Förhoppningen är att skapa ringar på vattnet och lära av varandra, så att hjulet inte måste uppfinnas på nytt där kunskap redan finns.
Genom att ta del av varandras erfarenheter, samtala och nätverka kan också nya idéer och samarbeten ta form. Detta som en del i att tillsammans möta samtidens utmaningar, utvecklas och skapa ett handlingskraftigt och kreativt biblioteks-Skåne.

Stora utvecklingsdagen 2022

Efter en lång tid av att inte ha kunnat träffas på riktigt kunde vi nu äntligen göra det, under Stora Utvecklingsdagen 2022! 

SUD 2022 var en dag fylld med intressanta gäster, kulturinslag, diskussioner och en mässdel, där vi var glada att se besökare flockas runt borden och utbyta tankar och idéer med varandra. Det är tydligt att det finns en stark vilja att träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra inom biblioteksvärlden i Skåne – och det var fint att se det utspela sig på plats. I över två år har vi behövt förhålla oss till en pandemi och alla dess effekter på kulturlivet och samhället i stort, en samhällskris som också drabbat många hårt på ett personligt plan, med förluster, ensamhet och isolering. Inte minst därför, var det extra fint att äntligen träffas under årets upplaga av Stora utvecklingsdagen. 

Lärdomarna från pandemin och av att tvingas ställa om och samverka på nya sätt, är många. Så, när vi nu våren 2022 står inför en ny utmaning och befinner oss i en annan, mycket svår tid med anledning av kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa, lyftes under SUD att det troligtvis är som lite klokare och lite mer handlingskraftiga än innan pandemin. Även flyktingkrisen 2015 lyftes som en viktig erfarenhet inför ett mottagande av de som nu flyr kriget i Ukraina. Och att biblioteken både nu och i ett läge med ett ökat flyktingmottagande, spelar en viktig roll. Kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa var ett återkommande ämne under dagen, både i samtal och i workshoprummet, där de deltagande fick sätta upp post-it-lappar med idéer som de samlat på sig under dagen om vilka utmaningar som finns och vad biblioteken kan göra. I anslutning till workshoprummet hade Region Skåne ett rum med information om vilka stöd som finns att söka, för de som kanske redan under dagen fick idéer om vad deras bibliotek skulle kunna göra för att ta vara på och värna, bibliotekens värde och roll i det nya läget. 

Dagens programpunkter innefattade, utöver det, allt ifrån bibliotekens värde, till biblioteken som hållbara arbetsplatser, hur böcker kan placeras på kreativa sätt, hur vi kan inspirera barn och unga till språk och läsande, om sammanhang för skrivande , shared reading, mediesamverkan, bokstartsprojekt, vad som händer när barnen får bestämma och mycket, mycket mer. 

Nedan summeras programmet för SUD 2022. Tveka inte att höra av er till kontaktpersonerna för projekten om ni är nyfikna på att prova något liknande själva eller vill veta mer!

Programpunkter på SUD 2022

 • Dagen inleddes med en föreläsning av biblioteks- och medborgarservicechef Christian Lauersen från Roskilde bibliotek. Utifrån studien "Folkebibliotekets betydelse för medborgare i Danmark" berättade han om metoder för att öka förståelsen av folkbibliotekens betydelse för dess användare, med fokus på att betydelsen kan mätas mer djupgående än med besöks- och utlåningssiffror. 

  Rapport om studien: Folkebibliotekets betydelse för medborgare i Danmark (PDF)

  Kontaktperson: Christian Lauersen, bibliotekschef på Roskilde bibliotek

 • Helsingborgs bibliotek fick stöd på 270 000 kr från Region Skåne för att arbeta med projektet ”Hållbara arbetsplatsen” som handlar om att utforska hur de kan skapa en hållbar biblioteksorganisation i en föränderlig tid. Catharina Isberg, bibliotekschef, Lotta Olsson, avdelningschef och Karin Ekelund, arbetsmiljöombud vid Helsingborgs bibliotek gästade SUD för att berätta om projektet. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt, ”Den hälsosamma arbetsplatsen”, som pågick 2014-2016, och är också ett svar på behov som uppstått hos bibliotekspersonalen under de nya uppgifter som biblioteken har fått de senaste åren i samband med förändringar såsom den digitala omställningen, pandemin och kompensationen för nedlagd samhällsservice. Processen sker i samarbete med Institutionen för psykologi vid Lunds universitet som står för både workshops och följeforskning som kommer att mynna ut i ett antal artiklar. Projektet kombinerar kompetensutveckling och interaktion med all bibliotekspersonal, med det övergripande målet att skapa en resilient, motståndskraftig och hållbar arbetsplats. 

