsen är att definiera samarbetsområden inom kulturarvssektorn och att lyfta fram de mervärden som kan uppkomma genom samverkan.

 • Regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden i Region Skåne tog i september 2016 beslut om en gemensam överenskommelse med folkbildningen i Skåne. 

  De två aktörerna som representerar folkbildningen – Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan och Föreningens Skånes Studieförbund i samverkan, har tagit beslut om överenskommelsen i sina respektive styrelser. 

  Överenskommelsen är baserad på sju tematiska områden som parterna är särskilt angelägna om att utveckla gemensamt. Områdena är - Demokrati, Integration, Mångfald, Kompetensförsörjning och arbetsmarknad, Kultur, Miljö och Folkhälsa. 

  Forskning som ger mervärde

  Region Skåne satsar kontinuerligt på forskning om folkbildning med fokus på studieförbunden. De forskningsrapporter som tagits fram sedan 2010 har inspirerat studieförbunden, både regionalt och lokalt.

  Satsningen på forskningen inom folkbildningen bidrar till att stärka aktörerna och främjar också det långsiktiga samarbetet i överenskommelsen mellan folkbildningen och Region Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.