• Två gråhåriga personer.

    Musik i Syd söker upp de grupper som inte själva kan ta sig till offentliga konserter. Foto: Lovisa Fey/Musik i Syd

Kultur och hälsa

Området kultur och hälsa är tvärsektoriellt och avser kultursektorns samverkan med hälso- och sjukvården, äldreomsorgen samt de aktörer som verkar förebyggande inom ett brett folkhälsoområde.

Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser och delaktighet i kulturlivet är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa i befolkningen.

Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Kulturupplevelser erbjuder möjlighet till socialt deltagande och kan ha en positiv inverkan på den psykiska hälsan genom att öka självkänslan och ge livsmening. Forskningen visar även att kultur är hälsofrämjande för att den kan ge positiva fysiologiska effekter. Kultur i vårdsammanhang kan förkorta vårdtider och vara en resurs i rehabiliteringsarbete. Satsningar på konst, kultur och arkitektur i vårdmiljöer kan till exempel minska nedstämdhet och ångest vid psykisk ohälsa, minska behovet av lugnande mediciner vid kirurgiska ingrepp och minska smärta vid behandlingar.

I Region Skåne pågår ett tvärpolitiskt arbete inom kultur och hälsa-området. Hälso- och sjukvårdsnämnden och kulturnämnden har en gemensam strategi för kultur och hälsa. Det finns även flera kulturaktörer och kommuner i Skåne som bedriver framgångsrika verksamheter och projekt. Aktiviteterna riktar sig till exempel till barn och unga i sjukvården, till äldre och till personer med psykisk ohälsa, långvarig sjukdom eller i socialt utanförskap.

Region Skånes utvecklingsarbete har fokus på att öka kunskapen inom området kultur och hälsa. Insatserna syftar även till att stimulera verksam­hetsutveckling och ökad samverkan mellan aktörer. Ytterligare en prioritet är att utveckla hållbara strukturer för området, såväl inom den egna organisationen som i kommunerna.

Strategi för kultur och hälsa 2022-2030

Kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätter att utveckla området kultur och hälsa enligt den strategi som antogs av de båda nämnderna under april 2022. De prioriterade målgrupperna för verksamheten är barn, äldre och personer med psykisk ohälsa. Visionen är att kultur ska bli en naturlig och självklar del i hälso- och sjukvårdens vardag. 

Hela människan, hela livet – Region Skånes strategi för kultur och hälsa

Ett resultat av hälso- och sjukvårdsnämndens och kulturnämndens fördjupade samarbete är inrättandet av en gemensam tjänst med forskarkompetens. Tjänsten är gemensamt finansierad och är placerad vid Kompetenscentrum för primärvård i Skåne (KCP). Ett resultat av den gemensamma strategin är ett ökat samarbete mellan kulturförvaltningen och Kompetenscentrum för primärvård i Skåne (KCP). Därför kan du läsa mer om Region Skånes kultur och hälsa-verksamhet på Vårdgivarwebben. 

Vårdgivare Skåne - Kultur och hälsa

Nätverk för kultur och hälsa i Region Skåne

Som ett led i arbetet med att skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har det bildats ett nätverk för kultur och hälsa. I dagsläget ingår cirka 25 personer från olika förvaltningar och verksamheter i nätverket, som har regelbunden kontakt för att utbyta kunskap, information och idéer inom området.

Nätverk för kultur och hälsa i Region Skåne (skane.se)

Nätverket för kultur i äldreomsorgen

Nätverket för kultur i äldreomsorgen startade 2018 som ett samverkansprojekt mellan kommuner när de fick stöd från Region Skåne. Nätverket drivs av en arbetsgrupp bestående av representanter från Kristianstads kommun, Malmö Stad, Helsingborg Stad och Trelleborgs kommun, nätverket omfattar idag 23 av Skånes 33 kommuner. Nätverket har flera medlemmar från kultursektorn i nätverket.

Nätverket ska stödja kommunerna i kvalitetsutveckling och visionsarbete inom området samt erbjuda erfarenhetsutbyte och inspiration. Målet är att höja statusen för kultur i äldreomsorgen. För att lyckas med det poängterar de långsiktigt och tvärsektoriellt arbete samt en arena där representanter från socialförvaltningen/omsorgsförvaltningar och kultur- och fritidsförvaltningar möts. Nätverket verkar också för framtagandet av gemensamma måldokument, strategier och handlingsplaner.

Nätverket anordnar träffar och bjuder in forskare och andra aktörer som arbetar med utvecklingen av kultur i äldreomsorgen och kultur och hälsa. De har även genomfört en enkätundersökning som undersökte hur Skånes kommuner arbetar med kultur i äldreomsorgen samt deras behov för att kunna utveckla området vidare.

Nätverket kommunicerar bland annat genom en Facebookgrupp med över 170 medlemmar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.