  Artikel om projektet i Biblioteksbladet: Forskare: Viktigt att prata om pandemistressen (biblioteksbladet.se) 

  Kontaktpersoner:
  Catharina Isberg, bibliotekschef 
  Lotta Olsson, avdelningschef
  Karin Ekelund, arbetsmiljöombud

 • Anouk Hagenvoort från biblioteket DOK Delft i Nederländerna gästade SUD för att berätta om ett flerårigt projekt med att göra om barnavdelningen på biblioteket för och med barn. Genom att inrätta arbetsgrupper med barn skapade de nya avdelningar med helt nya indelningar för böcker som barnen valde ut. Indelningen blev nu olika färgkodade tema-rutter där varje tema har en egen bild för att förklara innehållet. I presentationen kan ni se bilder från DOK Delft, som i sig är ett kreativt center med mycket aktivitet och kultur, samt från projektet.

  Presentation av projektet med bilder: Presentation (PDF)

  Kontaktperson: Anouk Hagenvoort, bibliotekarie vid DOK Delft

 • Elisabet Hanell från Husiebiblioteket i Malmö berättade om projektet ”Sagostunder på export”. Biblioteket fick beviljades Experimentspår på 35 000 kr för att etablera ny samverkan med en förskolas språkombud för att kunna fortbilda och inspirera förskolepersonalen och ge dem verktyg att väcka barnens läsglädje och öka deras läsförståelse. Husiebibliotekets barn- och ungabibliotekarie genomförde en pilotstudie på en nybyggd storförskola, Granbackens förskola. Genom återSKAPAs Läs- och Skapaväskor fick samtliga 5-åringar tillsammans med förskolepersonalen ta del av upplevelsebaserade högläsningsstunder med tillhörande skaparverkstad efteråt.

  Artikel om ÅterSKAPA: återSKAPA – lärande, kreativitet och miljö

  Kontaktperson: Elisabet Hanell, bibliotekarie på Husiebiblioteket

 • Åstorps bibliotek beviljades Experimentspår för att inleda ett samarbete med kommunens förskolor inom Bokstart. Sara Fridolf från Åstorps bibliotek berättade om Bokstarts-projektet, vars utgångspunkt är att kombinera Bokstart och kommunens kulturgarant för att skapa ett heltäckande koncept för förskoleeleverna, med fokus mot läsfrämjande insatser. Under projektåret delade biblioteket ut böcker: bokpaket till förskolorna med åldersanpassat innehåll. De barn som fyllde 3 år under 2020 fick en bok hemskickad till sig. Boken var kopplad till en teaterföreställning som är baserad på boken – en föreställning som kommunens kulturgaranti i sin tur erbjud förskolorna att se.

  Kontaktperson: Sara Fridolf, bibliotekarie på Åstorps bibliotek

 • Biblioteken i Örkelljunga beviljades 30 000 kronor i stöd till en förstudie för att kartlägga behoven i kommunen inför att biblioteksverksamheten skulle byggas ut med en liten skåpbil. Bibliotekarien Karin Lemholt visade en kortfilm som biblioteket spelat in om biblioteksbilen, och berättade om projektet. Medel för skåpbilen har kommunen fått genom den statliga satsningen Stärkta bibliotek och ambitionen är att göra det möjligt för biblioteken att möta kommuninvånarna med ett anpassat innehåll. Förstudiens syfte var att genom bland annat en enkätundersökning identifiera målgrupper, uppdatera samarbetspartners, skräddarsy turtider för bilen samt förbereda implementeringen av projektet i övrig verksamhet, som ett led i ett större Stärkta biblioteks-projekt.

  Se filmen: kortfilm om biblioteksbilen

  Kontaktperson: Karin Lemholt, bibliotekarie vid Örkelljunga bibliotek

 • Karin Westeman från Lunds stadsbibliotek och Yaman Alloush från föreningen EOS Cares i Lund, berättade på SUD om projektet ”IT-kurser för nyanlända” för vilket Folkbiblioteken i Lund beviljats Experimentspår. Samarbetet med EOS Cares kom till när bibliotekarier besökte dem för pop-up bibliotek. När biblioteket senare startade ett Digitalt Lärcentrum identifierade de nyanlända som en grupp med stort behov av digital kunskap. Att navigera i alla digitala tjänster är svårt och många människor behöver hjälp med att lära sig hantera en dator. Genom EOS Cares kunde då biblioteken anordna regelbundna IT-kurser för nyanlända på språken arabiska och dari under 2020 och 2021, med 10 kurstillfällen för varje språk. Projektet har nu implementerats i den ordinarie verksamheten där EOS Cares fortsätter att hålla i kurserna på biblioteket och själva står för arvodet. I samband med kurserna informerar också bibliotekspersonalen om bibliotekets digitala tjänster. 

