Samarbeten inom kulturutveckling

Samarbeten vi deltar i

 • Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård samt utveckling av näringsliv, kollektivtrafik, samhällsplanering, infrastruktur och kultur. En viktig utgångspunkt i samtliga områden är att verka för människors hälsa och vardag. 

  Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö – arkitektur, form och design synliggör Region Skånes ansvar och möjligheter till samordning och prioriteringar av strategiska insatser. Med strategin vill Region Skåne uppnå att Region Skåne har en hög ambitionsnivå när det gäller långsiktiga investeringar där arkitektur, form och design verkar hälsofrämjande och skapar mervärde för individen och för Skåne.

  Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö används och omsätts i Regional kulturplan för Skåne 2021–2024 och har en central roll i förverkligandet av Regional utvecklingsstrategi för Skåne - Det öppna Skåne och i Regionplan för Skåne 2022–2040.

  Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet har som övergripande mål att bidra med kunskapsutveckling i samverkan, forskning och undervisning till omställningen mot ett mer hållbart samhällsbyggande. Verksamheten inom de miljögestaltande disciplinerna inom Lunds universitet ligger väl i linje med de mål som formuleras i Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö, de nationella målen i Politik för gestaltad livsmiljö samt de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

  En viktig målsättning för Lunds universitets fortsatta samarbete med Region Skåne är att fördjupa och vidareutveckla strategiska insatser för kunskapsuppbyggnad och kompetensförstärkning inom arkitektur, form och design. Genom förnyelse- och aktualiseringsarbete i samverkan med aktörer såväl inom akademin som i det offentliga och privata stärks ytterligare områdets relevans och synlighet.

  Parterna är överens om att Lunds universitet, ska bereda möjlighet för en universitetslektor att under fem (5) år och inom 50 procent av sin heltidstjänst ägna sig åt samverkan inom verksamhetsområdet arkitektur, form och design. Lunds universitet är ensam arbetsgivare.

 • En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv.t

  År 2013 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Campus Helsingborg vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete.

  Campus Helsingborg är en dynamisk och växande del av Lunds universitet. Det finns tre institutioner som är helt placerade på Campus Helsingborg: Institutionen för service management och tjänstevetenskap, institutionen för utbildningsvetenskap och institutionen för strategisk kommunikation. Dessutom har Lunds Tekniska Högskola och Socialhögskolan omfattande verksamheter i Helsingborg.

  Centrum för Danmarksstudier, som tillhör universitetets särskilda verksamheter, är placerat på Campus Helsingborg. Forskning kring kulturella och kreativa näringar utgör ett växande forskningsintresse inom olika delar av Campus Helsingborg. 

  Specifika samarbeten ska bedrivas i projektform enligt särskilda avtal, normalt mellan fakultet/institution och Region Skåne, där projektets mål, syften, genomförande och finansiering tydligt formuleras.

 • En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv. 

  År 2011 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete. 

  Institutionen för kulturvetenskaper forskar om och erbjuder utbildning inom kulturfältet, till exempel kulturadministration, arkiv, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi (ABM) och tillämpad kulturanalys.

  Specifika samarbeten bedrivs i projektform och har särskilda avtal där det gemensamma projektets mål, syften och genomförande tydligt formuleras.

 • En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv. 

  År 2013 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Sociologiska institutionen vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete. 

  Sociologiska institutionens forskning och utbildning spänner över ett brett fält. Forskningen sker inom områden som kultursociologi/ kulturantropologi, organisation, välfärd och offentlig förvaltning, vuxnas lärande, visuell och estetisk antropologi, urbana miljöer och kulturer, rural utveckling och kultur etcetera.

  Specifika samarbeten bedrivs i projektform och har särskilda avtal där det gemensamma projektets mål, syften och genomförande tydligt formuleras.

 • En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv.

  År 2017 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Malmö universitet; Institutionen för datavetenskap och medieteknik samt Institutionen för konst, kultur och kommunikation en överenskommelse om samarbete.

  Malmö universitet är ett lärosäte i tätt samspel med omgivande samhälle. Högskolan kännetecknas av en öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö samt moderna studieformer och flervetenskaplig utbildning och forskning. Studenterna tar i stor utsträckning tidig anknytning till sitt framtida arbetsliv. Vid Malmö universitet bedrivs flervetenskaplig forskning för att möta framtidens utmaningar. Vår ambition är att universitetets forskning ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är en viktig anledning till att forskningen är väl förankrad i det omgivande samhället. 

