närbild på rödlökar

Specialiseringsområde livsmedel

I Skåne finns starka tillgångar inom hela livsmedelssystemet från primärproduktion, via förädling och förpackning, till handels- och konsumentled samt ett välutvecklat innovationssystem. Det finns en unik koncentration av livsmedelsrelaterad forskning och utbildning och sedan länge goda samarbeten mellan lärosäten, näringsliv och samhälle. I Skåne finns ledande livsmedelsföretag, stora som små samt en bredd av start-ups.

Den omvandling som sker i livsmedelssystemet globalt kräver flervetenskapliga ansatser och samverkan. Vi ser flera typer av förändrade konsumtionsmönster inom exempelvis etiska och hållbara livsmedel och förpackningar, växtbaserade produkter, hälsofrämjande mat och dryck, nya distributionsformer och upplevelser. Här har vi i Skåne unika förutsättningar att tillvarata innovationsmöjligheter i denna omvandling. Några strategiska fokuspunkter i ett 10-årsperspektiv bedöms vara:

  • Ökad livsmedelsproduktion i ett cirkulärt och biobaserat livsmedelssystem, vilket inkluderar nya råvaror och anpassade processmetoder såväl som effektiv vattenanvändning och kretsloppslösningar.
  • Mat för livskvalitet och hälsa, där inte minst den snabba utvecklingen inom genetisk forskning och kring tarmflorans sammansättning ger nya möjligheter att förstå kostens hälsoeffekter och sedan arbeta mot innovationer inom precisionsnutrition.
  • Nya möjligheter att förbättra livsmedelssäkerhet och konsumentförtroende genom hela värdekedjan bl.a. genom digitalisering, nya former av förpackningar och logistik.
  • FoodTech, som rymmer innovationsmöjligheter i allt från precisionsodling, iot, ai och 3D-printing till hälsoappar.

Skånes livsmedelsstrategi – SMART MAT 2030

Region Skånes uppdrag är att samordna och driva utvecklingsfrågor och vara processledare för det regionala utvecklingsarbetet i Skåne. Här ingår att driva på samverkan mellan relevanta aktörer (offentliga såsom privata) och bidra till ett mer hållbart livsmedelssystem. Region Skåne samordnar arbetet med Skånes livsmedelsstrategi – Smart Mat 2030. Detta sker bland annat genom en brett sammansatt styrgrupp ledd av Daniel Kronnmann, enhetschef för Innovation & Entreprenörskap hos Region Skåne. Region Skåne stöttar även samarbetet inom Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne genom samordning av arbetet inom FIRS-teamet för Sustainable Food Innovation, där ordförandeskapet innehas av Ingrid Landgren/Orkla.

Region Skåne arbetar för att stärka livsmedelssystemet som helhet inklusive forsknings- och innovationsmiljöer med livsmedelsrelevans. Exempel på initiativ vi stödjer eller medverkar i inom specialiseringsområdet:

Northern Lights on Food

Ett partnerskap mellan akademi och näringsliv med gemensamt intresse för att driva avancerad produkt- och processinnovation baserat på den unika kunskap som röntgenstrålar och neutroner erbjuder. I intressentkretsen ingår bland annat LU, ESS, Science Village Scandinavia, SLU, RISE, Chalmers, KTH, Hushållningssällskapet och från näringslivet AAK, Tetra Pak, Alfa Laval, Arla, Lantmännen, Orkla, Findus, Larodan, Skillinge Fisk-Impex AB och IKEA. Därtill internationella samverkanspartners. Region Skåne stödjer ett konkret projekt år 2021-23 vars mål är att med hjälp av de världsunika anläggningarna ESS och MAX IV leverera det kunskapslyft för näringen som krävs för att säkerställa en övergång till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart livsmedelssystem enligt Agenda 2030.

Samarbetsaktörer

Region Skåne samarbetar med en rad organisationer regionalt, nationellt och internationellt för att stödja utvecklingen inom livsmedelsområdet. Ett särskilt nära samarbete finns med de innovationsstödjande aktörerna Krinova Incubator and Science Park, Livsmedelsakademin samt Packbridge.

I Agendan för Livsmedel kan du läsa mer om pågående och möjliga insatser inom området.

Circle har på uppdrag av Region Skåne tagit fram en ekosystemanalys, vars syfte är att skapa en fördjupad förståelse av kapaciteten i regionen gällande näringslivet, forskning, investeringsklimat, aktörer, relationer och arbetsmarknad kopplad till specialiseringsområdet Livsmedel. Mer preciserat ger ekosystemanalysen en samlad översikt av tillgång till finansiering, innovations- och entreprenörskapsstöd, relationer, samarbeten och nätverk, ankarföretag, små och medelstora företags utmaningar och behov, kompetensförsörjning, policyfrågor samt kulturella aspekter.

Under 2020 skapade Region Skåne en ny utlysning för området Skånsk livsmedelskompetens. Syftet är att underlätta möjligheterna till ökad kunskap  och engagemang för livsmedelssektorn samt i förlängningen bygga effektivare strukturer för sektorns kompetensförsörjning. Målet är att skånska företag ska kunna hitta rätt kompetens för en snabbare omställning till ett nytt ekonomiskt, socialt och miljömässigt livsmedelssystem.

Utlysning av medel för cirkulära livsmedelssystem

Region Skåne utlyser medel för att främja utvecklingen av cirkulära och hållbara livsmedelssystem i Skåne. Utlysningen syftar till att möjliggöra projekt, som bidrar till ett klimatsmart och cirkulärt livsmedelssystem i Skåne.

Rapport om Livsmedel i Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.