Verksamhetsstöd kultur

Verksamhetsstöd är långsiktiga åtaganden från Region Skånes sida och ska säkra verksamheten för mottagarna av stöd. Stöden söks och redovisas varje år.

De verksamheter som beviljas verksamhetsstöd ska tillsammans bidra till ett kulturutbud med bredd och spets, som både är geografiskt spritt och representerar olika konst- och kulturformer. Till stöden kopplas villkor som dels är gemensamma för alla mottagare av stöd, dels specifika för respektive mottagares verksamhet.

Verksamhetsstöd beviljas inte retroaktivt.

Stöden söks och redovisas varje år

Verksamhetsstöd söks, redovisas och omprövas årligen. Ansökan och redovisning görs digitalt under våren. Ansökan görs via Region Skånes ansökningsportal och redovisning via Kulturdatabasen.

Särskild information har skickats ut via e-post till kontaktpersoner på respektive organisation. Årsredovisning och revisionsrapport ska skickas med i redovisningen av verksamhetsstödet.

Redovisning för 2023

Redovisning för 2023 skulle vara inskickad senast 15 mars 2024.

Redovisning ska göras i Kulturdatabasen och en länk skickas ut till kontaktpersoner på respektive organisation.

Ansökan för 2025

Ansökan för 2025 skulle vara inskickad senast klockan 12.00 den 15 maj 2024, det vill säga mitt på dagen inte 24.00 på natten. 

Ansökan om verksamhetsstöd för 2025 ska göras i Region Skånes ansökningsportal. 

Region Skånes ansökningsportal

För att kunna logga in i ansökningsportalen behöver du registrera ett konto. Vi skiljer på personkonton och organisationskonton. Ett personkonto använder du för att söka stöd som går att söka som privatperson. Ett organisationskonto använder du för att söka stöd som går att söka för organisationer. De flesta stöd som Kulturförvaltningen hanterar kan endast sökas av juridiska personer och därför ska du välja organisationskonto.

Inloggning sker alltid med ditt personliga BankID eller Freja eID. Om du inte kan skaffa vare sig BankID eller Freja eID, kontakta Kulturförvaltningen på ansokan.kultur@skane.se. Läs mer i användarhandledningen nedan.

Stödstruktur från 2021

Huvudprincipen är att verksamhetsutveckling ska rymmas inom verksamhetsstödet. Alla projektstöd kommer därför inte vara sökbara för verksamheter som får verksamhetsstöd.

Verksamhetsstöd beviljas inte till organisation som har skulder till staten för skatt eller avgift. Stöd ges inte heller till organisation som ansökt om konkurs eller är i likvidation.

Nya verksamheter

Verksamheter som inte fått verksamhetsstöd föregående år ska kontakta Region Skånes kulturförvaltning för information om ansökan.

Handläggning och beslut

Varje ansökan handläggs av sakkunnig utvecklare inom aktuellt konst- och kulturområde. När redovisning skickats in bokar utvecklaren möte med respektive verksamhet för ett samtal.

Fördelningen av verksamhetsstöd för 2023 finns i kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2023. 

Gemensamma villkor för stöd

Utgångspunkt för Region Skånes kulturnämnds stödgivning är de nationella kulturpolitiska målen och Regional kulturplan för Skåne 2021-2024. Verksamheterna ska bidra till kulturnämndens målsättning att invånare i Skåne ska ha möjlighet att ta del av kulturlivet på lika villkor.

Kulturen ska vara livskraftig i alla delar av Skåne. Alla invånare i Skåne ska ha möjlighet att ta del av och uttrycka sig genom kultur, oavsett könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga,  sexuell läggning, ålder, socioekonomiska förutsättningar eller bostadsort.

Barn och unga är en kulturpolitiskt prioriterad målgrupp. Det innebär att alla barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur, möjlighet till eget skapande och att tillägna sig olika estetiska språk, oavsett uppväxtvillkor och förutsättningar.

Stödmottagaren ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar och myndighetskrav och verkar i överensstämmelse med Region Skånes kulturpolitiska utgångspunkter.

Verksamheter som beviljas stöd från Region Skåne ska aktivt arbeta för att förebygga och hantera sexuella trakasserier och övergrepp inom sin verksamhet.

De särskilda villkoren för respektive stödmottagare lyfter fram den kärnverksamhet som finansieras av kulturnämnden, publikperspektivet, verksamhetens förhållande till andra delar av samhället samt de delar av verksamheten som har ett särskilt utvecklingsfokus.

Region Skåne kan endast vara delfinansiär. Verksamhetsstöd beviljas därför endast till verksamheter som även får stöd av annan finansiär. Verksamhetsstöd beviljas inte retroaktivt.

Miljökriterier att uppfylla om du får verksamhetsstöd

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. Verksamheter som får en summa av minst sex prisbasbelopp under ett år (343 800 kronor år 2024) ska via Region Skånes miljöbevis redovisa att de uppfyller detta genom att fylla i en checklista senast sex månader efter att stödet beviljats.

Kommunikation

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras med stöd från Region Skåne. På detta sätt medverkar verksamheten till att invånarna i Skåne får kännedom om att regionala skattemedel bidrar till kulturlivet i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.