Varför behövs Sätt Skåne i rörelse?

Våra kroppar är gjorda för rörelse! Fysisk aktivitet är grundläggande för vår hälsa och bidrar till en ökad livskvalitet. Den psykiska ohälsan hos unga ökar samtidigt som stillasittande och skärmtid blir allt vanligare – något som förstärkts ytterligare under pandemin. En negativ trend som leder till ökad ensamhet, utanförskap, stress och oro. När vi rör på oss främjas såväl den psykiska som fysiska hälsan och vi förebygger sjukdomar.

Fysisk aktivitet främjar barn och ungas utveckling och bidrar till ökad självkänsla och inlärning samt minskad stress. Fysisk aktivitet lägger grunden till goda levnadsvanor och hälsa genom livet och skapar möjligheter till gemenskap och social delaktighet.

  Ikoner samlade.png

Om Sätt Skåne i rörelse

  • Fler barn och unga hittar rörelseglädje och är mer fysiskt aktiva och där jämlikheten i aktivitetsnivå och hälsa mellan olika grupper ökar.

  • Kunskap, intresse och förutsättningar för fysisk aktivitet och hälsa ökar hos alla oavsett utbildning, kön, etnicitet, funktionsvariation och socioekonomiska förutsättningar.

  • Barn och unga är delaktiga och har inflytande i frågor som rör deras möjlighet till fysisk aktivitet, goda levnadsvanor och hälsa.

  • Skånes kommuner och andra samhällsaktörer aktivt och långsiktigt samverkar för att främja fysisk aktivitet och god hälsa hos barn och unga. 
 • Den här sidan är en samlingsplats för kunskap, inspiration och goda exempel. Verktyg och idéer som du kan använda för att inspirera barn och unga till en rolig och aktiv livsstil, både i skolan och på fritiden. Genom att samverka över kommungränser och ansvarsområden skapar vi ett nätverk som tillsammans motverkar dagens utveckling och istället stärker barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.

 • Här har vi samlat kunskapsstöd som är nyttiga och bra att ta del av.
  Listan fylls på löpande och har du några kunskapsstöd att dela med andra, kontakta Helene Henriksson, Helene.Henriksson@skane.se, ansvarig för satsningen Sätt Skåne i rörelse.

 • Här har vi samlat goda exempel från olika delar av Skåne.
  Listan fylls på löpande och har du några goda exempel att dela med andra, kontakta Helene Henriksson, Helene.Henriksson@skane.se, ansvarig för satsningen Sätt Skåne i rörelse.

  Allmän220px.png

  • Hållbar Generation, vi har lösningar för hälsosammare generationer, både vår och nästa.

   Vi leder grupper, utbildar och processleder arbetsplatser, vad social hållbarhet innebär och hur systematiskt arbete med fysisk aktivitet skapar en hållbar generation. Gemensamt tar vi fram lösning som passar just er verksamhet.

   Antalet barn som är stillasittande ökar och få når upp till rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet. Många barn har också dålig grundmotorik när dom börjar skolan! Barnen behöver vår hjälp att i tidig ålder röra på sig mer och träna sin rörelseförmåga och sitt rörelsemönster. Detta kommer främja barnets inlärning och skolgång.

   Hållbar Generation lyfter vikten av barn i tidig ålder får öva in de grundmotoriska färdigheterna som är 12 till antalet. Vår rörelseposter, Rör på er varje dag är framtagen för att påminna oss.

   Sedan hösten -21 genomför Hållbar Generation en satsning för mer rörelse i förskolan i samarbete med Sparbanken Skåne, Hållbar generation | Sparbanken Skåne. En satsning för att öka kunskapen hos pedagoger som arbetar på förskolan om fysisk aktivitets effekter på barns välbefinnande. Och ge barnen glada minnen av rörelse som stärker deras självförtroende och rörelserikedom.
   Resultat har varit fantastiskt, över 150 förskolor har visat intresse och projektet har fått många fina recensioner.

   Tillsammans rör vi oss framåt!

   Kontakt

   linda@hallbargeneration.se

   Mer information

  • En Frisk Generations vision är ett samhälle där god och jämlik hälsa för alla barn är en självklarhet. Vi vill se ett samhälle där barns möjligheter ser likadana ut oavsett hur de växer upp och i vilket område de bor. Där familjer är motorn för ökad social gemenskap, trygghet och en god och jämlik hälsa.

   Vår metod

   Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En gemenskap som inte baseras på prestation, pengar eller färdigheter. I våra program anordnas aktiviteter två gånger i veckan ihop med lokala idrottsföreningar, andra organisationer och det lokala näringslivet. Målet är att stärka det lokala samhället och bidra till ett tryggt bostadsområde samt att barnen och deras föräldrar ska fortsätta vara aktiva och ingå i nya inkluderande gemenskaper.

   Familjeprogram för en mer jämlik hälsa

   En Frisk Generations familjeprogram riktar sig till barn i lågstadieålder och deras familjer. Aktiviteterna är anpassade för barn som är 4-12 år och områdena väljs ut i samråd med kommunen.

   Familjerna erbjuds olika idrotts-och friluftsaktiviteter, kunskap om bra och hälsosam mat, samt föräldrastöd. Alla aktiviteter sker lokalt, är kostnadsfria och utrustning för specifika aktiviteter tillhandahålls på plats. I varje samarbetskommun anordnas årligen ett öppet familjelopp och en föreläsning riktad mot föräldrar med syfte att informera och inspirera till ett mer hälsosamt liv.

   En Frisk Generations familjeprogram för en mer jämlik hälsa ska bidra till att deltagarna upplever en meningsfull fritid, får förbättrad fysisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa, stärkta familjerelationer, ett utvecklat nätverk, ökad social delaktighet och ett tryggare bostadsområde.

   Öppna hälsofrämjande aktiviteter för barn och föräldrar

   Med En Frisk Generations öppna aktiviteter erbjuds kostnadsfria utomhusaktiviteter för barn och föräldrar i närområdet. 

   I de öppna hälsofrämjande aktiviteterna är alla välkomna och även barn utan sina föräldrar kan delta. Aktiviteterna är en drop-in verksamhet och ingen anmälan behöver göras. Aktiviteterna är anpassade till barn i låg- och mellanstadiet och alla oavsett funktion kan delta. Aktiviteterna avslutas med en fruktstund och samtal kring olika teman, till exempel om mat, rörelse, sömn eller skärmtid och ska inspirera till en förbättrad psykisk och fysisk hälsa.

   Programmet bidrar till att alla barn ska känna sig trygga på de arenor som finns och känna sig bekväma i att nyttja lokala utemiljöer på samma villkor och genom det minska känslan av utanförskap och ge en ökad trygghet.

   Kontakt

   Alexander Nazar, Alexander@enfriskgeneration.se

   Mer information

Fyra insatsområden i fokus

Sätt Skåne i rörelse arbetar vi med fyra olika insatsområden. Inom respektive område finns information om forskningsbaserade och / eller beprövade metoder som vi arbetar med. Vi ger även tips på aktuella utbildningar och insatser som kan ge ökad kunskap och inspiration

Samarbetspartners

Sätt Skåne i rörelse är ett samarbete mellan offentlig verksamhet, idéburen sektor, lärosäten och näringslivet i Skåne. Idag består samverkansgruppen förutom 22 skånska kommuner även av RF-SISU Skåne, Skolidrottsförbundet Skåne, PART, Stiftelsen Skånska Landskap, BUP, Länsstyrelsen Skåne, Friluftsfrämjandet Syd och Region Skåne.Senast uppdaterad : 2022-09-16