• Mamma och bebis som håller i en bok

    Foto: Susanne Kronholm

Enkät om Bokstart till skånska folkbibliotek

I början av juni skickar Region Skånes kulturförvaltning ut en enkät till alla skånska folkbibliotek. Syftet är att få en aktuell bild av hur biblioteken arbetar med små barns språkutveckling inom Bokstart.

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras bland annat att läsa, sjunga och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse.

Bygger på samverkan

Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård, förskola och andra som har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling. Folkbiblioteken kan söka bidrag för samverkan och insatser inom Bokstart från Kulturrådet.
De skånska folkbiblioteken arbetar med Bokstart på olika sätt, med allt från sagostunder och bebisrytmik till kapprumsbibliotek på förskolor och gåvoböcker som delas ut i samarbete med barnhälsovården.

Underlag för framtida insatser

I början av juni får bibliotekscheferna på de skånska folkbiblioteken en enkät om Bokstart. Avsändare är Region Skånes kulturförvaltning och syftet är att skaffa en aktuell bild av hur biblioteken arbetar med små barns språkutveckling, som ett underlag för framtida regionala stödinsatser inom Bokstart.

– Vi vill genom den här enkäten få syn på bibliotekens utmaningar i arbetet med Bokstart, för att kunna anpassa det regionala stödet till biblioteken, exempelvis när det gäller kompetensutveckling, metoder och nätverk, säger Anna Lundqvist Nilson, utvecklare bibliotek på Region Skånes kulturförvaltning.

Sprida goda exempel

Tanken är också att enkäten ska ge biblioteken en möjlighet att dela med sig av goda exempel som kan inspirera andra. Det kan handla om metoder för samarbete, om olika sätt att nå ut till målgruppen eller om lyckade aktiviteter.

– När ett bibliotek har gjort ett spännande utvecklingsarbete och skaffat sig erfarenheter och kunskaper som andra kan ha nytta av, så kan vi bidra till att det sprids och delas, säger Anna Lundqvist Nilson.

 

Bokstart Skåne – en regional satsning

Bokstart Skåne är ett samlingsnamn för Region Skånes insatser inom Bokstart. Det handlar dels om Kulturförvaltningens stöd till folkbiblioteken i deras arbete med Bokstart, dels om en insats inom barnhälsovården som bland annat innebär att alla skånska barn får en bok från Region Skåne vid åtta månaders ålder.