Flygfoto på Malmö

Om regional fysisk planering

Fysisk planering är ett viktigt verktyg för att skapa bra förutsättningar för människor och företag att utvecklas hållbart. Vi på Region Skåne har ansvar den regionala fysiska planeringen.

Den fysiska planeringen bidrar till synergieffekterna mellan exempelvis hållbara transporter, jämlikhet och hälsa. Här är infrastruktur är en viktig del. En god sådan möjliggör tillgång till utbildning, skapar förutsättningar för arbetsmarknad och näringsliv att utvecklas, och gör det möjligt att bo och leva i hela Skåne. Den skapar också tillgänglighet till rekreation och friluftsliv i natur- och kulturlandskapet, vilket har stor betydelse för folkhälsan. 
 
På lagstadgat uppdrag enligt plan- och bygglagen utreder vi på Region Skåne regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö, arbetar för att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses samt verkar för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan. 
 
Vi tar också fram stöd för de skånska kommunernas arbete med fysisk planering: Regionplan för Skåne anger bland annat grunddragen för användningen av mark- och vattenområden samt hanterar frågor om klimatpåverkan, regional bostadsförsörjning och infrastruktur i ett samlat grepp. Som en formell remissinstans granskar vi översiktsplaner vilket underlättar kommunernas arbete.

Vårt fokus på det regionala perspektivet i den fysiska planeringen bidrar till att Skåne kan må och fungera ännu bättre i morgon.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.