Illustration av ett tåg

Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033

Region Skåne samordnar den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Skåne, bland annat upprättar vi en regional plan för transportinfrastruktur på regeringens uppdrag och bevakar angelägna infrastrukturfrågor för Skåne. Här samlar vi aktuell information om den kommande Regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 2022-2033.

Den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 2022-2033 pekar ut vilken riktning och vilka satsningar som ska göras för att bidra till ett sammanbundet Skåne och skapa förutsättningar för mobilitet och tillgänglighet i hela regionen. Planeringen av transportinfrastruktur är en lång process och för att satsningar ska genomföras krävs att det råder en bred enighet kring planens genomförande.

Regeringsuppdrag

Regeringen beslutade den 23 juni 2021 att ge Region Skåne i uppdrag att upprätta en ny regional transportinfrastrukturplan för utveckling av transportsystemet för perioden 2022–2033. Direktivet fastslår att den av regionen upprättade regionala transportinfrastrukturplanen ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till uppfyllanden av de transportpolitiska målsättningarna samt klimatmålen.

Prioriteringarna bör även göras utifrån att kunna möta betydande industriinvesteringars behov samt behovet av ökat bostadsbyggande. Åtgärder som kan påverka efterfrågan på transporter, val av transportsätt samt åtgärder som ger en effektivare användning av befintlig infrastruktur kan också övervägas. Föreslagna åtgärder knutna till persontransporter bör bidra till att främja andelen resor som sker med kollektivtrafik ökar.

Den slutgiltiga ekonomiska ramen har fastställts av regeringen till 5 152 miljoner kronor.

Parallellt med detta arbete upprättar Trafikverket nationell transportplan för investeringar på järnvägsnätet och det nationella stamvägnätet. Tillsammans med Nationell plan för transportsystemet visar den regionala transport infrastrukturplanen vilka investeringar som ska göras i Skåne och hur statens pengar ska fördelas på den regionala infrastrukturen under kommande tolvårsperiod. Planen ska bidra till att möjliggöra infrastruktur till en hållbar utveckling av transportsystemet.

Planprocess

Planen har arbetats fram i nära dialog med samordnarna för Skånes fyra geografiska hörn samt Skånes 33 kommuner, både politiker och tjänstemän. Planen remitterades till kommuner och andra organisationer den 23 september 2021 till den 9 januari 2022. Planen beslutades av regionfullmäktige den 27 september 2022.

Den regionala transportinfrastrukturplanen läses bäst digitalt. Planen läses bäst på en dator, surfplatta eller mobil. Det finns även en tillgänglighetsanpassad PDF som är anpassad för utskrift.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.