Cirkulära livsmedelssystem

Region Skåne utlyser medel för att främja utvecklingen av cirkulära och hållbara livsmedelssystem i Skåne. Är du verksam inom livsmedel och har en idé?

Utlysningen är nu stängd, beviljade projekt är listade under rubriken "Beviljade projekt".

Utlysningen av medel för att främja cirkulära livsmedelssystem möter regeringens strategi för Sveriges livsmedelssektor. Strategin säger att: år 2030 ska sektorn vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom. Utlysningen följer visionsmålen i Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030 och projekten ska uppfylla Klimat och energistrategi för Skåne samt Livsmedelsagendan.

Vem kan söka?

Lärosäten, företag/bolag, föreningar och andra organisationer kan söka dessa medel. Endast i undantagsfall kan privatpersoner eller enskild firma söka medel.

Utlysningens delområden

Utlysningen är indelad i fyra delområden, som tillsammans innefattar hela livsmedelssystemet. I ansökan om projektfinansiering ska du välja ett av delområdena även om ett projekt kan möta flera av dem.

Exempel på inriktningar för projekt inom delområden

Här följer exempel för de olika delområdena på vad som kan avses med möjliga inriktningar och projekt. Dessa är tänkta som inspiration endast.

Projekt som bidrar till önskvärda beteenden, efterfrågan och konsumtion

 • En ökad medvetenhet och användning av lösningar som leder till ökad efterfrågan på produkter och tjänster utifrån en cirkulär affär, produkter och säkrade resursflöden
 • Kartläggning av inhemsk produktion för att säkra upp en lokal försörjning samt bidra till resiliens och krisberedskap
 • Kunskapsspridning av befintliga lösningar

Projekt inom processindustri och förädling

 • Test och/eller implementering av lösningar som leder till optimerade cirkulära system där restflöden kartläggs och tas till vara/ tillgängliggörs och/eller optimerad användning av biomassa
 • Test och/eller implementering av klimatsmart livsmedelsteknik i samtliga led från jord till bord till jord
 • Synliggörande av investeringsmöjligheter inom cirkulärt livsmedelssystem

Projekt inom markanvändning och primärproduktion

 • Minskad klimatpåverkan inom primär produktion – t.ex ökad användning av fossilfria jordbruksmaskiner, metoder för plöjningsfri jordbearbetning, kolinlagring, precisionsjordbruk etc.
 • Cirkulära lösningar som minimerar externa insatser, minskar förluster och avfall, återanvänder restströmmar och/eller ökar återvinningen av växtnäring.
 • Optimerad markanvändning utifrån val av grödor/produktion/avkastning, samhällsnytta (ex elproduktion) och biologisk mångfald

Projekt som bidrar till stödjande strukturer och funktioner

 • Kunskapsstöd, coachning och plattformsbyggande utifrån hållbarhet som lantbrukets och leverantörskedjornas primära affärsmodell för en ekonomisk robust jordbruksindustri
 • Tjänster och tekniska lösningar som bidrar till omställning; fler skånska företag som levererar miljöteknikslösningar till lantbruket, mäklartjänster för restflöden in och ut, uppskalning och lönsamhet av lösningar – från pilot till hållbara lösningar och storskalig förflyttning

Kriterier

Projekten ska bidra till minskad klimatpåverkan, ökad resiliens (se begrepp och definitioner) och cirkulär omställning, behöver som du beskriva och uppfylla. De är jämförbara med ett klimatsmart, cirkulärt livsmedelssystem och ska säkerställa att projekten har rätt riktning.

Därutöver kommer urvalet av ansökningar kommer att ske utifrån följande kriterier:

 • Projektets aktiviteter ska vara till nytta för Skåne.
 • Projektresultatet ska bidra till Klimat och Energistrategin för Skåne och Livsmedelsagendan
 • I ansökan ska det finnas en tydlig plan för hur projektresultatet ska leva vidare efter projekttiden är slut
 • Tydligt komplettera befintlig verksamhet/satsningar i Skåne
 • Projektet ska ligga i linje med någon av Regionala Utvecklingsnämndens prioriteringar: Bättre hälsa för fler, Ökad produktivitet i näringslivet, Stärkt kompetensförsörjning, Ett sammanbundet Skåne.

