Godshamn från ovan.

Godstransporter

Skåne är en betydande gods- och logistikregion. Förutom att rymma sex allmänna hamnar med varierande inriktningar och med betydelse långt utanför Skånes gränser så korsas regionen av övergripande väg- och järnvägsinfrastruktur. Det finns flera intermodala terminaler. Den fasta förbindelsen möjliggör snabba väg- och järnvägstransporter till Danmark och vidare mot kontinenten.

I Skåne är transittransporterna omfattande men det finns även betydande konsumtion och produktion av varor vilka är beroende av transporter. Godstransporterna ger emellertid upphov till betydande klimat- och miljöbelastningar. Därför är det exempelvis viktigt att arbeta med transporteffektivitet. Lastbilar behöver gå med en högre lastvikt och längre godståg behöver underlättas.

Sjöfarten utvecklas kontinuerligt vilket innebär fler linjer och hållbarare bränsle. Det är väsentligt att hela transportkedjan fungerar tillfredsställande vilket innebär att landtransporterna också behöver beaktas.

Region Skåne bedriver ett strategiskt arbete för att adressera viktiga frågor inom gods- och logistikområdet. År 2017 antogs ett strategidokument för vidare arbete med dessa frågor. I ”Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne” lyftes bland annat åtgärder för att utveckla Skåne till en mer hållbar gods- och logistikregion där ökade volymer kan hanteras.

Förändringar som påverkar samtliga trafikslag och exempelvis rör infrastruktur, drivmedel, fordons- och fartygens storlek och utformning samt transportplanering belyses.

Inriktningen på det vidare arbetet har utgått från intentionerna i strategidokumentet. Resultat är exempelvis följande rapporter:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.