Färgglada hus i en hamn.

Genomförande och uppföljning

Inom regional fysisk planering har Region Skåne ett antal redan etablerade arbetssätt inom vilka genomförandet av regionplanen har integrerats.

Bland annat är Region Skåne remissinstans för kommunernas översiktsplaner och riktlinjer för bostadsförsörjning. Utöver det ingår det i Region Skånes roll som regionplaneorgan att vara kunskapsgenererare för det regionala perspektivet i samhällsplaneringen samt att identifiera och potentiellt initiera samverkansmöjligheter i mellankommunala frågor.

Dessa arbetssätt sammanfattas i följande genomförandekategorier:

 • Regionalt planeringsstöd i form av remissinstans
 • Kunskapsgenerering inom regionalt viktiga frågor
 • Dialog och samverkan för hantering av Skånes utmaningar

Inom ramen för dessa arbetssätt har det sedan regionplanen antogs påbörjats olika typer av projekt och aktiviteter som på olika sätt bidrar till genomförandet av regionplanen. Dessa projekt involverar utvecklingsaktörerna på olika sätt, allt från initiativtagare till mottagare av analyser och resultat. Projekten som är ingång är delvis baserade på inspel från de regionala utvecklingsaktörerna under dialogprocessen under framtagandet av regionplanen.

Samtal på skånsk mark

 • I detta avsnitt av Samtal på skånsk mark får ni ta del av samtal mellan kollegorna Inger Sellers och Hanna Negash som bland annat berättar om arbetet med Skånskt bostadsforum 2023 och temaområdet Gestaltad Livsmiljö.

 • I detta avsnitt får vi höra Camilla och Wide som leder varsitt fokusområde i arbetet med Regionplan för Skåne 2022–2040. Ni får ta del av reflektioner kopplade till inriktningarna i deras arbete och även kring hur framdriften i detta kan skapas.

 • I ”Samtal på skånsk mark” kan du följa arbetet med genomförandet av Regionplan för Skåne 2022-2040 genom bland annat intervjuer och samtal med de tjänstepersoner och politiker som arbetar med planen.

Pågående aktiviteter för genomförandet av Regionplan för Skåne 2022-2040

 • Region Skåne deltar i ett samverkansprojekt om grönstrukturplanering tillsammans med Tankesmedjan Movium vid SLU och Helsingborgs stad. Syftet med projektet är att undersöka hur planerad grönstruktur genomförs i praktiken.

  Skånes grönstruktur består av större och mindre natur- och grönområden som länkas samman i ett grönt nätverk av stråk. En fungerande grönstruktur har stort värde för människors hälsa, rekreation och friluftsliv, ett rikt djur- och växtliv och klimatanpassning. Regionplan för Skåne 2022-2040 lyfter vikten av att verka för att utveckla ett sammanhängande och finmaskigt nät av stråk.

  Fokus i samverkansprojektet ligger på gröna och blå stråk, det vill säga linjära element i landskapet bestående av vegetation, med eller utan inslag av vatten. Stråken kan ligga i urban miljö, i anslutning till tätorterna eller på landsbygden. I projektet jämför forskare från SLU 10-20 år gamla grönstrukturplaner från Region Skåne och från Helsingborgs stad med nyare planer för att se hur mycket av den planerade grönstrukturen som har genomförts. Hypotesen är att många av de föreslagna stråken inte har anlagts i praktiken.

  Syftet är att bidra med kunskap kring planering och implementering av grönstruktur i Skåne. Projektet ska ge en överblick över hur mycket av den planerade grönstrukturen som har anlagts och hur stort glappet mellan förslagna och genomförda projekt är. Projektet kommer också att belysa hinder och framgångsfaktorer för implementering.

  Projektet är en del av genomförandet av Regionplan för Skåne 2022-2040. Projektet startade 2022 och avslutas under 2023. Projektet är tänkt som en förstudie för en större projektansökan om grön infrastrukturplanering och implementering i Sverige (på kommunal och regional nivå).

 • Region Skåne arbetar med att stärka näringslivets förutsättningar och möjliggöra för en fortsatt utveckling av besöksnäringen inom den fysiska planeringen.

