Ansökningar till Regionalfonden Skåne-Blekinge 2021-2027

Har du en projektidé på gång? Kontakta Region Skåne för att tidigt få en dialog om hur idén passar in i de regionala strategier som ligger till grund för den kommande bedömningen. Vi kan också hjälpa er se hur er idé passar med andra pågående satsningar i Skåne.

Region Skåne har det regionala utvecklingsansvaret för Skåne och ska bistå Tillväxtverket i beredningen av ansökningarna. 

Region Skåne kan stödja en projektidé med tre delar:

1. Medfinansiering i projekt

Regionala utvecklingsnämnden har regionala och statliga medel att fördela för strategiskt prioriterade satsningar för Skåne. Just nu finns inga medel att söka. Däremot finns andra parter som kan bidra med finansiering, t ex både kommuner och myndigheter.

2. Bedömning av och råd om projektidéernas strategiska relevans för Skåne

Tillsammans har parter i Skåne (genom Forsknings- och innovationsrådet i Skåne) pekat på prioriterade områden för Skånes utveckling genom Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt och dess tillhörande agendor, läs mer nedan. Därtill finns analyser över mer detaljerade behov av agerande, länkar till dessa ekosystemanalyser finns nedan.

3. Helhetsbild av satsningar och parter i Skåne 

Region Skåne finansierar organisationer och projekt samt har god kontakt med många parter i Skåne. Vi kan ge stöd i hur en projektidé behöver kopplas ihop med befintliga satsningar och organisationer för att få en ökad utveckling och relevans. 

För att Region Skåne ska kunna hjälpa projektförslag vill vi gärna ha en dialog i ett tidigt skede, i god tid innan ansökan skickas in. 

Skicka kontaktuppgifter och information om projektidén till regionalfond@skane.se så kommer en handläggare kontakta dig. Ange hur ni ser att projektidén passar in med innovationsstrategins utpekade områden. Ange även gärna vilket stöd ni ser att ni har behov av. Beroende på arbetsbelastning så återkommer vi så snart vi kan. 

Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt är den huvudsakliga strategiska grunden till det nya programmet när det rör sökande från Skåne. För de särskilda målen 1.1 och 1.4 i programmet för 2021-2027 är det ett krav från EU att innovationsstrategin (Skånes strategi för smart specialisering) är styrande. Det innebär att alla satsningar inom 1.1 och 1.4 ska ligga i linje med mål eller prioriteringar i Skånes sex specialiseringsområden.

Program för Regionalfonden Skåne-Blekinge 2021–2027

EU-kommissionen godkände det regionala programmet för Regionalfonden Skåne-Blekinge hösten 2022. Programmet ska bidra till att stärka den regionala kapaciteten genom att öka produktivitet och innovation och genom att fokusera ännu mer på hållbarhet.

Läs mer om mål och inriktning för Regionalfonden samt ta del av Operativt program för Regionalfonden Skåne-Blekinge 2021-2027 på Tillväxtverkets hemsida.

Processen för ansökningar 

Utöver ovan beskrivning gör Region Skåne fler insatser kopplat till regionalfonden Skåne-Blekinge. Region Skåne är ordförande och fungerar som sekreterare i Strukturfondspartnerskapet, som är den grupp som prioriterar bland inkomna ansökningar efter Tillväxtverkets handläggning. Region Skåne har också, tillsammans med Region Blekinge, skrivit det regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge som Regeringskansliet har som underlag i förhandlingarna med EU-kommissionen. 

Det är Tillväxtverket som tar emot och hanterar ansökningar.

För mer information om de formella kraven och ansökningsprocessen, kontakta Tillväxtverket. 

För mer information om beslutsprocessen, kontakta Strukturfondspartnerskapets sekreterare: Johanna.Haward@skane.se.

För att förstå olika organisationers roll i processen är här en schematisk tidslinje:

  1. Dialog: Region Skåne erbjuder dialog om hur tidiga idéer har en regional relevans och hur den passar med andra pågående satsningar i Skåne.
  2. Ansökan: Deadline till Tillväxtverket.
  3. Bedömning: Tillväxtverket handlägger ansökan utifrån programmets skrivningar och andra förordningar.
  4. Samråd: Region Skåne och Region Blekinge ger ett utlåtande om ansökan passar med relevanta regionala strategier.
  5. Prioritering: Strukturfondspartnerskapet prioriterar bland inkomna ansökningar.
  6. Beslut: Tillväxtverket fattar det slutliga beslutet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.