  Kontakt:
  Karin Westeman, bibliotekarie på Lunds stadsbibliotek
  EOS Cares

 • Representanter från skånska folkbibliotek, Region Skånes kulturförvaltning och Kungliga biblioteket möttes på SUD i ett samtal om mediesamverkan i vår tid. Samtalet var ursprungligen tänkt att handla om hur biblioteken i Skåne samarbetar kring medier med avstamp i två stora samverkansprojekt: ”Medieplan Nordost” och ”Mediesamverkan Sydväst”, men i och med kriget i Ukraina ändrades fokus istället till hur biblioteken kan samverka kring medier med utgångspunkt i det pågående och annalkande stora flyktingmottagandet. Bland annat lyftes vikten av att hjälpas åt med material på ukrainska, att använda det digitala medieutbudet när fysiska böcker saknas och att biblioteken bör förhålla sig till att det kommer många barn, som då blir en dubbelt prioriterad målgrupp. Genom att erinra sig erfarenheterna från flyktingkrisen 2015 kan biblioteken stå bättre rustade nu att möta behoven.   

  Med anledning av kriget i Ukraina samlar Digiteket artiklar och kurser som på olika sätt kan vara till hjälp i bibliotekens arbete.

  Artiklar och kurser om Ukraina på Digiteket                          

  Kristianstad bibliotek, Medieplan Nordost  

  Kristianstad bibliotek beviljades 120 000 kronor för att under 2021 ta fram en gemensam medieplan för biblioteken inom SNOKA-samarbetet. Syftet med projektet var att undersöka möjligheterna för biblioteken i delregionen att, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, i högre grad bli självförsörjande när det gäller medier. En del av arbetet var att ta fram en gemensam fjärrlånepolicy. Medieplanen ska ge personalen bättre möjligheter att möta invånarnas behov och bidra till en likvärdig tillgång till information och litteratur.

  Lomma bibliotek, Mediesamverkan Sydväst  

  Lomma bibliotek beviljades 150 000 kronor för att under våren 2021 tillsammans med biblioteken i Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge utreda samarbetsformer som kan leda till en modell för en ny typ av mediesamarbete. Utredningen ska utgöra beslutsunderlag för kommande mediesamarbete för de deltagande kommunerna. Mediesamarbetet ska leda till en bättre och mer likvärdig service för invånarna i de deltagande kommunerna. Tillgången till medier ska öka och fjärrlånen minska. Att samtliga ingående bibliotek anslutit till den nationella bibliotekskatalogen, Libris, efter projektets avslut förväntas underlätta mediesamarbetet. 

  Kontaktpersoner:
  Camilla Nordfeldt Yafi, utvecklingssamordnare för media på Kristianstads stadsbibliotek (representant för projektet Medieplan Nordost)
  Mia Stigevi, bibliotekarie Osby bibliotek (representant för projektet Medieplan Nordost)
  Sanna Fries, bibliotekschef i Kävlinge (representant för projektet Mediesamverkan Sydväst)
  Per Andersson, bibliotekschef i Eslöv ((representant för projektet Mediesamverkan Sydväst)
  Annelien van der Tang- Eliasson, utvecklare på Region Skånes kulturförvaltning
  Oskar Laurin, enhetschef enheten för bibliotekssamverkan på Kungliga biblioteket

 • Mässa

  Under konferensen hölls en mässa där flera av våra nationella digitala biblioteksresurser fanns representerade.

  Bibblan svarar
  Bibblix
  Bläddra
  Digiteket
  Legimus
  Litteraturbanken
  Världens bibliotek

  Workshop

  Dessutom hölls en workshop tillsammans med Digiteket med plats för samtal, reflektion och kollegialt idéutbyte med utgångspunkt i frågan: Hur möter vi som bibliotek behoven i samband med Ukrainakriget?

  De idéer och befintliga satsningar som samlades in finns tillgängliga på en öppen digital anslagstavla. Bibliotek som vill initiera projekt eller lärandeinsatser för att möta behoven i samband med Ukrainakriget kan söka stöd från Region Skåne.

