Frågor och svar om produktions- och utvecklingsstöd

Vem kan söka stöd?

Fråga: Vad menar ni med professionell kulturaktör?

Svar: Vi följer samma definition som Kulturrådet, som utgår från Arbetsförmedlingen Kultur Medias kriterier. I korthet innebär det att kulturaktörerna antingen har:

  • konstnärlig utbildning inom sitt konstområde,
  • huvudsakligen är yrkesverksam inom sitt konst- eller kulturområde
  • offentligt stöd för sin verksamhet, antingen nationellt, regionalt eller kommunalt.

Fråga: Går det att söka stöd för eget personligt konstnärligt eller professionellt utvecklingsarbete?

Svar: Det går inte att söka stöd enbart för den personliga utvecklingen. För att utveckla sin egen konstnärliga praktik hänvisar vi till Konstnärsnämndens arbetsstipendier. Däremot går det att söka utvecklingsstöd för att utveckla ett projekt, en metod eller en specifik konstnärlig idé.

Fråga: Kan jag söka ytterligare stöd till samma projekt som jag fått ett annat stöd för?

Svar: Det kan vara möjligt att söka stöd för en fortsatt utveckling av samma projekt. Du kan till exempel söka utvecklingsstöd för att fortsätta utveckla en idé, metod eller ett samarbete och sedan återkomma för att söka produktionsstöd för att utveckla en tidigare projektidé till en färdig produktion. Det är dock viktigt att du har en dialog med din handläggare på Kulturförvaltningen innan du skickar in en ny ansökan.

Fråga: Vi har sökt och fått ett stöd från en annan förvaltning inom Region Skåne, kan vi även söka stöd från Kulturförvaltningen?

Svar: Ja, det kan ni.

Fråga: Vi är ett studieförbund och jobbar med andra kulturaktörer. Ska de söka stöd själva eller tillsammans med oss?

Svar: Det är en fördel om kulturaktörerna söker själva och anger att de samarbetar med er. Verksamheter med årligt verksamhetsstöd från Region Skånes kulturnämnd kan inte söka utvecklings- eller produktionsstöd.

Fråga: Kan vi söka fast vi är till exempel en Stockholmsregistrerad organisation?

Svar: Ja. Dock måste projektet som ni söker för ha en tydlig koppling till Skåne. Det kan till exempel vara att flera av projektets nyckelpersoner bor och verkar i Skåne, att en del av produktionen eller projektet bedrivs i Skåne eller att det på annat sätt ger ett mervärde för invånarna i Skåne. Det går inte att ansöka om stöd från Region Skåne om det enbart handlar om att göra en turné eller presentera en redan färdig produktion i Skåne.

Fråga: Går det att söka som privatperson?

Svar: Nej. Stöd ges enbart till juridiska personer och enskilda firmor.

Projektets längd och tid för genomförande

Fråga: Måste jag ha redovisat ett tidigare beviljat projekt innan jag kan söka om nytt stöd från er?

Svar: Nej. Det är dock viktigt att ni i så fall har en dialog med ansvarig handläggare på Region Skåne och håller oss uppdaterade om hur läget är när det gäller det pågående projektet.

Fråga: Hur länge ska ett projekt pågå, till exempel en utställning, för att det ska vara intressant för er? Är det en eller flera säsonger?

Svar: Svårt att ge ett generellt svar. Det beror till exempel på hur många som kan besöka utställningen, om utställningen kan visas på flera platser, verkshöjd, mått av nytänkande etc.

Fråga: När ska projektet vara genomfört? Kan man till exempel söka redan nu för projekt som har premiär under 2025?

Svar: Ja! Det finns inte några specifika slutdatum när projektet måste genomföras eller vara slutfört.

Fråga: Är det okej att söka för ett projekt som sträcker sig över två år?

Svar: Ja. Vi har inte någon begränsning av hur långt ett projekt kan vara.

Fråga: Går det att söka för ett projekt som redan är påbörjat?

Svar: Start för den del av projektet som ni söker stöd från Region Skåne får inte ha påbörjats innan ni fått besked om medel från oss. Ni kan inte få täckning retroaktivt för kostnader som uppstått tidigare. Beslut om beviljade ansökningar för vårens utlysning tas kring månadsskiftet mars/april och för höstens utlysning i mitten av november. Beslut om stöd över 10 prisbasbelopp (525 000 kronor) behöver fattas av Region Skånes kulturnämnd.

