Varför behövs Sätt Skåne i rörelse?

Våra kroppar är gjorda för rörelse! Fysisk aktivitet är grundläggande för vår hälsa och bidrar till en ökad livskvalitet. Den psykiska ohälsan hos unga ökar samtidigt som stillasittande och skärmtid blir allt vanligare – något som förstärkts ytterligare under pandemin. En negativ trend som leder till ökad ensamhet, utanförskap, stress och oro. När vi rör på oss främjas såväl den psykiska som fysiska hälsan och vi förebygger sjukdomar.

Fysisk aktivitet främjar barn och ungas utveckling och bidrar till ökad självkänsla och inlärning samt minskad stress. Fysisk aktivitet lägger grunden till goda levnadsvanor och hälsa genom livet och skapar möjligheter till gemenskap och social delaktighet.

  Ikoner samlade.png

Om Sätt Skåne i rörelse

 • Sätt Skåne i rörelse är ett samarbete mellan offentlig verksamhet, idéburen sektor, lärosäten och näringslivet i Skåne. Idag består samverkansgruppen förutom 30 skånska kommuner även av RF-SISU Skåne, Skolidrottsförbundet Skåne, PART (Preventivt arbete tillsammans), BUP, Länsstyrelsen Skåne, Friluftsfrämjandet Syd, Region Skåne, med flera.

  • Fler barn och unga hittar rörelseglädje och är mer fysiskt aktiva och där jämlikheten i aktivitetsnivå och hälsa mellan olika grupper ökar.

  • Kunskap, intresse och förutsättningar för fysisk aktivitet och hälsa ökar hos alla oavsett utbildning, kön, etnicitet, funktionsvariation och socioekonomiska förutsättningar.

  • Barn och unga är delaktiga och har inflytande i frågor som rör deras möjlighet till fysisk aktivitet, goda levnadsvanor och hälsa.

  • Skånes kommuner och andra samhällsaktörer aktivt och långsiktigt samverkar för att främja fysisk aktivitet och god hälsa hos barn och unga. 
 • Den här sidan är en samlingsplats för kunskap, inspiration och goda exempel. Verktyg och idéer som du kan använda för att inspirera barn och unga till en rolig och aktiv livsstil, både i skolan och på fritiden. Genom att samverka över kommungränser och ansvarsområden skapar vi ett nätverk som tillsammans motverkar dagens utveckling och istället stärker barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.

 • Här har vi samlat kunskapsstöd som är nyttiga och bra att ta del av.
  Listan fylls på löpande och har du några kunskapsstöd att dela med andra, kontakta Helene Henriksson, Helene.Henriksson@skane.se, ansvarig för satsningen Sätt Skåne i rörelse.

  Illustration händer som håller i pusselbitar

 • Under 2024 erbjuder vi Skånes kommuner följande:

  • Introduktion om Sätt Skåne i rörelse till kommuner och medarbetare för att ge kunskap och inspiration som främjar fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos barn och unga. Inom ramen för “Sätt Skåne i rörelse” introduceras forskningsbaserade och beprövade metoder samt implementeringsstöd.

   Målgrupp

   Ansvariga tjänstemän och politiker i kommuner som har påbörjat eller vill börja att på ett systematiskt sätt implementera metoder för ökad fysisk aktivitet hos barn och unga. Några viktiga verksamheter i detta arbete kan vara skola, elevhälsa, kultur och fritid samt socialtjänsten. Även andra målgrupper som arbetar för barn och ungas hälsa är betydelsefulla och välkomna på introduktionsträff.

   Tillfällen

   Det finns inga planerade träffar just nu.

   Kontakt

   Cecilia Gravin, Innovationsledare/Samordnare, Innovation Skåne
   cecilia.gravin@innovationskane.com, 072 142 42 54 

  • Sätt Skåne i rörelses tematräffar handlar om ny forskning, inspiration från olika aktörer, uppföljning, statistik, barnrättsfrågor mm. Vi bjuder in er tillsammans med lämpliga personer och organisationer för att bidra med kunskapspåfyllning men också ge konkreta verktyg.

   Målgrupp

   Alla som arbetar med frågor gällande fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos barn och unga.

   Tillfällen

   Tematräff: Sätt Skåne i rörelse med stöd av naturen 26 april kl 9-11.30, Skryllegården

   Kontakt

   Cecilia Gravin, Innovationsledare/Samordnare, Innovation Skåne  
   cecilia.gravin@innovationskane.com, 072 142 42 54 

  • Informationstillfälle

   Vi erbjuder stöd till kommuner utifrån behov och önskemål i frågor som rör arbetet med metoder som främjar barn och ungas hälsa genom fysisk aktivitet.

