• Konsert med Elefantöra, Gageego! och Helsingborgs symfoniorkester (stråksektionen), 10 juni 2022 på Aktivitetshuset Tryckeriet i Helsingborg. Dirigent: Hans Ek. Samarbetet med Hans Ek möjliggjordes med stöd från Stiftelsen Signatur. Foto: ShareMusic & Performing Arts

Region Skåne vill främja ett rikt och inkluderande kulturliv

Region Skånes kulturnämnd beslutade vid sitt möte den 19 juni om regional kulturplan för 2025–2028.

Med den nya kulturplanen vill Region Skåne fortsatt agera som en strategisk möjliggörare och flytta fram positionerna när det gäller att skapa goda förutsättningar för ett rikt och inkluderande kulturliv som bidrar till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling.

De regionala kulturpolitiska målen handlar om att det ska finnas ett brett utbud av kultur av hög kvalitet i hela Skåne och att alla Skånes invånare ska ha möjlighet att ta del av och delta i kulturlivet. Avgörande faktorer för att nå de kulturpolitiska målen är tvärgående utvecklingsområden gemensamma för hela sektorn och fördjupad samverkan mellan och med kommunerna i Skåne.

Fakta om Regional kulturplan för Skåne

Region Skåne ingår i kultursamverkansmodellen som regleras av Förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:2012). En förutsättning för att Region Skåne ska få fördela statliga medel är att en regional kulturplan tas fram i samverkan med kommunerna och i samråd med kulturlivet och civilsamhället. Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag som Region Skåne ska fördela.

Regional kulturplan för Skåne 2025–2028 beskriver inriktningen på det regionala utvecklingsarbetet på kulturområdet, utifrån de nationella och regionala kulturpolitiska målen. Kulturplanen är framtagen i samverkan och samråd med Skånes kommuner, kulturliv och idéburen sektor med intentionen att fungera som en gemensam färdplan för den fortsatta kulturutvecklingen i länet. I kulturnämndens verksamhetsplan och budget resurssätts kulturplanen årligen under den fyraåriga planperioden.

Utgångspunkten för arbetet med kulturplanen har varit en bibehållen helhetssyn på utveckling och fokus har legat på en aktualisering av utvecklingsområdena i tidigare kulturplan, som är fortsatt relevanta. Den regionala kulturplanen för Skåne har varit ute på remiss under våren. De skånska kommunerna samt Länsstyrelsen i Skåne har varit formella remissinstanser och yttranden från kulturlivets organisationer och andra intressenter har uppmuntrats och välkomnats. Yttrandena finns tillgängliga på utveckling.skane.se.

Kulturplanen kommer att fastställas av regionfullmäktige i september innan den börjar gälla från 1 januari 2025.

Regional kulturplan för Skåne 2025-2028