• På biblioteken i Vaggeryd utforskas bibliotekens demokratiska uppdrag genom AI, delaktighet, hälsofrämjande insatser och skapande.

    På biblioteken i Vaggeryd utforskas bibliotekens demokratiska uppdrag genom AI, delaktighet, hälsofrämjande insatser och skapande.

Inkludering genom AI, hälsofrämjande arbete och digital delaktighet på biblioteken i Vaggeryd

Biblioteken i Vaggeryd deltar i projektet Biblioteken som tankesmedjor. Med fokus på bibliotekens prioriterade målgrupper utforskar de sambanden mellan AI, hälsofrämjande arbete och digital delaktighet på biblioteken.

Nav för demokratiutveckling

Biblioteken i Vaggeryds kommun har sedan våren 2022 haft uppdraget att vara nav för demokratiutveckling i Vaggeryds kommun.  I projektet vill vi testa nya metoder för att utveckla demokratiuppdraget i den digital samtid genom ett gemensamt lärande, kunskapsutbyte och omvärldsbevakning. Vi vill tillsammans med invånarna i lokalsamhället skapa rum för goda samtal om digitaliseringens möjligheter och utmaningar i relation till bibliotekens demokratiska uppdrag.

Digital delaktighet och hälsofrämjande

Biblioteket arbetar redan till stor del med digital delaktighet i och med vårt makerspace, dessutom tillhör kommunens hälsocoach biblioteket. Vi vill därför utforska vad digital delaktighet i kombination med hälsofrämjande arbete kan göra för att få fler att känna sig inkluderade i samhället och därigenom få möjlighet att påverka. Den primära målgruppen är bibliotekens prioriterade grupper, det vill säga, personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och barn och unga. Som sekundär målgrupp finns övriga kommuninvånare.   

AI-kunskap och demokratipromenader

Under hösten 2023 har vi haft AI-föreläsningar för såväl chefer i kommunen som för kommuninvånare. Vi har medvetet valt att ha få besökare till evenemanget för att deltagarna skulle känna sig trygga och få möjlighet att ställa frågor och att ha ett samtal om föreläsningen efteråt. Föreläsningen blev mycket uppskattad och vi ska ha två tillfällen till med liknande föreläsningar under våren. Vi håller även på med reklamfilm för daglig verksamhet där målet är att deltagarna ska få kunskap om digitala verktyg för att kunna göra sin röst hörd i samhället. Senare under våren 2024 kommer vi ha demokratipromenader där kommuninvånare ska kunna ställa frågor till kommunalråden i kommunen och där vi tänker att promenaderna är ett sätt att göra det enklare att samtala kring lokala frågor som personer har olika åsikter kring.  

Delaktighet på biblioteket

Biblioteket ska vara en plats med låga trösklar där alla ska få känna sig delaktiga. Som en del i projektet vill vi undersöka hur vi arbetar med vår egen verksamhet. Vi vill utveckla arbetet med att våra besökare får komma till tals och påverka biblioteket, exempelvis genom att se över vilka som lämnar inköpsförslag, fortsätta vårt UX-arbete med hur rummen är möblerade och göra det enklare för besökare att lämna önskemål och påverka biblioteket. Till exempel har vi ökat öppettider på eftermiddagarna då det är tider som barn och unga kan besöka biblioteket efter skolan.  

Biblioteken som tankesmedjor

Projektet Biblioteken som tankesmedjor är ett utvecklingsarbete som pågår i nio kommuner i södra Sverige under 2023 och 2024. Bibliotekens demokratiska uppdrag utforskas och utvecklas på bibliotek i de olika kommunerna, som alla har sina olika utmaningar och lokala förutsättningar. Projektet är ett samarbete mellan de regionala biblioteksverksamheterna i Halland, Jönköping, Kalmar, Blekinge/Kronoberg och Skåne med stöd från RSS.

Den 4 december 2024 bjuder vi in till en konferens för spridning av de erfarenheter och metoder som arbetats fram och för att lyfta hur biblioteken kan samverka med lokalsamhället för att arbeta ännu mer med det demokratiska uppdraget. Vi får också ta del av flera internationella exempel.