Meriterande

 • Projektet är nyskapande och innovativt.
 • Behovsägare medverkar i projektet.
 • Flera parter medfinansierar i tvärsektoriella samarbetsprojekt.
 • Projektet skapar en regional nytta genom att resultatet kan spridas och skalas upp.

Bidragsbegränsningar

Bidrag ges inte för:

 • grundforskning
 • investering i privat egendom och inventarier
 • projekt som faller inom ramen för kommuners egna ansvarsområden
 • pågående eller ofullständigt finansierade projekt
 • riktat företagsstöd

Begrepp och definitioner

 • Livsmedelssystemet omfattar alla råvaror, processer och infrastrukturer som är förknippade med primärproduktion, industri, handel, transport och konsumtion av livsmedel, samt de restströmmar som genereras.
 • Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas.
 • Hållbar innefattar de tre dimensionerna människa, miljön och ekonomin, dvs. nutrition och hälsa är inkluderat.
 • Cirkulär ekonomi är att skapa affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används.
 • Cirkulära processer innebär att skapa råvaror av biprodukter i det cirkulära kretsloppet.
 • Testbädd avser en fysisk eller virtuell miljö där akademi, näringsliv och andra organisationer samverkar vid utveckling, test och produktion av nya lösningar.
 • Attraktivitet innebär att Skåne erbjuder arbetstillfällen som attraherar personer med kompetens som efterfrågas och därmed utvecklar regionen.

Källa: En agenda för Livsmedelsområdet – för att uppnå målen inom Skånes innovationsstrategi

Så här ansöker du

Ansökan är nu stängd.

Finansiering

 • Projekt som ligger inom ramen 5 prisbasbelopp till 1 miljon är att föredra
 • Projektet ska vara väl avgränsat i tiden, rekommenderad maximal projekttid är två år
 • Möjlig medfinansieringsgrad från Region Skåne är 60%

Om bidrag söks eller erhållits från någon annan förvaltning inom Region Skåne summeras bidragen och utgör i normalfallet högst 60 procent av projektfinansieringen. I ansökan ska framgå vilka andra bidrag som sökts/erhållits från annat håll för samma ändamål. Det kan förekomma att sökande beviljas mindre än sökt belopp, varför det är viktigt att ange om projektet kräver full finansiering för att genomföras. Beviljade anslag får endast användas i enlighet med ansökan samt enligt avtal mellan projektägaren och Region Skåne.

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. Region Skånes miljöpolicy och miljömål (skane.se)

Idéburna organisationer som får bidrag om minst sex prisbasbelopp (289 800 kronor år 2022) ska uppfylla en checklista av kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och miljöarbete.

Vidare gäller Förordning (SFS 2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod.

Region Skånes miljökriterier vid beviljande av bidrag

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås.

Idéburna organisationer som får bidrag om minst sex prisbasbelopp (289 800 kronor år 2022) ska uppfylla en checklista av kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och miljöarbete.

Vem?

Projekttitel

Summa beviljat

Packbridge Utveckla mätmetod för hållbar cirkulär ekonomi i livsmedelsnäringen med start i livsmedelsförpackningar 587 250
Cirkulär AB Svampcellsproteiner från industriella sidoströmmar 184 200
Hållbar Utveckling Skåne Testbädd för kommunala skolmåltider 878 250
CarboGaia AB Snabbkompostering av matavfall kombinerat med CO2 absorberande mineral 241 500
Kristianstad kommun Lokal samverkan kring kolinlagring i jordbruksmark 400 000
Länsstyrelsen Klimatneutral och fossilfri primärproduktion på gårdsnivå 610 000
SLU Växtprotein Skåne 600 000
Souto Ocean Culture AB Tångkusten 548 000
Innovationscenter för landsbygden Växande möten för cirkulära system 525 640
Ekobalans Förädling och användning av restflöden från biogasproduktion 597 300
Coompanion Medfinansiering av Interregansökan - Örexund 360 600 000
Mossagården Effektuering och exponering av testbädds-fermentationsanläggning för ökad resiljens och regeneration med beredskap och cirkuläret i fokus

700 000

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.