Närbild på vass på en strand.

Geografisk analys

Geografiska analyser är ett viktigt verktyg i Region Skånes alla verksamhetsområden, både som planeringsunderlag och för uppföljning.

De flesta underlag, analyser och beslut har information med geografisk koppling. Geografiska informationssystem (GIS) används för insamling, bearbetning, analys och visualisering av geografisk data och bidrar till tydligare underlag.

Analyser utförs med generella GIS-program och med hjälp av särskilt framtagna modeller, vilka är:

Geografisk tillgänglighetsanalys

Modellen används för att beräkna tillgänglighet till målpunkter med bil och kollektivtrafik.

Lokaliseringsmodell

Modellen simulerar hur våra strategier och principer i Regionplan för Skåne 2022-2040 skulle kunna falla ut geografiskt i form av bebyggelseutveckling. Befolkningsprognoser och kommunernas översiktsplaner är viktiga underlag.

Cykelbarhetsklassning

Syftet med den skånska cykelbarhetsklassificeringen är att automatiskt klassificera alla vägar i Skåne efter hur bra de är att cykla på ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Klassningen tar hänsyn till trafikmängder, hastighetsgräns och vägutformning.

Central GIS-funktion

Region Skånes centrala GIS-funktion finns på Avdelningen för regional utveckling och ansvarar för programvaror och licenser, lagrings- och tillhandahållandemiljöer och Region Skånes avtal i Geodatasamverkan. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.