Fem barn i en idrottssal som stretchar vid ribbstolarna

Verktyg

Vi har samlat alla verktyg du kan tänkas behöva i denna verktygslåda!
 • barnkonventionen logotyp

  Stöd och inspiration att involvera målgruppen, barn och unga, i innovation- och utvecklingsarbete.

  Sen den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige vars huvudsakliga syfte är att garantera och trygga alla barn deras mänskliga rättigheter. Det är fortfarande relativt nytt i Sverige och hur detta ska tillämpas i praktiken kan vara svårt. Denna text kan ses som verktyg för hur man praktisk kan tillämpa bland annat artikel 12 i barnkonventionen som lyder:

  ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad”

  Att involvera barn och unga i utvecklingsarbete som är riktat till dem har flera fördelar. Genom att involvera dem tidigt i processen ökar chanserna för att uppnå de effekter som arbetet ska ge – eftersom det är barn och unga som ska ”konsumera” slutresultatet av arbetet. Fråga, lyssna och agera utifrån ungas behov och önskemål med förståelsen att de är experter på att vara barn idag!

  Ni kommer få ta del av tips och inspiration hur man kan arbeta och involvera barn och unga genom följande avsnitt:

  • Identifiering 
  • Förutsättningar 
  • Metod 
  • Uppföljning

  Identifiering

  Inledningsvis vid beslut, utredning, aktivitet eller vad arbetet gäller är första steget att identifiera vilka barn och unga som berörs. Det kan exempelvis vara barn i en viss ålder, i ett visst geografiskt område, ur en specifik socioekonomisk grupp eller med andra faktorer som grupperar dem. Att identifiera och bjuda in dessa barn och unga i arbetet samt skapa de rätta förutsättningarna för deras involvering är steg ett att arbeta med målgruppsinvolvering. En viktig utgångspunkt är att inte fråga barn och unga om deras åsikter kring frågor som inte är uppe för beslut eller har som utgångspunkt att förändras – alltså frågor där deras svar inte kommer kunna ligga som grund för beslut eller vidare arbete. Att ha en tydlig och avgränsad frågeställning/-ar är en avgörande förutsättning för att målgruppsinvolveringen ska bli aktiv med hög grad av delaktighet.

  Förutsättningar

  Barn och unga behöver tydligt förstå varför vuxna behöver deras hjälp. Berätta om deras rättighet att få tycka till kring frågor som rör dem, och hänvisa gärna till barnkonventionen. Ringa in sammanhanget till arbetet ni kommer göra tillsammans, och tydliggör vilken roll de har. Det är viktigt att förklara deras roll på ett sätt så de inte upplever press att deras röst blir avgörande för alla barn och unga. 

  Formatet på arbetet ni gör tillsammans skapar förutsättningar för att lyckas. Det finns många sätt att arbeta med barn och unga, till exempel kan ett fysiskt eller digitalt format vara fördelaktigt beroende på ålder. 

  Något att ta med sig i arbete med barn och unga är fördelningen mellan vuxna och unga under arbetets gång. Barnen behöver stöd av vuxna, men av erfarenhet rekommenderas att det inte ska finnas en överrepresentation av vuxna.

  Metod

  Tydliga frågeställningar är viktigt i arbetet med barn och unga, helt anpassade utifrån ålder. Beroende på arbetets karaktär och frågeställning kan man locka fram delaktighet och kreativitet genom att ge två förberedda förslag/alternativ utifrån frågeställningen. Dessa kan diskuteras utifrån för- och nackdelar, och gruppen kan sedan tillsammans generera ett nytt tredje förslag/alternativ. Att börja med ”ett blankt blad” ställer högre krav på stöd och koordinering av vuxna, men kan också vara att föredra beroende på arbetets frågeställning/-ar och var i processen man befinner sig.

  Arbetet med barn och unga kan troligtvis ske i en serie av träffar, antingen kring en specifik frågeställning eller aktivitet så arbetstillfällena inte blir för långa. Alternativt kan det skapas rutinmässiga träffar tillsammans med barn och unga som involveras regelbundet i frågor som rör dem – en referensgrupp med påverkningskraft.

  Uppföljning

  I slutet av varje målgruppsträff är det viktigt att berätta vad som kommer hända härnäst och hur arbetet ska fortskrida, samt meddela plan för återkoppling. Barn och unga som varit involverade i arbetet ska få återkoppling kring vad deras insats ledde till (beslut, initiativ etc.) och hur deras åsikter använts. Hur återkopplingen sker kan variera, men det viktiga är att den blir av.

  Håll gärna koll på våra projektträffar under 2023 där vi kommer prata om hur man kan arbeta med målgruppsinvolvering.

  figur barnkonventionen

 • Generation Pep logotyp

  Utbildningen som tar cirka 1 timme handlar om fysisk aktivitet, matvanor och beteendeförändring kopplat till barn och unga. Den är framtagen av Generation PEP med stöd av forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet och Karolinska institutet.

I skolan

På fritiden

 • Alla ska ha möjlighet till en rolig och aktiv fritid. På Fritidsbanken kan man låna sport- och friluftsprylar utan kostnad. Under 2021 bidrog Fritidsbanken till 1,5 miljoner timmar fysisk aktivitet som annars inte hade blivit av enligt forskningsinstitutet RISE. Fritidsbanken finns i hela landet och i Skåne finns man i Eslöv, Landskrona, Trelleborg, Klippan, Lund, Östra Göinge, Kristianstad, Bromölla och Malmö.

 • Sport Fitness är ett träningskoncept för idrottsföreningar och andra typer av verksamheter som jobbar för att främja rörelseglädje och fysisk aktivitet hos barn och unga, men även vuxna - med eller utan erfarenhet av idrotten.

  Idén är att erbjuda ett komplett och enkelt träningskoncept för alla som vill testa på idrott, men även den som vill stanna kvar i eller komma tillbaka till idrotten och dess gemenskap. Allsidigt, lustfyllt och kravlöst idrottsutövande som anpassas efter målgruppen och dess förutsättningar. Hos Sport Fitness finns idag handboll, innebandy, hockey, basket, volleyboll och fotboll.

  Kontakt: Sarah Jaxell, Sarah.Jaxell@skanskidrott.se

Fysiska miljöer

 • Riksidrottsförbundet har tillsammans med FOJAB arkitekter utvecklat Rörelsefaktor – ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen.

  Rörelsefaktor är framtaget för att synliggöra vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar rörelse, och syftar till att skapa en helhetsbild där alla sorters fysisk aktivitet ingår och samspelar med varandra. Verktyget  kan användas som ett underlag i dialogen mellan olika roller i planeringen, såsom olika förvaltningar i en kommun.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.