  I Regionplan för Skåne 2022–2040 framgår det att man ska ta hänsyn till näringslivets förutsättningar och regionala agglomerationsfördelar i den fysiska planeringen. För att näringslivet ska kunna växa och ta tillvara Skånes styrkor behövs snabba och direkta förbindelser såväl inom som till regionen. Dessutom behöver tillgången till mark i befintliga och nya verksamhetsområden liksom tillgång till el, vatten och digital infrastruktur säkras. Region Skåne arbetar aktivt i olika typer av projekt med de regionala utvecklingsaktörerna för att stärka förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Bland annat har Region Skåne inom ramen för Regionplanen tagit fram scenarier för framtidens näringsliv i Skåne.

 • Region Skåne har med stöd av Ramboll tagit fram rapporten "Kartläggning av gröna värden i regional fysisk planering". Projektet syftar till att fördjupa kunskapen om de gröna näringarnas betydelse för Skånes utveckling samt hur Skånes gröna värden kan beaktas och utvecklas i den fysiska planeringen. 

  Region Skåne har med stöd av Ramboll tagit fram rapporten "Kartläggning av gröna värden i regional fysisk planering". Projektet syftar till att fördjupa kunskapen om de gröna näringarnas betydelse för Skånes utveckling samt hur Skånes gröna värden kan beaktas och utvecklas i den fysiska planeringen. Fokus är natur- och kulturmiljöer, turism, friluftsliv och destinationsutveckling. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet med regional fysisk planering.

  Projektet är avslutat men en komplettering av underlag från de kommuner som inte kunde delta kommer att skickas ut under våren.

 • Region Skåne har beviljats stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för att genomföra ett projekt med syfte att skapa en strategi för hur arbetet med framtidens hälsosystem kan kopplas samman med regional fysisk planering för att möta de utmaningar som framtidens hälsosystem står inför. 

  Region Skåne har beviljats stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för att genomföra ett projekt med syfte att skapa en strategi för hur arbetet med framtidens hälsosystem kan kopplas samman med regional fysisk planering för att möta de utmaningar som framtidens hälsosystem står inför. Det handlar om att skapa en gemensam målbild och en konstellation med interna och externa aktörer där man tillsammans kan hitta nya vägar, samarbeten och ett gemensamt lärande för att öka innovationskapaciteten kopplat till framtidens hälsosystem. Framtidens hälsosystem kan bli en stark bidragande faktor till hållbar urban utveckling genom att dess koppling till utformningen av fysiska miljöer i staden lyfts fram. Exempelvis genom utformningen av framtidens vårdmiljöer och dess påverkan och fysiska sammanhang i staden.

 • Klimatförändringarna har tillsammans med de senaste årens vattenbrist satt fokus på vattentillgången för både hushåll, näringsliv och jordbruk i Skåne.  Region Skåne utvecklar därför tillsammans med Sydvatten en metodik för att uppskatta volymen ytvatten i Skåne.

  Sedan 2018 är det konstaterat att det råder vattenbrist i Skåne under sommaren och periodvis även under hösten. Med en växande befolkning och en klimatkris så kommer tillgängligheten till vatten att minska. Det är därför viktigt att förstå hur mycket vatten som finns tillgängligt i Skåne. Ett första steg för en utökad förståelse av mängden tillgängligt vatten är att kartlägga hur vattenståndet i större sjöar varierar över tid. Syftet med projektet är att utveckla en metodik baserad på mätdata över vattenståndsvariation och satellitdata. Projektet pågår från augusti 2023 till augusti 2024. Målet på sikt är att ta fram en metodik för en kostnadseffektiv, fullständig vattenbalans för samtliga vattenavrinningsområden i Skåne där såväl ytvatten, grundvatten och vattenanvändning kartläggs. 

 • I samhällsplaneringen uppstår ofta intressekonflikter kring användning av jordbruksmark. Konkurrensen om marken ökar i takt med att Skånes befolkning växer och det är många olika intressen som gör anspråk på marken. Det är inte bara exploatering för bostäder med tillhörande samhällsservice som ställs mot livsmedelsförsörjningen och jordbrukets behov utan även verksamheter och handelsområden, transportinfrastruktur, våtmarker, klimatanpassning och energiproduktion, med mera.

  Under hösten 2023 genomför Region Skåne projektet "Kartläggning av anspråk på jordbruksmark". Syftet är att ta fram ett kunskapsunderlag som bidrar till en bättre förståelse och helhetsbild avseende Skånes jordbruksmark, både historiskt och i ett framtidsperspektiv.