  Digital anslagstavla från workshopen (miro.com)

  Stöd att söka inom biblioteksutveckling från Region Skåne

 • Under mässan delades en metodbok ut om barns delaktighet som tagits fram inom Biblioteken i Malmö. Stadsbiblioteket i Malmö beviljades 100 000 kronor av Region Skåne för att formge och trycka metodboken. I boken finns samlat erfarenheter, goda exempel och konkreta metoder från alla biblioteken i Malmö om hur delaktighet för de minsta barnen kan göras till en del av det vardagliga arbetet och hur biblioteken därmed kan följa barnkonventionens krav på barns inflytande och delaktighet. Utvecklingsarbetet kring de minsta barnens delaktighet i biblioteksverksamheten har skett inom ramen för ett Stärkta biblioteks-projekt som avslutades i maj 2020.

  Läs metodboken digitalt: Delaktighet för barn 0-8 år
  på biblioteken i Malmö – inspiration, metoder och erfarenheter (PDF)

  Kontaktperson: Niclas Paulsson, med i styrgruppen för projektet
  Delaktighetsutveckling för barn 0-8 år

 • Ann-Kristin Olsson-Flodin och My Sörensson, bibliotekarier vid Helsingborgs bibliotek, berättade om sitt projekt med Shared reading på distans. Ett Experimentspårs-projekt där de testade att hålla i bokcirklar med metoden Shared reading digitalt, till följd av pandemin. Det digitala formatet möjliggjorde deltagare även utanför kommunerna inom Familjen Helsingborg, och gruppen som uppstod träffades kontinuerligt och upplevde stort utbyte av träffarna. Det digitala formatet fungerade bra, men behövde bland annat vara kortare än om de hade haft fysiska träffar, och det ställde andra krav på texterna. De upptäckte att till exempel att poesi var ett format som lämpade sig i bra i det digitala sammanhanget, då det rymdes på skärmen så att alla kunde läsa.

  Om Shared reading: Shared Reading, delad läsning, gemensam läsning (skane.se)

  Kontaktpersoner: 
  Ann-Kristin Olsson-Flodin, bibliotekarie på Helsingborgs bibliotek
  My Sörensson, bibliotekarie på Helsingborgs bibliotek

 • Lisa Berger, bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek, berättade om projektet ”Bilderböcker för alla”, för vilket de beviljades 30 500 kronor för att undersöka vad som händer när utvalda barnböcker flyttas till vuxenavdelningen och om bilderböcker kan väcka läslust hos vuxna. Under projektet analyserade bilderboksutgivningen och böcker som är intressanta för en bredare publik än barn 0-8 år identifierades. Arbetet och urvalet gjordes gemensamt av personal som tillhör både barn och vuxenavdelningen. Även föräldrar och barn som besöker barnavdelningen uppmuntrades att ge förslag på titlar. Inom ramarna för projektet fördjupade sig även personalen kring genreöverskridande läsning genom omvärldsbevakning, litteraturstudier och studiebesök. Under projektet gjorde de observationer, en enkätundersökning, samt intervjuer med besökare för att ta reda på hur de upplever och använder sig av böckerna efter omplaceringen. De upptäckte att besökarna uppskattar bilderböckernas bildkonst, samt tycker att bilderboken är friare, öppnare för tolkningar – det är som en liten kravlös paus om man inte orkar läsa så mycket text – de erbjuder perspektiv som man inte kommer åt annars.

  Lista över bilderböcker som de skyltat med i projektet (PDF)

  Kontakt: Lisa Berger, bibliotekarie på Malmö Stadsbibliotek 

 • Malmö stadsbibliotek: Författarscen debutant  

  Malmö stadsbibliotek kunde med hjälp av Experimentspår från Region Skåne starta en litterär scen för debutanter under 2020: Debutantscen. Därefter fick de Region Skånes biblioteksutvecklingsstöd på 216 000 kronor för att vidareutveckla projektet under 2021. Maria Maunsbach, författare och krönikör, och Marthina Elmqvist, moderator och tidigare litterär agent, gästade SUD för att berätta om konceptet som de själva kom med idén till. Författarscen Debutant som är tänkt att vara ett forum för unga debutförfattare att nå och kommunicera med sina läsare. Antalet debuterande författare ökar ständigt, medan det samtidigt råder brist på fysiska platser för läsare, författare och förlag att mötas. Syftet med Debutantscen är att skapa en intressant plats för debutanter och deras förlag, och genom ett fördjupat samarbete med skrivutbildningarna i Skåne även vara en intressant plats för aspirerande författare. 

