Varför behövs Sätt Skåne i rörelse?

Våra kroppar är gjorda för rörelse! Fysisk aktivitet är grundläggande för vår hälsa och bidrar till en ökad livskvalitet. Den psykiska ohälsan hos unga ökar samtidigt som stillasittande och skärmtid blir allt vanligare. Något som ytterligare förstärkts under pandemin – en negativ trend som leder till ökad ensamhet, utanförskap, stress och oro. När vi rör på oss främjas såväl den psykiska som fysiska hälsan och vi förebygger sjukdom.

Fysisk aktivitet främjar barn och ungas utveckling och bidrar till ökad självkänsla och inlärning och minskad stress. Fysisk aktivitet lägger grunden till goda levnadsvanor och hälsa genom livet och skapar möjligheter till gemenskap och social delaktighet.

  Ikoner samlade.png

Vi vill bidra till ett samhälle där:

 • Fler barn och unga hittar rörelseglädje och är mer fysiskt aktiva och där jämlikheten i aktivitetsnivå och hälsa mellan olika grupper ökar.
 • Kunskap, intresse och förutsättningar för fysisk aktivitet och hälsa ökar hos alla oavsett utbildning, kön, etnicitet, funktionsvariation och socioekonomiska förutsättningar.
 • Barn och unga är delaktiga och har inflytande i frågor som rör deras möjlighet till fysisk aktivitet, goda levnadsvanor och hälsa.
 • Skånes kommuner och andra samhällsaktörer aktivt och långsiktigt samverkar för att främja fysisk aktivitet och god hälsa hos barn och unga. 

Vad kan du göra?

Den här sidan är en samlingsplats för kunskap, inspiration och goda exempel. Verktyg och idéer som du kan använda för att inspirera barn och unga till en rolig och aktiv livsstil, både i skolan och på fritiden. Genom att samverka över kommungränser och ansvarsområden skapar vi ett nätverk som tillsammans motverkar dagens utveckling och istället stärker barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.

Fyra insatsområden i fokus

Sätt Skåne i rörelse arbetar vi med fyra olika insatsområden. Inom respektive område finns information om forskningsbaserade och / eller beprövade metoder som vi arbetar med. Vi ger även tips på aktuella utbildningar och insatser som kan ge ökad kunskap och inspiration

Våra insatsområden

 • Så kan vi arbeta för ökad fysisk aktivitet och kunskap om bra levnadsvanor i skolan.

  Toppbild_i skolan.jpg

  Skogshjältarna

  Skogshjältarna webb.jpg

  Skogshjältarna är ett upplevelsebaserat koncept där pedagoger i årskurs F-3 och fritidshem använder naturen som undervisningsresurs.

  Läs mer om Skogshjältarna

  Samtalsstöd hälsosamma levnadsvanor

  samtalsstöd elevhälsan.jpg

  Fysioterapeuterna, Dietisternas riksförbund och Riksföreningen för skolsköterskor har gemensamt tagit fram ett samtalsstöd om hälsosamma levnadsvanor för skolsköterskor och annan hälso- sjukvårdspersonal och kan användas i möten med elever. Materialet är anpassat för elever från årskurs 4.

  Läs mer och ta del av samtalsunderlag

  Generation PEP

  Generation PEP.png

   

   

   

   

   

  Generation PEP är en icke vinstgivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och engagemang kring barn och ungas hälsa. Pep Skola är ett kostnadsfritt stöd till alla skolor i Sverige och erbjuder hjälp och inspiration i arbetet med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen

  Läs mer PEP-skola

  Rörelsesatsning i skolan – RF-SISU

  RF-Sisu.png

  Rörelsesatsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6 och handlar om att få in mer rörelse under skoldagen. Detta regeringsuppdrag syftar till att ge barnen en ökad rörelseglädje och rörelseförståelse vilket lägger grunden till ett ökat välbefinnande, bättre skolresultat men även en bättre folkhälsa. Ett stort antal skånska skolor deltar i Rörelsesatsningen och i arbetet bygger man broar mellan barn, skola och föreningsliv vilket främjar hälsan både på kort och lång sikt.

  Läs mer:
  Rörelsesatsning i skolan - Skåne (rfsisu.se)
  Skolor som är med i Rörelsesatsningen - Skåne (rfsisu.se)

  GoFaR – Gemensamt ordnad Fysisk aktivitet på Recept

  Go Far logga.jpg

  GoFaR utgår från metoden FaR – Fysisk aktivitet på Recept som är en forskningsbaserad metod som används inom hälso- sjukvården.

