En vuxen man med cykelhjälm på huvudet bjuder ett barn med hjälm på huvudet på banan.

Huvudmannaskap MTB

Region Skåne utvecklar under 2023–2025 ett regionalt huvudmannaskap för mountainbike (MTB) med målet att få fler i rörelse och underlätta för naturvistelse.

I dagens samhälle råder stora utmaningar kopplade till levnadsvanor och en alltmer stillasittande livsstil. Många barn och vuxna mår dåligt. Forskning visar att rörelse och naturvistelse har stor betydelse för att må bra psykiskt och fysiskt. Utveckling av MTB-leder skapar förutsättningar för hälsoförebyggande arbete. Det kan ge vinster för både den enskilda invånaren och samhället i stort.

Det övergripande målet för vårt arbete med mountainbike är att få fler i rörelse samtidigt som den skånska landsbygden utvecklas.

I utvecklingen av ett regionalt huvudmannaskap för mountainbike ingår:

 • Modell för kvalitetssäkring av MTB-leder
 • Samordnad kommunikation
 • Långsiktig finansiering och organisation

Centralt i vårt arbete är att dela kunskap och att samverka med andra som på något sätt berörs av mountainbike.

Referensgrupp MTB

Under 2023 har vi lagt stor vikt vid att samla in kunskap och erfarenhet från olika aktörer i Skåne, andra svenska regioner och Europa.

Vi har skapat Referensgrupp MTB som blir Region Skånes bollplank för frågor som rör mountainbike och inför dialog med större grupper. Följande organisationer representeras i gruppen:

 • LRF Skåne
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Cykelfrämjandet
 • Friluftsfrämjandet
 • Visit Skåne
 • Stiftelsen Skånska Landskap
 • Kommunerna Höör, Lund, Kristianstad, Sölvesborg
 • Föreningarna CKC4, Team Albert MTB, Sölvesborg Cykel och Sportklubb
 • Söderåsen MTB

Kartläggning av MTB-leder

Under 2024 arbetar vi med att kartlägga dagens utbud av märkta MTB-leder i Skåne. Vi tittar på var det finns leder och var det inte finns några leder. Vi kikar på hur befintliga leder är märkta, ledernas svårighetsnivå och vilka som är engagerade i lederna. Vi har också ambition att kartlägga hur invånare och besökare kan ta sig till de olika lederna.  

Målbild, roller och ramverk

Utifrån det kartlagda nuläget vill vi skapa en gemensam målbild för mountainbikeutvecklingen i Skåne. Tillsammans med övriga aktörer och intressenter vill vi också tydliggöra olika roller och ansvar. 

Vi behöver hitta en form för löpande dialog och samarbete och enas kring ett gemensamt ramverk för hållbart ledbyggande, gradering, skyltning och information.

Våren 2025 kommer vi att presentera ett förslag på långsiktig organisations- och finansieringsform för regionalt huvudmannaskap för  den Regionala Utvecklingsnämnden.  

Workshops 2024

Under 2024 kommer Region Skåne att bjuda in till workshops och vi kommer att använda denna hemsida som kommunikationskanal. Välkommen att delta i vårt utvecklingsarbete!

Bakgrund

2018–2020 genomförde Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB Utveckling projektet Samordning kring utvecklingen av nya ledområden för stigcykling i Skåne. Projektet resulterade bland annat i kommunala planer för MTB-leder, ett ramverk för ledutveckling och nätverket MTB Skåne. Projektet finansierades av Regionala Utvecklingsnämnden.

Läs mer om Skånsk MTB Utveckling och samordningsprojektet här

När projektet var slut, såg Region Skåne behov av att fortsätta arbeta för en hållbar utveckling av mountainbike. Det fanns potential, men också utmaningar, exempelvis:

 • Konflikter mellan olika friluftsutövare
 • Slitage på vandringsleder och skyddad natur
 • Ojämn kvalitet på MTB-leder
 • Bristande information om MTB-leder

Utredning om regionalt huvudmannaskap

2021 gav Region Skåne en konsultfirma i uppdrag att utreda möjligheten för ett regionalt huvudmannaskap för MTB-leder i Skåne. Utredningen undersökte lämplig huvudman, arbetsuppgifter och ansvarsområden samt organisation och finansiering.

Utredningen, som bestod av omvärldsbevakning, benchmarking och 25 intervjuer, visade bland annat att en regional huvudman främst bör arbeta med strategiska frågor och vikten av att huvudmannen kan säkerställa långsiktig finansiering och organisation. Merparten av de 25 personer som intervjuades angav Region Skåne som bäst lämpad huvudman och utredningen visade att regionen är den som bäst svarar upp mot ställda krav.

Bättre hälsa för fler

Att ta ett regionalt huvudmannaskap för mountainbike kopplar an till flera av Region Skånes politiska prioriteringar för regional utveckling, inte minst Bättre hälsa för fler, och det kopplar an till Region Skånes fokusområden i Handlingsplan 2030 för rekreativa leder i Skåne:

 • Förbättrad folkhälsa genom ett starkt friluftsliv
 • Förbättrad samhällsekonomi genom kvalitetssäkrade leder
 • Förbättrad och stark friluftsregion

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.