Snickare arbetar i sin verkstad.

Medvetna och effektiva utbildnings- och yrkesval

Inom flera branscher och yrken råder det stor brist på arbetskraft samtidigt som arbetslösheten inom vissa grupper är hög. Därför arbetar vi med att påverka både ungdomar och vuxna att söka sig till utbildningar och yrken där det råder stor efterfrågan på personal. I flera fall handlar det om att informera om vilka möjligheter olika branscher och yrken kan erbjuda och hur vägarna dit kan se ut.

Kommunicera och tillgängliggöra behov på arbetsmarknaden

Inom en rad branscher och yrken råder stor brist på arbetskraft. Därför görs olika insatser för att informera och långsiktigt också påverka ungdomar och vuxna att söka sig till utbildningar och yrken där det råder stor efterfrågan. Samtidigt tillgängliggörs utbildningar i högre grad genom att olika slags initiativ stöttas som kan leda till att fler nås av möjligheten att utbilda sig till yrken där det råder stor regional brist.

Exempel på olika insatser på området

 • AMK handlar om att få unga skåningar, deras föräldrar och skolpersonal att prata mer om arbete och arbetsmarknaden. I dag finns det många arbetsgivare runt om i Skåne som behöver anställa, samtidigt går många unga utan jobb. Målet med satsningen är att lyfta fram hur viktigt det är med fullföljd gymnasieutbildning, och att få ungdomarna att göra medvetna utbildningsval.

 • Drawing the Future är en global enkätstudie som i samverkan mellan OECD och UCL Institute of Education  har undersökt barns drömmar och motivation kring sina framtida studie- och yrkesval. Studien har genomförts med över 20 000 barn i 20 olika länder. Skåne är nu först ut i Sverige. Studien visar att ungas kunskap om olika yrken har minskat över tid och att ungas kunskap om yrken och framtidsdrömmar inte ökar nämnvärt mellan det att de är 7 - 17 år gamla. Rapporten pekar även på att barn och unga främst får inspiration och kunskap om yrken från personer i sin närhet, sociala medier, TV och så vidare, något som tenderar att förstärka stereotyper och begränsa deras bild av arbetsmarknadens breda möjligheter. Resultatet ger argument för att börja med vägledningsinsatser tidigt i grundskolan samt värdet av att bjuda in vuxna förebilder/yrkesroller från arbetslivet och omvärlden till klassrummen. Detta för att stötta eleverna i att navigera och formulera framtidsdrömmar tidigt oberoende av socioekonomisk bakgrund och kön, samt för att tydliggöra skolans roll kopplat till deras framtid och yrkesval.

 • En likvärdig prao är ett viktigt led i arbetet att öka elevernas valkompetens och att rusta dem inför ett inträde på arbetsmarknaden. Det är också ett bra sätt för arbetsgivare att investera i den framtida kompetensförsörjningen och marknadsföra den egna branschen och företaget.

  Projektet Prao i Skåne drevs med medel från Svenska ESF-rådet åren 2020-2021. Då lades grunden för arbetet med de skånska kommunerna och arbetsgivarna för att kartlägga och öka praoarbetets kvalitet, både på lokal, delregional och regional nivå. Fokus har varit ökad samverkan i och mellan kommuner, erfarenhetsutbyte och nätverkande, att höja statusen på prao via strategisk kommunikation, framtagande av verktyg och material för arbetsgivare och huvudmän och mycket mer.

 • Inför gymnasievalet ska ungdomar självklart välja det program som de är mest intresserade av, men en viktig faktor att ha med i sitt val är också i vilken utsträckning det är lätt eller svårt att få jobb. Därför har Region Skåne i flera år kört en kampanj som lyfter fram unga människor som har gjort studie- och yrkesval där det är lite extra lätt att få jobb. Och vi väljer även att lite extra lyfta fram möjligheterna med yrkesprogrammen. Ett yrkesprogram leder oftast till en anställning, men ger också högskolebehörighet om du skulle vilja plugga vidare. Här möter du Fabian, Johan, Sandra och några till som berättar om yrken som du också kan välja att läsa till.

 • Teknikcollege Skåne startade 2008. Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

 • Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en förening för samarbete mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer och fackliga organisationer inom den privata och offentliga vården och omsorgen. Syftet är att ge elever och studerande en modern utbildning som leder till anställningsbarhet och karriärmöjligheter. I Skåne är 30 av länets 33 kommuner anslutna till VO-College Skåne. 

 • Genom att erbjuda ferieanställningar ges varje år ett antal ungdomar en möjlighet att bättre förstå vilka yrkes och utbildningsvägar som leder till Region Skåne som arbetsgivare.

 • Region Skånes utlysning för Ungt entreprenörskap syftar till att medfinansiera organisationer som utbildar unga inom entreprenörskap och utvecklar deras entreprenöriella förmågor. Verksamhetens, vars målgrupp är personer mellan 15-30 år eller som studerar någon form av högre utbildning, ambitioner ska vara att långsiktigt uppmuntra unga att göra medvetna utbildnings- och/eller yrkesval som bidrar till en stark och hållbar tillväxt i Skåne.

 • Region Skånes utlysning för medfinansiering av projekt som arrangeras av kommuner i Skåne som vill uppmuntra entreprenörskap hos unga i kommunen. Ungdomar mellan 15-19 år får möjlighet att starta och driva ett företag under sommaren för att utveckla sina entreprenöriella förmågor och färdigheter. Region Skåne finansierar 3000 kronor per deltagare och bjuder in kommuner och entreprenörskapsfrämjande organisationer till erfarenhetsträffar.

 • Region Skåne finansierar även särskilda insatser så att kommuner och organisationer, genom ökad samverkan, kan skapa konkreta och effektiva erbjudanden för Skånes unga entreprenörer. Genom gemensamma insatser kan både kvalitén öka och nå fler unga genom bredare insatser i större delar av Skåne.

 • Genom att samla utbildningsutbudet av vuxenutbildning till en plattform bidrar Region Skåne till ökad rörlighet på utbildningssidan och i förlängningen till ett mer sammanbundet Skåne. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.