Budget/ekonomi

Fråga: Vad innebär det att Region Skåne enbart är delfinansiär?

Svar: Det innebär att Region Skåne inte kan stå som ensam finansiär för ett projekt utan ni måste även söka om stöd från andra finansiärer. Det kan vara annan offentlig finansiär, en stiftelse eller liknande. Framför allt ser vi gärna att ni för en dialog med den eller de kommuner som projektet kommer att genomföras i. Egna intäkter eller eget kapital räknas inte som medfinansiering. Stöd i form av sponsring, varor eller utbyte av tjänster räknas inte heller.

För ansökningar upp till 50 000 kronor krävs inte någon medfinansiering.

Fråga: Går det att medfinansiera med eget kapital?

Svar: Nej, det måste vara en annan part som är medfinansiär.

Fråga: Hur ska jag tänka när det gäller Region Skånes andel av budgeten?

Svar: Det finns inte något generellt svar på den frågan. Det är viktigt att det finns en balans mellan kommunal, regional, statlig och annan möjlig finansiering.

Fråga: Vad är en rimlig summa att söka?

Svar: Det är svårt att svara på generellt. Det ska vara en rimlig och trovärdig budget där alla kostnader finns med. Titta på redan beviljade projekt så får ni en uppfattning om vilka belopp som beviljats till andra projekt. Det finns även en fråga i ansökningsformuläret där vi vill att ni talar om vilka tankar och idéer ni har om ni inte får det belopp ni har sökt.

Fråga: Hur ska jag tänka när det gäller nivån på arvoden till de medverkande? Är det till exempel lättare att få stöd om vi söker en mindre summa?

Svar: Vad gäller arvoden till medverkande utgår vi från att ni följer de avtal och rekommendationer som finns i branschen. Det är viktigt att ni i er budget tar höjd för projektets faktiska kostnader och det går inte att säga att ni har större chans att få stöd om ni söker ett mindre belopp. Det handlar om trovärdighet och professionalitet. Vår grundinställning är att bevilja det sökta beloppet, även om det händer att vi beslutar om ett lägre belopp.

Fråga: Går det att få stöd till hyra och liknande löpande verksamhetskostnader?

Svar: Från oss kan man söka stöd för att utveckla och genomföra idéer. I den mån det uppstår hyreskostnader som är direkt knutna till det arbetet är det möjligt att ta med dem i projektbudgeten. Det går inte att söka för löpande verksamhetskostnader.

Fråga: Kan jag ansöka om produktionsstöd för att spela in en film

Svar: Nej. Produktionsstöd för filmprojekt kan du söka från Film i Skåne, BoostHbg eller Filmcentrum.

Fråga: Kan jag söka för materialkostnader?

Svar: Ja. Ni kan söka för alla kostnader som går att hänföra direkt till projektet.

Fråga: Ska jag räkna in moms i min budget?

Svar: Det beror på om ni själva är momsbefriade eller inte. Är momsen en kostnad i er organisation ska den räknas som en kostnad i er budget.

Samarbetspartner/medverkanden

Fråga: Kan vi söka stöd hos er fast vi inte har klart med alla samarbetspartners?

Svar. Ja, det är möjligt. Men det är bra att berätta så mycket av det ni vet om samarbeten, när ni söker. Och har du inte klart med några samarbetspartners är det bra om ni berättar hur ni tänker att arbeta för att knyta till er olika samarbetspartners. Handlar till exempel er ansökan om en förstudie kan det mycket väl vara så att ni som en del av ert projekt ska arbeta med att hitta och utveckla samarbeten med andra aktörer.

Fråga: Är det framför allt konstnärliga samarbetsparter ni efterfrågar?

Svar: Nej. Det handlar om att ange samarbetsparter som är relevanta för ert projekt.

Fråga: Är det negativt att enbart söka små lokala samarbetsparter?

Svar: Nej. Det viktiga är att era samarbetsparter är relevanta för er i ert projekt.

Fråga: Vi tänker söka utvecklingsstöd för att utforska en idé. Måste vi redovisa vem som har ansvar för vad i projektet i ansökan?

