Varför behövs Sätt Skåne i rörelse?

Våra kroppar är gjorda för rörelse! Fysisk aktivitet är grundläggande för vår hälsa och bidrar till en ökad livskvalitet. Den psykiska ohälsan hos unga ökar samtidigt som stillasittande och skärmtid blir allt vanligare – något som förstärkts ytterligare under pandemin. En negativ trend som leder till ökad ensamhet, utanförskap, stress och oro. När vi rör på oss främjas såväl den psykiska som fysiska hälsan och vi förebygger sjukdomar.

Fysisk aktivitet främjar barn och ungas utveckling och bidrar till ökad självkänsla och inlärning samt minskad stress. Fysisk aktivitet lägger grunden till goda levnadsvanor och hälsa genom livet och skapar möjligheter till gemenskap och social delaktighet.

  Ikoner samlade.png

Om Sätt Skåne i rörelse

 • Sätt Skåne i rörelse är ett samarbete mellan offentlig verksamhet, idéburen sektor, lärosäten och näringslivet i Skåne. Idag består samverkansgruppen förutom 22 skånska kommuner även av RF-SISU Skåne, Skolidrottsförbundet Skåne, PART, Stiftelsen Skånska Landskap, BUP, Länsstyrelsen Skåne, Friluftsfrämjandet Syd och Region Skåne.

  • Fler barn och unga hittar rörelseglädje och är mer fysiskt aktiva och där jämlikheten i aktivitetsnivå och hälsa mellan olika grupper ökar.

  • Kunskap, intresse och förutsättningar för fysisk aktivitet och hälsa ökar hos alla oavsett utbildning, kön, etnicitet, funktionsvariation och socioekonomiska förutsättningar.

  • Barn och unga är delaktiga och har inflytande i frågor som rör deras möjlighet till fysisk aktivitet, goda levnadsvanor och hälsa.

  • Skånes kommuner och andra samhällsaktörer aktivt och långsiktigt samverkar för att främja fysisk aktivitet och god hälsa hos barn och unga. 
 • Den här sidan är en samlingsplats för kunskap, inspiration och goda exempel. Verktyg och idéer som du kan använda för att inspirera barn och unga till en rolig och aktiv livsstil, både i skolan och på fritiden. Genom att samverka över kommungränser och ansvarsområden skapar vi ett nätverk som tillsammans motverkar dagens utveckling och istället stärker barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.

 • Här har vi samlat kunskapsstöd som är nyttiga och bra att ta del av.
  Listan fylls på löpande och har du några kunskapsstöd att dela med andra, kontakta Helene Henriksson, Helene.Henriksson@skane.se, ansvarig för satsningen Sätt Skåne i rörelse.

Fyra insatsområden i fokus

Sätt Skåne i rörelse arbetar inom de fyra olika insatsområdena skola, fritid, fysiska miljöer samt effektmätning och utvärdering.

Inom respektive område finns information om forskningsbaserade och/eller beprövade metoder som vi arbetar med. Vi ger även tips på aktuella utbildningar och insatser som kan ge ökad kunskap och inspiration. Informationen på stöd- och erbjudandesidorna nedan är uppdelad efter respektive insatsområde för att göra det lättare för dig att hitta det du söker. 

Kontaktuppgifter

Helene Henriksson
Hälsostrateg och ansvarig för Sätt Skåne i rörelse
Helene.Henriksson@skane.seSenast uppdaterad : 2023-01-18