• Människor på Arlövs bibliotek

    Bibliotekens verksamhet ska vara tillgänglig för alla. Bilden visar Mats Eriksson som deltar i ett språkcafé på Arlövs bibliotek hösten 2021. Foto: Lars Dareberg

  • Barn och vuxna på sagostund om havet på Löddeköpinge bibliotek.

    På biblioteken möts dagligen människor i alla åldrar. Här är Arvid och Alicia Nilsson med Ester och Lilly Falk och deras föräldrar Joel Falk och Elin Falk, på sagostund om havet på Löddeköpinge bibliotek. Foto: Lars Dareberg

Biblioteksutveckling

Region Skåne ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Skåne som handlar om att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i regionen.

Regional biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken

Region Skåne ansvarar för den regionala biblioteksverksamheten, som är en integrerad del av Region Skånes kulturförvaltning, samt för sjukhusbibliotekens verksamheter, förlagda till hälso- och sjukvårdsförvaltningarna Skånes sjukhus nordost, Skånes sjukhus nordväst och Skånes universitetssjukvård.

Regional biblioteksverksamhet

Kulturförvaltningen ska i sitt stöd till folkbiblioteken bidra till hållbar biblioteksutveckling, det vill säga utvecklingsarbete som får långsiktiga och förankrade effekter i kommunerna. Fokus ligger på att öka folkbibliotekens handlingsutrymme och stärka biblioteksorganisationerna både var för sig och som helhet.

Kulturförvaltningen erbjuder bland annat processtöd, metodutveckling, delfinansiering av projekt och strategiskt stöd till folkbiblioteken, till exempel i arbetet med kommunala biblioteksplaner. Arbetet sker i kontinuerlig dialog med folkbiblioteken för att verksamheten ska utgå från deras behov och genomföras med lyhördhet och flexibilitet i arbetssätt och stödformer. För att främja kompetensutveckling och kunskapsdelning skapar Kulturförvaltningen förutsättningar och tillfällen för gemensamt lärande.

En gemensam, ömsesidig och hållbar resursanvändning som gagnar Skånes alla invånare förutsätter en väl fungerande och stödjande regional infrastruktur. Kulturförvaltningen medfinansierar därför de dagliga medietransporterna mellan samtliga bibliotek i Skåne, och arbetar tillsammans med folkbiblioteken för ökad samverkan och med att utveckla långsiktigt hållbara mediestrategier.

Genomgående strävar Kulturförvaltningen efter ökad samverkan och samarbete mellan biblioteken och med andra aktörer, bland annat genom nätverk och mötesplatser.

Sjukhusbiblioteken

Sjukhusbiblioteken är en sjukhusövergripande resurs för personal, sjukvårdsledning, forskare och studerande samt patienter, närstående och allmänhet. De verkar som en effektiv informationsverksamhet för att säkra kvalitet i vården, men är också mötesplatser och verktyg för forskning, lärande, hälsa och kultur.

Läs mer om sjukhusbiblioteken 

Utvecklingsområden

I dialog med folkbiblioteken i Skåne och tillsammans med sjukhusbiblioteken, har Kulturförvaltningen formulerat övergripande mål inom fyra utvecklingsområden, som kommer att fungera vägledande för den regionala biblioteksverksamhetens insatser under perioden 2022–2025:

  • Bibliotek för delaktighet och demokrati
  • Bibliotek för lärande och läsande
  • Bibliotek för kreativitet och kultur
  • Bibliotek för hållbarhet och hälsa

Mål och utvecklingsområden beskrivs i detalj den regionala biblioteksplanen: "Bibliotek för alla genom hela livet".

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.