Grön åker med grödor i prydliga rader.

Kunskapsserie: Drivkrafter för ett cirkulärt och hållbart livsmedelssystem

Region Skånes avdelning för regional utveckling både driver och deltar i initiativ och projekt med fokus på att främja och underlätta ett cirkulärt och hållbart livsmedelsystem i Skåne – och Sverige – på olika vis. Under 2023 bjöds det in till en serie med kunskapsträffar som kulminerade med konferensen Livsmedelsdagen 2023, arrangerad av de nio parter som utgör styrgruppen för Skånes Livsmedelsstrategi.

Myndigheter, akademin, företag i hela värdekedjan, innovationssystemet och offentlig sektor deltog vid fyra kunskapsträffar för att skapa interaktion och samarbete på tvärs av branscher och sektorer som berör livsmedel. Formatet var en serie av halv-/heldagar bestående av presentationer, paneldebatter, workshops och rundabordssamtal. 

Syftet med kunskapsträffarna var interaktion och samarbete på tvärs av branscher och sektorer som berör livsmedel - målet var, och är även efter att serien är genomförd, en förflyttning mot ett cirkulärt livsmedelssystem. 

För att förändringen mot ett cirkulärt livsmedelssystem ska vara möjlig krävs att hela värdekedjan samarbetar. Detta kan endast göras genom en gemensam förståelse för behov och möjligheter, vilket underlättas genom ökad kunskap och dialog. 

En röd – och grön och miljövänlig – tråd genom kunskapsträffarna 


Denna serie av kunskapsträffar hade en röd tråd med det övergripande temat ”Drivkrafter för ett hållbart och cirkulärt livsmedelssystem” med olika delteman för varje gång.   
 
Träffarnas delteman arbetades fram under året och resulterade i följande fyra träffar, varav den fjärde tog sin form av en heldag med fokus på handling arrangerad av Styrgruppen för Skånes Livsmedelsstrategi.  

 • Ökad försörjningsförmåga och livsmedelsberedskap (29 mars) 
 • Kompetenssäkra livsmedelssektorn (14 juni) 
 • Affärsmöjligheter för grön omställning (21 september) 
 • Skånes livsmedelsdag – för vår mat, hälsa, jord och framtid! (21 november) 

Ambitionen med träffarna var att gemensamt landa i insikter kring vilken förflyttning som kan göras samt konkreta förslag och överenskommelser på hur vi går från ord till handling under 2024. Medskicken från träffarna och Livsmedelsdagen utgör viktiga komponenter i det arbete som kommer ske under 2024.   

Parterna som utgör Styrgruppen för Skånes Livsmedelsstrategi:  

 • Region Skåne 
 • Länsstyrelsen Skåne 
 • LRF Skåne 
 • Krinova 
 • Livsmedelsakademin 
 • Visit Skåne 
 • SLU 
 • Högskolan Kristianstad 
 • Lunds universitet 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.