  Specifika samarbeten bedrivs i projektform och ska ha särskilda avtal där det gemensamma projektet, insatsens och utbytets mål, syften och genomföranden tydligt formulerats.

 • En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv.

  År 2017 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Teaterhögskolan i Malmö vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete.

  Teaterhögskolan i Malmö är en institution inom den konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet och en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet. De erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv. Teaterhögskolan i Malmö utbildar och forskar inom tre områden: dramatiskt skrivande, skådespeleri och konceptuella scenkonstpraktiker.

  Avtal ska tecknas mellan parterna för specifika projekt eller dylikt som inbegriper någon form av ekonomiska åtaganden.

 • Samverkansavtalet utgår från Region Skånes handlingsplan för litteratur och serier 2018-2023. 

  Handlingsplanen består av tre perspektiv som utgör det kulturella ekosystemet och bygger en hållbar infrastruktur för litteraturområdet i Skåne. De tre perspektiven omfattar produktion av innehåll (utövarperspektivet), tillgängliggörandet genom mötesplatser samt publikens och läsarens mottagande och deltagande.

  Region Skånes kulturförvaltning har identifierat förutsättningar och möjligheter för Lunds kommun att arbeta med litteraturutveckling som kan bidra till att uppnå vissa mål som finns i Region Skånes handlingsplan.

  Denna överenskommelse om samverkan ska synliggöra relationerna mellan parterna samt tydliggöra och genomföra gemensamma identifierade samverkansområden. Överenskommelsen gäller under perioden 2022-01-01 - 2023-12-31. Parterna bildar under avtalstiden ett samverkansråd i syfte att identifiera insatser och projekt samt för kontinuerliga avstämningar om pågående insatser.

  Specifika samarbetsinsatser och projekt bedrivs i projektform och ska kompletteras av särskilda projektbeskrivningar där mål, syften, finansiering och genomförande tydligt formuleras.

 • Överenskommelsen, som reviderats och gäller från 2015, har sin utgångspunkt i den regionala kulturplanen för Skåne.

  Den övergripande visionen i överenskommelsen är att kulturmiljöns och kulturarvets värde för människors livsmiljö ska utvecklas och tas tillvara i ökad omfattning och i nya sammanhang.

  Syftet med överenskommelsen är att utveckla det gemensamma arbetet genom att söka samsyn kring grundläggande frågor och genom att utveckla metoder.

 • Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet med uppdraget att stärka hemslöjden i hela landet genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med både kulturella och ekonomiska perspektiv.

  Överenskommelsen mellan Nämnden för hemslöjdsfrågor och Region Skånes kulturförvaltning har som utgångspunkt att genomföra strategiska insatser för att utveckla hemslöjden inom kulturarvssektorn och inom Kulturella och kreativa näringar (KKN). Parterna ska i samverkan ta fram goda exempel som visar att hemslöjd kan göra skillnad och bidrar till hållbar utveckling.

 • Region Skåne och Riksarkivet har under 2015 gjort en överenskommelse om utvecklingssamverkan.

  Syftet med överenskommelsen är att definiera samarbetsområden inom kulturarvssektorn och att lyfta fram de mervärden som kan uppkomma genom samverkan.

 • Regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden i Region Skåne tog i september 2016 beslut om en gemensam överenskommelse med folkbildningen i Skåne. 

  De två aktörerna som representerar folkbildningen – Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan och Föreningens Skånes Studieförbund i samverkan, har tagit beslut om överenskommelsen i sina respektive styrelser. 

  Överenskommelsen är baserad på sju tematiska områden som parterna är särskilt angelägna om att utveckla gemensamt. Områdena är - Demokrati, Integration, Mångfald, Kompetensförsörjning och arbetsmarknad, Kultur, Miljö och Folkhälsa. 

  Forskning som ger mervärde

  Region Skåne satsar kontinuerligt på forskning om folkbildning med fokus på studieförbunden. De forskningsrapporter som tagits fram sedan 2010 har inspirerat studieförbunden, både regionalt och lokalt.

  Satsningen på forskningen inom folkbildningen bidrar till att stärka aktörerna och främjar också det långsiktiga samarbetet i överenskommelsen mellan folkbildningen och Region Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.