Kvinna borrar i taket.

Kompetensutveckling och livslångt lärande

För att bättre klara samhällets omställningsbehov och bibehålla eller öka näringslivets konkurrenskraft är kompetensutveckling av redan yrkesverksamma avgörande. Fler möjligheter till individuell omställning minskar risken för arbetslöshet men kan också stärka kunskapsintensiva företags konkurrenskraft genom mer produktiv personal.

Region Skånes mål är att

  • Fler företag och organisationer upplever att de arbetar strategiskt med sin kompetensförsörjning 
  • Fler yrkesverksamma får kompetensutveckling som gynnar samhällets omställning 
  • Den regionala stödstrukturen för synliggörande och tillvaratagande av kompetens stärks
  • Bidra till Skåne kan attrahera och behålla talanger

Affärsutveckling och strategisk kompetensförsörjning

Ett sätt att få fler företag och organisationer att arbeta mer strategiskt, långsiktigt med sin kompetensförsörjning, är genom att använda det digitala verktyget Mind the Gap med en metod som tydliggör och kopplar samman företagets affärsstrategi med behovet av rätt kompetens.

Mind the Gap har utvecklats av Region Skåne, tillsammans med företagsstödjande organisationer som IUC Syd och Almi. Med tydliga instruktioner, och genom att hänvisa till utbildade facilitatorer som kan ge stöd i användning av verktyget, vill Region Skåne möjliggöra för företag att använda Mind the Gap.

Finansiering

Region Skåne initierar och medfinansierar projekt som bidrar till att fler yrkesverksamma får kompetensutveckling. Projekten involverar företagen och möjliggör kompetensutveckling av medarbetare.

Genom Fokus tillväxt får du som företagare hjälp med en nuläges- och behovsanalys för att hitta och prioritera företagets behov och utmaningar. Utifrån analysen får du kontakt med lämplig rådgivare som lotsar dig till rätt experter, samordnar insatser och finns där även som bollplank genom hela processen.

Rådgivning genom Fokus Tillväxt

Genom att söka en affärsutvecklingscheck kan du som företagare tillföra ny kompetens till företaget. Affärsutvecklingscheckar ska bidra till att öka konkurrenskraften för skånska företag – och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa.

Stöd genom affärsutvecklingscheckar

Ett aktuellt projekt som bidrar till att fler yrkesverksamma får kompetensutveckling är SPIK, som ska stödja industrins gröna omställning i Skåne och Blekinge och kompetensutveckla 1500 anställda och i 100 små och medelstora företag.

Stöd till industrin gröna omställning via projektet SPIK (iucsyd.se)

Validering

Region Skåne vill stärka den regionala stödstrukturen för synliggörande och tillvaratagande av kompetens. Ett viktigt verktyg i det regionala kompetensförsörjningsarbetet är validering.

Läs mer om validering här. 

Konkreta projekt där vi försöker nå ut till arbetsgivare och utbildningsanordnare och att utveckla system inom kompensförsörjning där validering är ett verktyg är projekten VISARE och SKYLA. En del är att öka företagens förståelse för validering av såväl den egna personalens som potentiella medarbetares kompetens, en annan del är att underlätta för såväl yrkesverksamma som arbetssökande att validera sin kompetens.

Som komplement till den tillgängliga arbetskraften i regionen, behöver Skåne attrahera och behålla internationell kompetens. Detta för att möta de skånska företagens och organisationernas kompetensbehov och stärka tillväxten i Skåne.

Inom detta område arbetar Region Skåne bland annat under varumärket Invest in Skåne med investeringsfrämjande, talangattraktion och internationell marknadsföring av Skåne.

Talent management via Invest in Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.