   Vårt erbjudande

   • Att komma ut och informera arbetsgrupper i kommunen som vill komma igång eller stärka arbetet för ökad fysisk aktivitet hos barn och unga i samverkan mellan kommunens olika förvaltningar. 
   • Att komma ut och prata om “Sätt Skåne i rörelse” med politiska nämnder och andra grupperingar. 

   Kontakt

   Lene Hansson, Samordnare folkhälsofrågor, Region Skåne
   lene.hansson@skane.se, 070 639 12 69

   Stöd för att arbeta med målgruppsinvolvering

   Att involvera barn och unga i kommunens utvecklings- och innovationsarbete kan ha många fördelar. Få inspiration hur andra offentliga aktörer har arbetat med målgruppsinvolvering samt få konkreta råd och tips på metodiken.

   Mer information

   Emmy Bertholdsson, Innovationsledare, Innovation Skåne   
   emmy.bertholdsson@innovationskane.com, 073 416 38 94 

  • Rörelsesatsning i skolan, RF-SISU Skåne

   Grundutbildning

   Grundutbildning ”Rörelsesatsning i skolan” för nya skolor eller nya medarbetare som vill få grunderna i hur ni kan jobba med rörelse i skolan under hela skoldagen.  

   Tillfällen:

   Nätverksträffar

   Nätverksträffar för personal inom skolor som tar del av RF-SISU Skånes Rörelsesatsning i Skolan. Kontakta Henrik nedan för mer information.

   Tillfällen:

   • 12 oktober, digitalt  

   Informationstillfälle

   Enskilda skolor och kommuner är varmt välkomna att kontakta Henrik Nilsson för mer information eller för att boka ett möte.

   Kontakt

   Henrik Nilsson, Idrottskonsulent, Rörelsesatsning i skolan, RF-SISU Skåne 
   henrik.nilsson2@rfsisu.se, 010 476 57 29

   Dans för hälsa, Region Skåne

   Utbildning

   Utbildning av Dans för hälsa instruktörer kommer hållas i Skåne. Kontakta Pernilla nedan vid intresse.

   Tillfälle:

   Nätverksträffar

   Nätverksträffar för utbildade instruktörer i metoden Dans för Hälsa. Om du är instruktör men ännu inte med i nätverket, kontakta Pernilla.

   Tillfällen:

   • Februari, Malmö/Lund (datum kommer inom kort)

   • April, Helsingborg (datum kommer inom kort)

   Kontakt

   Pernilla Kipping, Projektsamordnare Dans för hälsa, Regional utveckling 
   pernilla.kipping@skane.se, 072 462 02 05

   Aktivitet Förebygger, Region Skåne

   Informationstillfälle/utbildning

   Specifikt informationstillfälle/utbildning till kommuner som vill komma i gång med Aktivitet Förebygger.

   Kontakt

   Maja Arvidsson, Utvecklare, Innovation Skåne 
   maja.arvidsson@innovationskane.com 072-19 36 311

   GoFaR, Gemensamt ordnad Fysisk aktivitet på Recept, Region Skåne

   Informationstillfälle/utbildning

   Specifikt informationstillfälle/utbildning till kommuner som vill komma i gång med GoFaR.

   Kontakt

   Therese Lundin, Innovationsledare, Innovation Skåne 
   therese.lundin@helsingborg.se, 073 231 59 35

   Skogshjältarna, Friluftsfrämjandet

   Utbildning

   Skogshjältarna erbjuder grundutbildning för dig som jobbar med årskurs F-6 eller fritidshem

   Tillfällen:

   • 4 oktober 

Se filmer om några av metoderna

Fyra insatsområden i fokus

Sätt Skåne i rörelse arbetar inom de fyra olika insatsområdena skola, fritid, fysiska miljöer samt effektmätning och utvärdering.

Inom respektive område finns information om forskningsbaserade och/eller beprövade metoder som vi arbetar med. Vi ger även tips på aktuella utbildningar och insatser som kan ge ökad kunskap och inspiration. Informationen på stöd- och erbjudandesidorna nedan är uppdelad efter respektive insatsområde för att göra det lättare för dig att hitta det du söker. 

Kontaktuppgifter

Helene Henriksson
Hälsostrateg och ansvarig för Sätt Skåne i rörelse
Helene.Henriksson@skane.seSenast uppdaterad : 2024-03-06