  GoFaR används med skolan som arena och utgår från elevhälsan och kan erbjudas elever från F-klass till gymnasiet. Eleven får välja en Go-person, en vuxen på skolan som eleven har förtroende för som har som uppgift att stötta, uppmuntra och motivera till fysisk aktivitet. GoFaR finns sedan flera år i Helsingborg och Landskrona och sprids nu till andra delar av landet.

  För mer information kontakta helene.henriksson@skane.se

  Aktivitet Förebygger

  Årets peppare.jpg

  Aktivitet förebygger är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv. Det övergripande målet är att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa. Hälsofrämjande och förebyggande insatser gynnar både individens välmående, men även hela samhället. 

  Läs mer om Aktivitet Förebygger

 • Goda exempel på insatser som främjar en fysiskt aktiv fritid och friluftsliv.

  Toppbild_på fritiden.jpg

  Dans för hälsa

  Dans för hälsa webb.jpg

  Dans för hälsa är en forskningsbaserad metod för att förbättra ungas psykiska hälsa. Målgruppen är framförallt tjejer 13-18 år med psykosomatiska besvär, oro, stress, nedstämdhet eller trötthet.

  Läs mer om Dans för hälsa

  Aktivitet Förebygger

  Årets peppare.jpg

  Aktivitet förebygger är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv. Det övergripande målet är att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa. Hälsofrämjande och förebyggande insatser gynnar både individens välmående, men även hela samhället. 

  Läs mer om Aktivitet Förebygger

  Fritidsbanken

  Fritidsbanken.jpg

  Alla ska ha möjlighet till en rolig och aktiv fritid. På Fritidsbanken kan man låna sport- och friluftsprylar utan kostnad. Under 2021 bidrog Fritidsbanken till 1,5 miljoner timmar fysisk aktivitet som annars inte hade blivit av enligt forskningsinstitutet RISE. Fritidsbanken finns i hela landet och i Skåne finns man i Eslöv, Landskrona, Trelleborg, Klippan, Lund, Östra Göinge, Kristianstad, Bromölla och Malmö.

  Fritidsbanken – Alla får låna! Allt är gratis!

  FIFH Malmö, parasportklubben som skapar möjligheter

  imagetwwje.png

  FIFH Malmö skapar möjligheter för alla medlemmar att vara fysiskt aktiva, oavsett förutsättningar och vilken nivå man väljer. Det finns ett stort utbud av tävlingsidrotter, barn- och ungdomsaktiviteter, tjejgrupper och sociala arrangemang. Varje år arrangerar man Malmö Open, världens största parasportturnering på klubbnivå, med ca 2000 deltagare från 30 nationer. Denna stolta Malmöklubb har hela Skåne och Köpenhamnsregionen som upptagningsområde. Öresundsbron symboliserar föreningens vision att verka i rollen som brobyggare mellan människor i regionen. Hörnstenarna är inkludering, respekt, kunskap och allas lika värde och är den röda tråd som genomsyrar hela verksamheten.

  Läs mer om FIFH:

  Hemsida
  Facebook
  Instagram

   

 • Så ökar vi de aktiva transporterna, skapar säkra vägar till skolan och bidrar till en offentlig miljö som uppmuntrar till mer rörelse.

  Toppbild_fysisk miljö.jpg

  Fysiska miljöer för fysisk aktivitet - Trender, utmaningar och möjligheter

  Ta del av underlag och presentation av Karin Book, lektor och fil dr på Institutionen idrottsvetenskap, Malmö Universitet.

  Fysiska miljöer för fysisk aktivitet – Trender, utmaningar och möjligheter (PDF)

  Miljö och vardagsrörelse för hälsa

  Våra rörelsemönster i vardagen är i betydande grad beroende av stadsplanering. En medvetenhet om att den fysiska miljön påverkar folkhälsan är en av grundförutsättningarna för en hälsosam planering. Ta del av Boverkets och SKR:s webbinarium om miljö och vardagsrörelse för hälsa.

  Länk till webbinarium:
  Miljö och vardagsrörelse för hälsa

 • För ideella aktörer och andra organisationer att testa nya metoder, processer och tjänster för att öka rörelsen hos unga.

  Toppbild_nya metoder.jpg

Samarbetspartners

Sätt Skåne i rörelse är ett samarbete mellan offentlig verksamhet, idéburen sektor, lärosäten och näringslivet i Skåne. Idag består samverkansgruppen förutom 22 skånska kommuner även av RF-SISU Skåne, Skolidrottsförbundet Skåne, PART, Stiftelsen Skånska Landskap, BUP, Länsstyrelsen Skåne, Friluftsfrämjandet Syd och Region Skåne.Senast uppdaterad : 2022-05-04