  Intervju med Maria Maunsbach om projektet: Författarscen debutant i Malmö (skane.se)

  Kontaktpersoner:
  Maria Maunsbach, författare och krönikör
  Martina Elmqvist, moderator och tidigare litterär agent

  Skrivyta Syd         

  Lena Sundgren Brorsson, utvecklare litteratur och serier på kulturförvaltningen, deltog också i samtalet för att prata om vikten av olika litterära scener där bibliotek ingår och om att det behövs fler sammanhang för personer som vill utveckla sitt skrivande. Lena håller i projektet Skrivyta Syd, som är en del av Regionsamverkan Sydsveriges samarbete med fokus på litteraturutveckling. Projektet drivs av de sex regionerna Kalmar, Jönköping, Blekinge, Kronoberg, Halland och Skåne. Projektet medfinansieras av Statens kulturråd. Skrivyta Syd är ett 1-årigt konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare. Under ett år får sex författare, en deltagare per region, möjlighet att utveckla sitt konstnärliga skrivande genom att delta i litterära residens, branschträffar, träffa manuscoach och delta i samtal med andra författare.

  Konstnärligt utvecklingprogram för skönlitterära författare

  Kontaktperson:
  Lena Sundgren Brorsson, utvecklare litteratur och serier på Region Skånes kulturförvaltning

 • Sabina Dethorey, från biblioteken i Malmös sektion Strategi och utveckling, och Hyrije Matarova som är chef på Tillsammans i förening, berättade om projektet ”Läsambassadörerna trots restriktioner”. Biblioteken i Malmö beviljades 35 000 kronor till ett delprojekt inom pilotprojektet ”Läsambassadörerna”. Projektet var ett samarbete mellan Biblioteken i Malmö, studieförbundet Sensus och Tillsammans i förening. Inom projektet ”Läsambassadörerna” utbildades 60 Ung i sommar-praktikanter för att kunna arbeta läsfrämjande på nya sätt för att nå barn och unga i Malmö och inspirera till läsning. Trots pandemins restriktioner kunde de genomföra mycket läsfrämjande arbete, bland annat genom högläsning ute i stadens parker.

  Kontaktpersoner:
  Sabina Dethorey, biblioteken i Malmös sektion Strategi och utveckling
  Hyrije Matarova, chef på Tillsammans i förening 

Stora utvecklingsdagen 2021

Stora utvecklingsdagen 2021 anordnades den 18 mars som en digital heldagskonferens i samarbete med Altitude Meetings. Det digitala formatet antogs på grund av pandemin, men tillät också ett högre deltagarantal än vanligt – 223 personer kunde vara med under dagen. 

Anders Mildner från Altitude Meetings, moderator för SUD 2021, med Maria Tsakiris, enhetschef på Region Skånes kulturförvaltning.

Biblioteksprojekten som presenterades under dagen på temana plats, läsande och berättande och delaktighet ramades in av gäster från såväl andra delar av Sverige som utlandet:

 • Matt Finch, brittisk forskare och strateg, föreläste om demokrati och bibliotekens roll för att utjämna ojämlikhet med kopplingar till Agenda 2030
 • Pieternel Thijssen, chef för innovation och programmering på bibliotek LocHal i Tilburg i Holland, berättade om LocHals verksamhet utifrån delaktighet och Agenda 2030
 • Reinert Mithassel, chef på BibloTøyen i Oslo, berättade om BibloTøyens arbete med biblioteksrummet och användarperspektiv
 • Bagir Kwiek, Sveriges läsambassadör, talade om vikten av bibliotek fokus på nationella minoriteter
 • Malene Jensen och Sanna Barsk, barnbibliotekarierna från Kiruna bibliotek som vann Svensk biblioteksförenings barnrättsutmärkelse Elefanten, berättade om sitt arbete med att göra barn delaktiga i processen med att flytta biblioteket

Arbeta utforskande, våga prova och samarbeta

Dagens primära fokus låg på de skånska folkbibliotekens olika projekt. Genomgående under projektpresentationerna under dagen var budskapet att våga arbeta utforskande och prova sig fram, liksom vikten av samarbete och att dela med sig. 

Nedan summeras ett antal av de projekt som presenterades under dagen. Tveka inte att höra av er till kontaktpersonerna för projekten om ni är nyfikna på att prova något liknande själva eller vill veta mer!

Ett axplock av de projekt som presenterades på SUD 2021Senast uppdaterad : 2022-04-26