Dialog med kulturlivets aktörer

Region Skånes samråd med det professionella kulturlivet och den idéburna sektorn genomförs kontinuerligt under kulturplaneperioden, såväl genom formaliserade möten och nätverk som i en löpande informell dialog.

För att nå de kulturpolitiska målen om ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets i hela Skåne är det även viktigt att utveckla formerna för samverkan mellan kulturlivets organisationer och kommunerna så att professionens kompetens tas tillvara. Tematiska möten kopplat till utvecklingsområdena i kulturplanen arrangeras, där olika intressenter samlas med utgångspunkt från behov och möjligheter som identifierats i utvecklingsarbetet.

Den idéburna sektorn en viktig resurs

Den idéburna sektorn är en viktig resurs för kulturutvecklingen i regionen och för ett långsiktigt hållbart Skåne. Med tydliga och ändamålsenliga former för en kontinuerlig dialog skapas förutsättningar för erfarenhetsut­byte, gemensam kunskapsdelning och ett bättre resursutnyttjande.

I Skåne finns en välutvecklad samverkansstruktur mellan den idéburna sektorn och Region Skåne i form av två överenskommelser: en generell mellan idéburen och offentlig sektor och en specifik inom folkbildningsområ­det.

Denna unika samverkansstruktur är en viktig förutsättning för ett starkt, demokratiskt och inkluderande kulturliv i Skåne. Region Skåne följer de principer för samverkan som fastslås i överenskommelsen med idéburen sektor:

  • självständighet och oberoende
  • dialog
  • kvalitet
  • långsik­tighet
  • öppenhet och insyn
  • mångfald.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.