  I projektet görs dels en kartläggning av nuläget och en tillbakablick på vilka anspråk som lett till att jordbruksmark försvunnit i Skåne, dels en kartläggning av framtida behov och anspråk i ett kort (cirka 20 år), medellångt (cirka 50 år) och långt perspektiv (cirka 100 år) med hänsyn till megatrender som bland annat klimatförändringar och demografiska förändringar. 

  Kartläggningen är ett första steg i ett utvecklingsarbete om jordbruksmark och regional fysisk planering. Projektet genomförs med konsultstöd av Trivector och Ekologigruppen.

 • Region Skåne har beviljats medel från Tillväxtverket för att genomföra projektet Regional Kapacitet i Skåne.

  Projektet ska bidra till att stärka tillgången och tillgängligheten till offentlig och kommersiell service i Skåne. Arbetet kommer att pågå tom 2026 och inleds med en förstudie under våren 2024 som kommer att inkludera en analys och kartläggning av nuläge, utvecklingstrender och utmaningar för tillgången till service i länet. Förstudien ska även identifiera nyckelaktörer samt på en övergripande nivå beskriva deras olika roller och potential till att bidra till utvecklingen av service i länet.

  Projektet genomförs av en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp som leds av enheten för Regional planering och enheten för Innovation och entreprenörskap.

 • Region Skåne genomför en analys av sjukvårdens rumsliga dimension i Skåne. Projektet inkluderar en kartläggning av olika vårdanläggningars lokalisering, samt analyser av invånarnas geografiska tillgänglighet till anläggningarna.

  Ett särskilt fokus ligger på att analysera hur tillgången till vård varierar i de olika ortstyperna i regionplanen, samt hur tillgången till vård ser ut i olika socioekonomiska grupper. Projektet ska tydliggöra och synliggöra på vilka sätt Region Skånes uppdrag om regional fysisk planering kan vara ett verktyg även för regionens uppdrag kring hälso- och sjukvård och regional utveckling.

  Projektet pågår tom Q1 2024 och genomförs av en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp som leds av enheten för regional planering.

 • Inom ramen för genomförandet av Regionplan för Skåne 2022–2040 har det tagits fram nya kunskapsunderlag om land- och havsbaserad vindkraft och havsplanering.

  Projekten syftar till att skapa en regional bild av vindkraftens potential och utmaningar ur ett skånskt perspektiv. I arbetet undersöks bland annat möjligheterna till samexistens av olika intressen, mellankommunal samverkan och lärdomar från omvärlden.

  Mer information.

Avslutade aktiviteter inom genomförandet av Regionplan för Skåne 2022-2040

 • Under 2022–2023 genomförde Regionsamverkan Sydsverige en storregional studie av ortsstruktur och funktionella samband i södra Sverige. Studien går att ta del av via länken nedan. Syftet med kunskapsunderlaget är att ge en gemensam bild av den rumsliga strukturen och vara underlag till fördjupade diskussioner och samverkan bland annat genom att identifiera frågor med stor utvecklingspotential genom stärkta samarbeten. Analyserna i kunskapsunderlaget beskriver vilken påverkan funktionella samband och ortsstrukturer har på de regionala utvecklingsförutsättningarna och belyser skillnader och likheter mellan olika delar av Sydsverige. De innehåller också utblickar till angränsande regioner utanför Sydsverige och storstadsregionerna Köpenhamn, Göteborg och Stockholm.

  Ortsstruktur och funktionella samband i södra Sverige (regionsamverkan.se)

   

 • För att ha en mer systematiserad regional bild av den fysiska planeringen i Skåne sammanställer Region Skåne GIS-data från de skånska kommunernas översiktsplaner (ÖPS). Under 2022/2023 genomfördes en dialogprocess med de skånska kommunerna och andra relevanta aktörer. Detta med syfte att skapa förutsättningar för en ökad enhetlighet i kommunernas översiktsplanedata (GIS-data) samt öka samverkan kring Region Skånes arbete med att sammanställa ÖP-data (ÖPS). Dialogen belyste både ett ökat behov men också en god vilja att samverka kring regionen i ÖPS- arbete samt kring frågor gällande digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.