• Partirepresentanter samlade.

  Varje parti i Region Skåne har en representant i den parlamentariska gruppen för RUS-översyn.

Översyn regional utvecklingsstrategi

Region Skåne samordnar utvecklingsfrågorna i Skåne och leder arbetet med att regelbundet se över den regionala utvecklingsstrategin. En översyn genomförs varje mandatperiod och det har fastställts att det kommer ske under 2024.

Målet med översynen är att lyfta viktiga prioriteringar för Skåne i en mer kortfattad och tydligare utvecklingsstrategi. En ökad tydlighet ger både Region Skåne och alla utvecklingsaktörer större möjlighet att kraftsamla och stärka samverkan för ett framgångsrikt och hållbart Skåne. 

Översynen innehåller ingen skriftlig remiss - fokus är att mötas och samtala om Skånes utmaningar. Det kommer ske löpande i våra samverkansplattformar och på specifikt på Skånes utvecklingsdag den 24 april vars tema är översyn av den regionala utvecklingsstrategin. 

Samverkansplattformar

Tidplan

 • 10 januari: möte parlamentarisk grupp
 • 1 mars: möte parlamentariska grupp
 • 24 april: dialog Skånes utvecklingsdag
 • 29 maj: möte parlamentariska grupp
 • 28 augusti: möte parlamentarisk grupp

Efter sommaren lämnar den parlamentariska gruppen förslag till prioriteringar i en mer kortfattad och tydligare Regional utvecklingsstrategi till den regionala utvecklingsnämnden. Därefter lämnas ärendet till regionstyrelsen och regionfullmäktige för beslut hösten/vintern 2024.

Mer om den parlamentariska gruppens möten

 • Den 24 april medverkade den parlamentariska gruppen på Skånes utvecklingsdag, som är en årligt återkommande mötesplats för att följa upp läget i Skåne.

  Cirka 300 deltagare från skånska kommuner, statliga myndigheter, lärosäten, idéburen sektor, näringsliv, arbetsmarknadens parter, Region Skåne och grannregioner samlades på Sankt Gertrud i Malmö. Dagen inleddes med en presentation av rapporten Hur har det gått i Skåne?

  Ta del av presentationen av rapporten här.  

  Under dagen genomfördes nio dialogpass utifrån ”Ett sammanbundet Skåne”, ”Innovation och konkurrenskraft”, ”Kompetensförsörjning”, ”Bättre hälsa för fler” och ”Beredskap och resiliens”.

  Dokumentation från dialogpassen hittar du här.(pdf)

  Vilka tankar hade deltagarna under dagen om Skånes utveckling?

  Hör några röster i videon nedan.

 • Gruppen välkomnades till Medicon Village i Lund av Region Skånes IT-direktör Ingela Lidén som påminde om behovet att arbeta med både risker och möjligheter för att möta utvecklingsbehov. Vid mötet deltog Christian Lindell, utredare på Region Skånes enhet för samhällsanalys med en nulägesanalys som bland annat inspirerats av en omvärldsanalys utgiven av Sveriges kommuner och regioner. Den parlamentariska gruppen diskuterade nulägesanalysen och förslag till strategiska områden i RUS utifrån den.

  Omvärldsanalys – 10 trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget (skr.se)

  Nästa möte för den parlamentariska gruppen äger rum den 24 april i samband med Skånes utvecklingsdag.

  Anmäl dig till Skånes utvecklingsdag här. 

 • Gruppen samtalade om Region Skånes ansvar för regional utveckling i Skåne och vilken roll RUS spelar i detta.

  Vid mötet deltog Magnus Persson, författare till skriften Regionen i rörelse som getts ut av Sveriges kommuner och regioner.

  Läs rapporten "Regionen i rörelse" (SKR.se)

  Ledamöterna diskuterade vägledande principer för arbetet med RUS-översynen och fick även lyssna till Richard Frobell, chef för Ängelholms sjukhus, som berättade om behovet av nya sätt att jobba med utmaningar, såväl i vården som i samhället i stort.

  Nästa möte för den parlamentariska gruppen äger rum den 1 mars.

 • Den regionala utvecklingsnämnden (RUN) beslutar att påbörja processen med översyn och tillsätta en parlamentarisk grupp med ledamöter från samtliga politiska partier som finns representerade i Region Skåne. Uppdraget är att definiera Region Skånes syn på den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som ett verktyg i det regionala utvecklingsansvaret, medverka i dialog med andra aktörer och att föreslå Region Skånes prioriteringar i en mer kortfattad och tydligare RUS.

  Dialog om översynen kommer att ske på Skånes utvecklingsdag den 24 april. Det kommer även finnas möjlighet till dialog om översynen inom ramen för Region Skånes befintliga dialogplattformar med andra aktörer i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.