Svar: För ansökningar inom bild och form, cirkus, dans, litteratur och serier, musik samt teater ska ni bifoga en förteckning över medverkande i projektet med en kort beskrivning av profession, utbildning och bakgrund. Det finns dock inget krav på att ni har allt klart om vem som gör vad i ert projekt. Men vi är glada för att ta del av hur ni tänker och skriver så mycket detaljer som möjligt i er ansökan. Har ni till exempel inte klart med alla medarbetare, medskapare eller medverkanden är det i alla fall bra om ni kan beskriva hur ni tänker kring dessa personer. 

Regional relevans

Fråga: Vad är regional relevans?

Svar: För att en ansökan ska kunna bli prioriterad krävs att projektet på något sätt kan bidra till de regionala kulturpolitiska målen och prioriteringarna. Projektet ska bidra till att det finns ett rikt och dynamiskt kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som fler invånare i Skåne ska ha förutsättningar att delta i och ta del av på lika villkor. Den regionala relevansen kan handla om att bidra till att skapa förutsättningar för professionella kulturskapare att verka i Skåne och att Skånes invånare ska ha möjlighet att ta del av spännande kulturupplevelser.

De kulturpolitiska målen och prioriteringarna för Skåne finns definierade i den regionala kulturplanen för Skåne som gäller 2021-2024. Det är viktigt att poängtera att ett enskilt projekt eller en enskild verksamhet inte själv kan förväntas leva upp till alla krav och kriterier. Det viktiga är att ni själva i er ansökan funderar över på vilket sätt ert projekt kan bidra till att stärka och utveckla det skånska kulturlivet och hur Skånes invånare kan ta del av resultatet.

Fråga: Handlar regional relevans enbart om geografi?

Svar: Nej. Geografin är enbart en aspekt som vi tittar på. Regional relevans kan även handla om att ni riktar er till speciella målgrupper, har en unik konstnärlig idé eller en utveckling av ett nytt arbetssätt eller ny metod.

Fråga: Har min ansökan större chans att bli beviljad om projektet genomförs i flera kommuner eller utanför Malmö?

Svar: Nej. Projektets geografiska placering är enbart en av de aspekter vi tittar på vid våra bedömningar.

Konst- och kulturområde

Fråga: Vårt projekt omfattar flera konst- och kulturområden och vi undra vem vi ska vända oss till? Och vilket verksamhetsområde ska vi ange i ansökan?

Svar: Vi tar hand om alla ansökningar. I formuläret väljer ni ett huvudsakligt konst- eller kulturområde. Har ni specifika frågor om ert projekt inför en ansökan kan ni vända er till vem någon av Kulturförvaltningens utvecklare som kan guida er vidare om det skulle behövas.

Övriga frågor

Fråga: Hur ska jag tänka om förutsättningarna för projektet förändras?

Svar: Fokusera på kärnan i er projektidé och vad det är ni vill genomföra. Det är det viktigaste i våra bedömningar. Sedan kan det vara en bra idé att i er projektplan komplettera med ett resonemang kring eventuella alternativa sätt att genomföra er projektidé. I ansökningsformuläret ställer vi även en fråga som handlar om vilka åtgärder ni planerar att vidta om projektet inte uppnår full finansiering. Det kan vara en bra idé att tänka lite bredare när ni svarar på den frågan.

Om det händer något efter det att ni fått er ansökan beviljad som påverkar projektets genomförande, utformning eller innehåll är det viktigt att ni tar kontakt med ansvarig utvecklare på Kulturförvaltningen för en dialog om vad det kan tänkas innebära eller få för konsekvenser. Vi har en pragmatisk grundinställning där vi är medvetna om att det oförutsägbara kan inträffa.

Fråga: Går det att skicka in ansökningar för flera olika projekt i samma ansökningsomgång?

Svar: Ja. Det finns inget som hindrar er från att söka stöd för flera olika projekt samtidigt. Vi bedömer varje ansökan och varje projektidé för sig själv. Är ni osäkra på hur ni ska göra kan det dock vara en god idé att ta kontakt med någon av våra utvecklare innan ni skickar in ansökningarna.

Fråga: Går det att komplettera med organisationsnummer senare?

Svar: Ja. Dock måste vi ha fått kompletteringen i god tid innan beslut.

Fråga: Finns det någon färdig fördelning av stöd mellan de olika konst- och kulturområdena?

Svar: Nej, det finns inte några speciella potter för de olika konst- och kulturområdena? När det gäller fördelningen mellan områdena tittar vi på helheten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.